4. Dizajn pracovísk

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 07.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 551 slov
Počet zobrazení: 3 451
Tlačení: 169
Uložení: 189

4. Dizajn pracovísk


Charakteristika  jednotlivých  prístupov  k  dizajnu  pracovísk,  ich  výhody  a  nevýhody,  ich
uplatnenie v konkrétnom prostredí organizácií. 
 
Dizajn pracovísk sa vzťahuje na spôsob, ktorý sa uplatňuje pri kombinácii jednotlivých čiastkových činností, a ktorým sa tieto činnosti priraďujú na pracoviská. Využíva sa pri ňom deľba práce a špecializácia. V organizácii existujú činnosti, ktoré majú rutinný charakter, činnosti, ktoré nie sú rutinné, činnosti, ktoré sú príbuzné alebo na seba nadväzujú a činnosti, ktoré sú veľmi špecifické. Pre efektívne fungovanie organizácie je potrebné definovať jednotlivé pracoviská, priradiť k nim príslušné činnosti, resp. pracovníkov, ktorí tieto činnosti budú vykonávať.

Najviac využívané prístupy k dizajnu pracovísk:

- špecializácia
- rotácia
- kombinácia (rozširovanie) pracovnej činnosti
- obohacovanie pracovnej činnosti
- tímová organizácia práce

Špecializácia znamená, že proces sa člení na jednoduché operácie, ktorých časové trvanie je v niektorých prípadoch kratšie ako jedna minúta. Idea špecializácie v pracovnom procese má pôvod u Adama Smitha, ktorú ďalej rozvinul F. W. Taylor. Podstata myšlienky spočíva v tom, že úzko zamerané jednoduché operácie umožňujú zvyšovať produktivitu práce. Platí to však len v limitovanom rozsahu. Príliš vysoká špecializácia naopak prináša frustráciu, únavu, nespokojnosť pracovníkov, čo vedie k znižovaniu produktivity práce. Preto by manažéri mali venovať veľkú pozornosť otázke miery špecializácie pri dizajne pracovísk.

Rotácia je prvým úspešným pokusom, pomocou ktorého sa manažéri usilovali nahradiť špecializáciu. Tento prístup umožňuje diverzifikáciu činností pracovníka. To znamená, že pracovníkovi vytvára možnosť vykonávať rozličné činnosti v rámci procesu, pričom každú z činností vykonáva iba v stanovenom časovom intervale.

Možno využiť dva typy rotácie:
vertikálna rotácia – každý pracovník v rámci útvaru je zaradený v určitom časovom intervale aj na vedúcu pozíciu (napr. vedúci tímu pri tímovej organizácii práce), pričom jeho pôsobenie je vopred časovo vymedzené. Po jeho uplynutí prechádza na pôvodné zaradenie.
horizontálna rotácia – zmena pracovného zaradenia vo vopred stanovených časových intervaloch (napr. rotácia pracovníkov v rámci tímovej organizácie práce).

Kombinácia pracovnej činnosti sa využíva s cieľom predchádzať úzko špecializovanej jednotvárnej činnosti pracovníkov. Na jedno pracovisko sa priraďuje viacero odlišných operácií, čím sa znižuje frekvencia opakovania tých istých činností. Pri využití tohto prístupu by však manažéri mali predchádzať takej kombinácii operácií, ktorej výslekom je, že namiesto jednej nudnej činnosti, bude po reštrukturalizácii pracovník vykonávať tri nudné činnosti.

Obohacovanie pracovnej činnosti
je na rozdiel od predchádzajúceho prístupu rozširovanie pracovnej činnosti vo vertikálnej rovine. To znamená, že na príslušné pracovisko, na ktorom sa vykonáva určitá špecializovaná operácia sa priradí napríklad časť plánovacích činností, kontrolnej činnosti a podobne. Tento prístup k dizajnu pracovísk zvyšuje motiváciu pracovníkov a produktivitu práce, znižuje absenteizmus, frustráciu, ale aj náklady.

Tímová organizácia práce znamená taký prístup k dizajnu pracovísk, pri ktorom sa jednotlivé operácie neprideľujú na špecializované individuálne pracoviská a pracovníkov, ale na tím pracovníkov sa priraďuje ucelený súbor operácií. Príkladom takého súboru môže byť montáž motora pri výrobe automobilov. Organizácia práce z hľadiska jednotlivých operácií je založená na kooperácii členov tímu. V praxi sa najčastejšie využívajú dva základné typy pracovných tímov:
integrované pracovné tímy – zabezpečujú vopred definovaný druh operácií, pričom jednotliví členovia tímu striedavo vykonávajú jednotlivé operácie. Ide tu o horizontálnu integráciu pracovného tímu. 
autonómne pracovné tímy – sú integrovené vo vertikálnej rovine. „Autonómne“ znamená, že o organizícii práce sa rozhoduje v príslušnom tíme.
Výhody tímu: dáva zamestnancom možnosť kontroly nad pracovnými pozíciami, najúspešnejšie v nových podnikoch, kde sú kompatibilné s technológiou
Nevýhody tímu: vyžaduje kompatibilný organizačný dizajn, štruktúrovanie tímov, vzťahy medzi tímami musia byť manažované, niektoré práce môžu byť stále nudné
 
