Peniaze a mena

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 617 slov
Počet zobrazení: 4 135
Tlačení: 181
Uložení: 193

45.  Peniaze a mena.

Definícia peňazí, peňažné funkcie, hotovostné i bezhotovostné peniaze. Mena a jej charakteristiky, menová báza, menové agregáty. Depozitný multiplikátor, transmisný mechanizmus menovej politiky.
 
Peniaze – akékoľvek aktívum, ktoré je všeobecne prijímané pri platení za tovary a služby alebo pri úhrade dlhu.

Peňažné funkcie:

1.  peniaze ako prostriedok výmeny - obeživo
2.  peniaze ako miera hodnoty (jednotka zúčtovania)
3.  peniaze ako platidlo (meradlo a prostriedok úhrady odložených platieb – dlhov, úverov)
4.  peniaze ako uchovávateľ hodnôt alebo zásoba bohatstva (nie je trvalá funkcia)
 

V súčasnosti plnia peniaze 3 základne účely:

1.  účtovná jednotka kúpnej sily, t.j. z cien tovarov a služieb
2.  platobný prostriedok medzi podnikmi, spotrebiteľmi a vládou
3.  prostriedok uchovávateľa hodnôt. Za základnú sa považuje prvá funkcia, od nej sa odvíja druhá.
 
Hotovostné peniaze – papierové peniaze, ktoré nie sú zameniteľné za zlato, môže ich emitovať len centrálna banka.
 
Bezhotovostné peniaze - ukladanie peňažných prostriedkov na vkladové účty do bánk - môžu ich „emitovať“ obchodné banky, resp. peňažné inštitúcie, ktoré poskytujú úvery.
 
Mena je národná forma peňazí upravená zákonom, falšovanie a poškodzovanie bankoviek je trestné. Môžeme ju tiež chápať ako národnú formu peňazí, platnú v určitej krajine, resp. v určitom regióne (EMÚ).
 

Každá národná mena je určená nasledujúcimi charakteristikami:

 
1.  názov peňažnej jednotky (jen, libra šterlingov, švajčiarsky frank)
 
2.  určenie základných hotovostných druhov (bankovky, mince)
 
3. určenie nominálnej sústavy (bankovky v určitej hodnote, resp. mince v určitej hodnote)
 
5€, 100€, 2€...
 
4.  výlučnosť meny ako oficiálneho platidla v krajine (na danom území)
 
5.  pravidlá emisie, nadobúdania a používania meny pri platobnom styku sú upravené zákonom
 
6.  iné charakteristiky (napríklad stanovenie pomeru domácej menovej jednotky voči zahraničným menovým jednotkám)

Menový agregát – prostredníctvom nich dáva CB do obehu peniaze – je to súhrn peňažných prostriedkov s určitým stupňom likvidity a označujú sa symbolmi M1, M2 až M5.
 

Menové agregáty, ktoré používa NBS:

M1 - menový agregát zhromažďujúci najlikvidnejšie aktívium – hotovostné obeživo a vklady na bežných účtoch v obchodných bankách
 
M2 – menový agregát M1 a terminované účty a ostatné účty v bankách
 
M3 - menový agregát M2 a vklady v cudzích menách v domácich bankách a repo operácie (poskytnutie úveru, ktorý je zaistený cennými papiermi)
 
M4 - menový agregát M3 a vklady v domácich nebankových inštitúciách v domácej mene a krátkodobé cenné papiere (šeky, zmenky)
 
M5 - menový agregát M4 a ostatné cenné papiere v domácej mene (dlhodobé dlhopisy, obligácie)
 
Menová báza (tzv. mocné peniaze) - peňažné prostriedky s najvyšším stupňom likvidity, ktorých vývoj môže centrálna banka bezprostredne ovplyvňovať. Je to obeživo emitované CB a povinné a dobrovoľné rezervy bánk na účtoch CB, hotovostné rezervy v pokladniciach bánk. Centrálna banka je jediný emitent bankoviek a bankových rezerv, čo znamená, že je monopolným dodávateľom menovej bázy. Z titulu tohto monopolného postavenia zostavuje podmienky, za ktorých si banky požičiavajú peniaze od centrálnej banky.
 

Transmisný mechanizmus menovej politiky:

Súhrn vzájomných vzťahov, ktoré centrálna banka využíva pri pôsobení na reálnu ekonomiku v záujme dosiahnutia svojich cieľov. Predstavuje proces, prostredníctvom ktorého rozhodnutia menovej politiky vo všeobecnosti ovplyvňujú ekonomiku a najmä cenovú úroveň. Je charakterizovaný dlhými, premenlivými a neurčitými časovými posunmi. Preto je ťažké predpovedať presný dopad rozhodnutí menovej politiky na ekonomiku a cenovú úroveň.

DEPOZITNÝ MULTIPLIKÁTOR

multiplikátor depozít je prevrátená hodnota miery bankových rezerv = má obrátený tvar sadzby povinných minimálnych rezerv (PMR). Je to pomer rezerv k vkladom. Ak sú napr. PMR banky 25%, potom sa depozitný multiplikátor rovná číslu 4 (=1/0,25). To pre banky znamená, že na každé 4 EUR vo vkladoch musí byť 1 EUR uchované v rezervách a zvyšné 3 EUR môže banka požičiavať napr. na hypotéky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031