21. Tímové rozhodovanie

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 08.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 632 slov
Počet zobrazení: 1 942
Tlačení: 131
Uložení: 122

21. Tímové rozhodovanie

Podstata  a význam  tímového  rozhodovania.  Základné  zásady  tímového  rozhodovania. Základné  metódy  tímového  rozhodovania.  Brainstorming.  Delfské  metóda.  Metóda súhlasných kariet. Technika formálnej skupiny. 

Zásady pre dosiahnutie „konsenzu“ pri tímovom rozhodovaní

- Myšlienky a názory vyjadrujte jasne a  stručne.  Rozvíjaním si pripravujete vlastnú pascu.
- Vyvarujte sa posudzovaniu myšlienok a reakciám na ne. Pri kritike názorov ľudia prestanú spolupracovať.
- Konsenzus -  prispôsobivosť a ochota ku kompromisu. Nie konflikty, prezentácia sily, ani zákulisné intrigovanie.
- Členovia tímu sú rovnocenní a všetci rozumejú problému, Hodnotenie názoru nie je závislé do „váhy“ člena
- Rôznosť názorov – výzva, inšpirácia, kreativita, učenie, koriguje subjektívnosť, rozširuje obzor („big picture“)
- Už na začiatku „zjednotiť si noty“, t.j. ujasniť si problém a ciele, ktoré chceme jeho riešením dosiahnuť.
- Zabezpečiť pre všetkých členov prístup k základným informáciám – diferenciácia pôsobí negatívne.
- Vymedziť pre  jednanie dostatok času. Nie však dlhý čas, lebo ľudia sa unavia a strácajú koncentráciu a záujem.
 
Metódy skupinového rozhodovania:
Brainstorming je proces, pomocou ktorého sa generuje veľké množstvo myšlienok. Táto technika je efektívna vďaka tomu, že odbúrava zábrany, ktoré bežne ľudia majú. Počas brainstormingu je nutné dodržiavať tieto zásady:
-všetci členovia skupiny majú ponúknuť akékoľvek riešenie nastoleného problému, bez ohľadu na to, či sa im zdá byť divné
-členovia nesmú kritizovať predkladané návrhy v štádiu generovania nápadov
-je potrebné prísť s veľkým množstvom nápadov, ktoré sa písomne naznačia na tabuľu tak, aby ich všetci videli
-je dobré, ak členovia nadväzujú na predchádzajúce riešenie, ktoré predložili ich kolegovia

Metóda nominálnej skupiny pomáha skupinám generovať nápady, vyhodnotiť ich a následne vybrať riešenie. Od členov skupiny sa požaduje, aby si napísali podľa možnosti čo najviac možných riešení daného problému, ktoré potom po jednom diktujú a zapisujú sa na tabuľu a keď sú všetky zapísané môže sa o nich začať diskutovať. V priebehu diskusie je možné kritizovať alebo obraňovať niektoré riešenie. Na záver členovia anonymne hlasujú napríklad výberom troch najlepších riešení, ktoré sú zoradené podľa dôležitosti. Potom sa zvolá ďalšie stretnutie kde sa diskutuje už len o najlepších riešeniach. Výhodou tejto techniky je, že účasť všetkých členov na generovaní nápadov je vyváženejšia ako pri brainstormingu.

Delfská metóda
je proces systematického generovania, zbierania  a organizovania nápadov od expertov, ktorí sú fyzicky navzájom vzdialení a nemôžu sa stretnúť. Podnety sú generované z dotazníkov, ktoré sa rozpošlú účastníkom. V tomto procese existuje zadávateľ problému, ktorý dotazníky rozposiela a zároveň zbiera, keď obdrží dotazníky naspäť, zosumarizuje ich a pošle účastníkom späť spätnú väzbu, ktorú účastníci preštudujú, zoradia podľa dôležitosti tie oblasti ktoré sa berú do úvahy a vrátia prieskum späť v požadovanom čase. Táto metóda je vhodná vtedy, ak nieje možné dosahovať osobné stretnutie členov, alebo vtedy ak by mohlo dôjsť ku konfliktu účastníkov.

Rebríková metóda (stepladder technique) – umožňuje štruktúrovanie interakcie v skupine a zabraňuje tomu, aby členovia váhali s prezentovaním vlastných nápadov tým, že sa do skupiny pravidelne pridáva nový člen. Problém sa začína prediskutovávať dvomi členmi a postupne sa k ním pridávajú ostatní členovia skupiny. Nový člen musí vyjadriť svoj názor na predkladaný problém a následne sa o probléme rozpráva aj  skupina, ktorá sa ním už pred tým zaoberala.  Nový člen musí byť o probléme oboznámený dostatočne dopredu a taktiež skupina musí mať dostatok času na prediskutovanie problému kým sa pridá nový člen.  Cieľom metódy je preskúmať nezávislé nápady a podnety bez ohľadu na to, o čom sa už skupina bavila.

Metódy skupinového rozhodovania používané pri TQM – cieľom týchto techník je podporiť členov skupiny, aby prichádzali s návrhmi a nápadmi, ktoré prispejú k znižovaniu nákladov a k zvyšovaniu kvality s celkovým dôrazom na spokojnosť zákazníkov.
-Benchmarking – skupina si vyberie vysokokvalitnú skupinu a považuje ju za model a snaží sa zistiť, akým spôsobom dospela daná skupina k takému úspechu.
-Empowerment (splnomocnenie) – zamestnanci v celej organizácii získajú právomoc na prijímanie rozhodnutí a zároveň zodpovednosť za výsledky. Tento proces začleňuje podriadených do rozhodovania a upevňuje komunikáciu medzi podriadenými a nadriadenými. Výhodou je, že posúva rozhodovanie smerom nadol.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – spoločný základ, FM UKOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019