Dizajn pracovísk si vyžaduje uskutočniť analýzu pracovnej činnosti, ktorá sa na príslušnom pracovisku bude vykonávať. V praxi sa často využíva prístup, ktorý je známy pod názvom model charakteristiky pracovnej činnosti (Job Characteristics Model). Tento model umožňuje identifikovať päť hlavných charakteristík pracovnej činnosti, definovať ich vzájomný vzťah a možný vplyv na produktivitu práce, motiváciu pracovníkov a ich pracovnú spokojnosť. V súlade s týmto modelom každú pracovnú činnosť charakterizuje päť hlavných dimenzií:

- variabilita zručností (SV = skill variety) – rozsah, v akom sa na pracovisku od pracovníka vyžadujú viaceré zručnosti, resp. aj talent
- identita s cieľovou úlohou (TI = task identity) – vyjadruje mieru, akou sa jednotlivé pracovisko podieľa na spracovaní výrobku ako celku
- význam pracovnej činnosti (TS = task significance) – vyjadruje rozsah vplyvu uvedeného pracoviska na ďalšie pracoviská a pracovníkov z hľadiska technologickej nadväznosti, akosti a pod.
- autonómia (A = autonomy) – vyjadruje mieru samostatnosti z hľadiska organizácie práce na danom pracovisku
- spätná väzba (F = feedback) – vyjadruje možnosť, ale aj rozsah spätných informácií o efektívnosti príslušného pracoviska

1 – 3 – zamestnanec cíti dôležitosť práce
 
Motivačný potenciál pracoviska (MPS = motivation potential score) – vyjadruje mieru motivačného účinku pracovnej činnosti na pracovníka, ktorá podmieňuje nielen produktivitu práce, ale aj kvalitu, pracovnú spokojnosť a pod.
 
MPS = SV + TI + TS x A x F
 
Súčasťou dizajnu pracovísk je aj rozvrh pracovného času, ktorý závisí od konkrétnych podmienok, druhu pracovnej činnosti a iných činiteľov.
 
Možnosti časového plánovania pri dizajne práce:
1. Kompresia pracovného týždňa
2. Flexibilný pracovný čas
3. Zdieľanie jedného pracovného miesta
4. Príležitostní pracovníci
5. Telecommuting
 

Organizácia pracovísk

Procesné a operačné usporiadanie:
Postupnosť ide od g) ku a), pričom typ usporiadania pracovísk a) je najvyššej efektívnosti.
A.  bez usporiadania (irregular)
g)   nepravidelné usporiadanie – môže sa vyskytnúť v malých firmách, nestojí však za zmienku;
B. operačné usporiadanie (operation-based or method-based)
f)   usporiadanie podľa typu stroja – je náročné na dopravu, pričom základným prístupom k problému usporiadania pracovísk je redukcia dopravy na nulu, pretože doprava nepridáva hodnotu produktu
C.  procesné usporiadanie (process-based): 1. podľa produktov:
e)   usporiadanie podľa spoločných výrobkov (layout by collective parts group);
d)   usporiadanie podľa podobných výrobkov (layout by similar parts group); rôzne typy súčiastok sú zatriedené podľa tvaru, respektíve určenia,
D.  procesné usporiadanie (process-based): 2. podľa technologickej postupnosti procesov:
c) usporiadanie podľa jednotnej postupnosti procesov (layout by similar process sequence); rôzne typy strojov sú usporiadané v smere spracovania produktu
b) usporiadanie podľa spoločnej postupnosti procesov (layout by common process sequence); rôzne produkty využívajú to isté usporiadanie strojov v smere technologickej postupnosti.
a) usporiadanie podľa samostatnej postupnosti procesov (layout by single process sequence); postupnosť spracovania rôznych súčiastok nie je presne rovnaká, ale je spoločná mnohým rôznym produktom. Napríklad sú usporiadané rôzne stroje za sebou: A®B®C®D®E®F®G. Produkt A vyžaduje postupnosť A®B®C®E ®G, produkt B má B®C®D ®G postupnosť. Ostatné stroje sú v nečinnosti.
 
