11. Manažérska komunikácia

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 07.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 728 slov
Počet zobrazení: 2 907
Tlačení: 146
Uložení: 152

11. Manažérska komunikácia

Charakteristika  efektívneho  komunikačného  procesu. Bariéry  efektívnej  komunikácie  a  ich prekonávanie. Asertivita v manažérskej komunikácii.
 
Komunikácia je významnou súčasťou riadiacej práce každého manažéra. Je jednou zo základných spôsobilostí, ktorou musí každý úspešný manažér disponovať. Schopnosť efektívne komunikovať výrazne determinuje efektivitu vedenia ľudí, kontrolu, plánovanie, či rozhodovanie. Efektívna komunikácia je teda predpokladom pre celkové efektívne fungovanie organizácie.
 

Komunikačný proces

Manažér strávi približne 70-80% svojho času komunikáciou, pričom väčšina času pripadá na verbálnu komunikáciu. Thill rozdeľuje proces komunikovania na niekoľko fáz: počúvanie, rozprávanie, čítanie, písanie. Písanie a rozprávanie je prostriedkom vysielania správy, čítanie a počúvanie je spôsobom prijímania správy.

V komunikačnom procese dochádza k výmene informácií medzi vysielateľom správy (V) a prijímateľom správy (P) prostredníctvom komunikačného kanála (KK). Tento proces je ukončený prijatím a pochopením správy. (V- KK - P)

Model je zložený z týchto prvkov:

- Vysielateľ správy (V): transformuje myšlienku do slov, zvolí príslušnú formu, spôsob a štýl podania informácie. Predpokladom efektívneho prenosu správy u vysielateľa je i jej zakódovanie takým spôsobom, ktorý bude dostatočne jasný a zrozumiteľný pre prijímateľa správy.
- Komunikačný kanál (KK[1]: môže mať formu ústnu (priamu – tvárou v tvár, nepriamu – cez telefón) alebo písomnú (list). Výber KK závisí od charakteru vysielanej správy i od osobnostných vlastností a zručností vysielateľa. Voľba komunikačného kanálu je veľmi dôležitá, použitie viacerých KK zvyšuje efektívnosť komunikačného procesu, dopĺňa, obohacuje a spresňuje prijaté informácie. Najviac komunikačných zručností vyžaduje priama komunikácia. Poskytuje tiež najväčšie množstvo informácií.
- Prijímateľ správy (P): prijíma a dekóduje vyslanú správu, aby ju mohol pochopiť. Správne pochopenie správy ovplyvňuje sociálno-kultúrne prostredie, fyzické prostredie, postoj k správe, k vysielateľovi, vzdelanosť a komunikačné zručnosti prijímateľa, efektívne počúvanie, psychické naladenie, očakávanie, dôvera či percepčné schopnosti.

Okrem týchto prvkov do komunikačného procesu zasahuje počas celého prenosu správy šum. Je neoddeliteľnou súčasťou a pôsobí tak na strane vysielateľa ako na strane prijímateľa a v rámci komunikačného kanálu. Faktory spôsobujúce šum možno podľa Adlera rozdeliť na:

- fyzikálne: šumy z vonkajšieho prostredia (akustické šumy)
- fyziologické: narušená schopnosť počúvať, choroba,...
- psychologické: roztržitosť, egocentrizmus, hostilita,...

Ďalšími zdrojmi nedorozumení v komunikačnom procese sú potreby, spôsob myslenia, rôzne sociálne prostredie komunikujúcich.
Efektívnosť interpersonálnej komunikácie zvyšuje spätná väzba – ako na strane vysielateľa, tak i na strane prijímateľa. Prostredníctvom spätnej väzby je odovzdaná informácia o úspešnosti prenosu správy, o spôsobe jej pochopenia. Komunikačný proces je nezvrátiteľný – slová nemožno vziať späť, ostávajú v pamäti človeka. Treba ich preto zvážiť, vybrať a až potom vysloviť.
 