Nevýhody operačného usporiadania pracovísk:
-  optimalizácia lokálnych miest pred optimalizáciou celej výroby, problematická koordinácia a plánovanie výroby, obzvlášť vtedy, keď objem výroby fluktuuje, plytvanie z dopravy, akumulácia zásob rozpracovanej výroby, zbytočná, dodatočná manipulácia s materiálom, dlhší výrobný cyklus, problematickosť v identifikácii príčin nekvality, problematickosť v štandardizácii toku materiálu a práce pracovníka, komunikácia a viditeľnosť medzi jednotlivými následnými procesmi je ťažká

Procesné (bunkové) usporiadanie pracovísk
 
Bunková organizácia práce
Procesné usporiadanie pracovísk vyžaduje flexibilitu zručností pracovníkov, je potrebné ovládanie viacerých profesií, aby sa zužitkovali ich kolektívne vedomosti. Kooperácia pracovníkov je nevyhnutná, tu je možné použiť také techniky ako je rotácia pracovníkov, zväčšenie práce, obohatenie práce, splnomocnenie a iné.
 
Bunkové usporiadanie - pracoviská sú usporiadané do tvaru V, L a U, pričom pracovníci sa pohybujú vo vnútri, aby sa redukovala izolovanosť pracovníkov a umožnila vzájomná výpomoc, môže nastať tromi spôsobmi:
1.  Ak pracovník A skončí skoršie, môže začať pracovať vopred na súčiastkach, ktoré už prišli z predchádzajúceho procesu.
2.  Ak pracovník A je pomalý, pracovník B prevezme časť práce od pracovníka A.
3.  Pracovník A nezačne pracovať, dokiaľ pracovník B neskončí.
 
Takáto spolupráca je možná, ak pracovníci ovládajú viacero profesií
Ak sú stroje usporiadané v tvare I alebo L - prílišné chodenie, únavné
Výroba sa deje prostredníctvom tímovej práce, nie individuálnej. Tímová práca neznamená koľko súčiastok bolo spracovaných jedným pracovníkom, ale koľko výrobkov bolo skompletovaných celou linkou.
 
Multiprocesné a multistrojové usporiadanie pracovísk
Existujú tu dva vzťahy medzi pracovným a strojovým časom:
A. Počet strojov, ktoré jeden pracovník môže obsluhovať, sa zvyšuje do rozsahu, kedy je strojový čas väčší než pracovný. Čiže zvyšujem strojový čas oproti pracovnému času a to bez ohľadu na to, aká vysoká je kapacita strojov.
B. Naopak, počet strojov obsluhovaných jedným pracovníkom možno zvyšovať skrátením pracovného času. Takže počet strojov, pridelených na obsluhu pracovníkovi, je daný, respektíve kontrolovaný pomerom medzi pracovným časom a strojovým časom.
 
Výhodou veľkého množstva strojov je, že plánovaný objem produkcie možno zvýšiť napríklad počas sezóny jednoducho najatím sezónnych pracovníkov. Keďže stroje boli upravené pre ľahkú obsluhu, dočasných pracovníkov je možné rýchlo zaučiť.
 

Oddelenie pracovníka od stroja ďalej umožňuje:

•  obsluhu viacerých strojov rovnakého typu (multi-machine handling): multistrojové obrábanie znamená obsluhu viacerých strojov rovnakého typu bez ich usporiadania v smere toku materiálu
•  obsluhu viacerých strojov rôzneho typu (multi-process handling): multiprocesné obrábanie znamená obsluhu viacerých strojov rôzneho typu v smere toku materiálu a tým zlepšuje tok procesov a zvyšuje produktivitu práce
 
Multiprocesné obrábanie zvyšuje produktivitu práce tým, že:
•  absorbuje disparity v časoch doby trvania operácie medzi procesmi,
•  eliminuje zásoby rozpracovanej výroby medzi procesmi, za predpokladu, že stroje nie sú od seba príliš vzdialené.
 
Stupeň využitia stroja (utilization rate)terajší výkon stroja v pomere k jeho plnej kapacite, na ktorú bol navrhnutý a skonštruovaný.
Pripravenosť k použitiu (availability)disponibilnosť stroja k jeho okamžitému použitiu, keď ho budeme potrebovať

Autonómna automatizácia - účel, vývojové stupne

Progresívna zmena vzťahu medzi pracovníkom a strojom je ďalšou dôležitou črtou efektívneho výrobného systému. Zmyslom oddelenia je zvýšenie produktivity práce a teda efektívnosti výroby, ako aj rozumnejšie využitie pracovníkov. Transformácia smerom od ručnej práce k automatizácii zahŕňa 6 stupňov:

Stupeň 1:   ručná práca (handwork).
Stupeň 2:   ručné podávanie so strojovým opracovaním (manual feeding with automated machining).
Stupeň 3:   automatické podávanie a opracovanie (automated feeding and machining).
Stupeň 4:   poloautomatizácia (semiautomatic).
Stupeň 5:   predautomatizácia alebo autonómna automatizácia (pre-automation or autonomation).
Stupeň 6: plná automatizácia (automation).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – spoločný základ, FM UKOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019