Bariéry efektívnej komunikácie

Prekážky v efektívnej interpersonálnej komunikácii nastávajú vo všetkých fázach komunikačného procesu – pri odosielaní správy (na strane vysielateľa), pri prenose správy (v komunikačnom kanále), pri prijímaní a dekódovaní správy (na strane prijímateľa).

Bariéry na strane vysielateľa:

- neusporiadanosť informácií do štruktúrovaného, zrozumiteľného celku
- skreslenie informácií vplyvom subjektívnej percepcie toho čo je dôležité
- neúplnosť, nezrozumiteľnosť informácii
- presýtenosť informáciami – čo vedie k filtrácii
- nesprávna voľba jazyka
- negatívne psychické naladenie (emócie)
- nesprávna voľba komunikačného kanála
- negatívna atmosféra

Bariéry na strane prijímateľa:

- nepozornosť, nesústredenosť, nezáujem
- nevšímanie si neverbálnych signálov
- skákanie do reči
- negatívne psychické naladenie
- obava, strach
- nedôvera
- selekcia informácii
- neefektívne počúvanie

Bariéry v komunikačnom kanále:

- šumy v komunikačnom kanále
- nevhodný výber komunikačného kanálu

 
Možnosti zdokonalenia interpersonálnej komunikácie- asertivita
Komunikačný proces možno zdokonaliť rozvíjaním takých komunikačných spôsobilostí a zručností ako sú: aktívne počúvanie, poskytovanie spätnej väzby, percepcia.
 
1. Aktívne počúvanie
Schopnosť aktívne a efektívne počúvať je podmienkou úspešnosti každého manažéra. Aktívne počúvanie je nehodnotiace, akceptujúce, participujúce. Najdôležitejšie pravidlá aktívneho počúvania sú podľa Melliburda:

- sústredenie sa
- vnímanie verbálnych a neverbálnych signálov
- vyjadrenie pochopenia – verbálne i neverbálne
- nehodnotiť unáhlene
- neradiť unáhlene

Efektívnosť aktívneho počúvania ďalej pozitívne ovplyvňuje vyčlenenie si času na rozhovor, obmedzenie kritickosti, trpezlivosť, pokoj, tolerantnosť, otvorenosť, kladenie otázok, empatia.
 
2. Poskytovanie spätnej väzby
Poskytovaním spätnej väzby je možné podať informáciu o pochopení správy. Pri spätnej väzbe je potrebné zvážiť spôsob, čas, prostredie podávania spätnej väzby. Medzi podmienky efektívnej spätnej väzby patria konkrétnosť, jasnosť, neosobnosť, včasnosť.
Spätná väzba je akceptovateľnejšia, ak ju poskytne dôveryhodná osoba, ktorá chce pomôcť. Negatívnu spätnú väzbu je pre jej efektívnejšie pôsobenie vhodné doplniť aj určitým kladným vyjadrením.
 
3. Percepčné schopnosti
V dôsledku skreslenej percepcie často dochádza k zlyhaniu komunikačného procesu. Prvou reakciou človeka je vytvorenie si prvého dojmu, ktorý však býva často skreslený a percepcia – vnímanie človeka nemusí byť celkom v súlade s realitou. K najdôležitejším faktorom skresľujúcich percepciu podľa Robbinsa patrí:

- haló efekt: vplyv na celkový dojem o človeku
- kontrastný efekt: porovnávanie s druhým človekom
- stereotypnosť: názory ovplyvňujúce vnímanie súčasného stavu
- projekcia: pripisovanie vlastných charakteristík druhej osobe
- minulá skúsenosť, očakávania a predstavy, fyzická atraktivita,...

S efektívnou komunikáciou sa často viažu i empatické schopnosti. Empatia ako schopnosť vidieť a cítiť sa ako ten druhý výrazne determinuje i proces percepcie.
 
Riešenie konfliktov, zdroje a klasifikácia konfliktov a úloha manažéra v riešení konfliktov je v 13. otázke.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – spoločný základ, FM UKOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025