27. Konkurenčné analýzy

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 08.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 031 slov
Počet zobrazení: 2 418
Tlačení: 93
Uložení: 101

27. Konkurenčné analýzy

Metódy  a techniky  analýzy  konkurenčného  prostredia  odvetvia.  Hybné  sily  odvetvia. Situačná analýza. Strategické skupiny v odvetví.
 
konkurenčná výhoda – vzniká, ak zákazník vníma zmenu a v reálnych obchodných vzťahoch uznáva schopnosť podniku ponúknuť vyššiu hodnotu resp. value added ako ponúka konkurencia (more value 4 same money; rovnaká value za menej peňazí)
 
-  výzva S/M – KV je vlajka na vrchole trianglu
-  spodné vrcholy sú ppl a info; vnútri je strategy a hodnota pre zákazníka;  ramená sú vnútorná efektivita a innovations
ako získať KV pre 21. storočie?

- catapult yer strategy over conventional one
- flood yer org. w/ knowledge
- wrap yer ord. around each customer
- transform yer ord. into a web of relationships
- eat change for breakfast; serve it up to every meal

KV
- product leadership
- operational excellence
- customer intimacy (all three should be interlinked)

three ways to win
- outwit (byť rýchlejší ako iní pri opportunities)
- outmaneuver (aktualizovať str.; aktívne pôsobiť na zmenu odvetvia)
- outperform (rozvoj new schopností; zvyšovanie podielu na trhu; technologické KV; silná finančná pozícia)

analýza konkurencie (basic Qs)
-  kto sú naši súčasní / budúci konurenti?
-  ich súčasné a budúce KV a stratégie
-  info about competition + ako ich získať + čo s nimi, keď ich získame
-  utilize in teamwork
tri úrovne analýzy

- analýza štruktúry konkurenčného systému
-  konkurencia výrobcov, výrobku, odboru
-  konkurencia výrobcov substitútov s rovnakými funkciami
-  konkurencia výrobcov substitútov s celkom novými funkciami

- analýza stratégie konkurentov
-  stratégie uplatňované konkurentmi

- mikroanalýza konkurentov
-  zdroje, spôsobilosti, schopnosti
-  hodnotové reťazce, strategické aliancie
-  siete, organizácia, kultúra
-  signály o budúcich stratégiách
 
kto sú naši konkurenti (štruktúra konkurentov)
-  súčasní konkurenti v našom odbore (v strede, ostatné body smerujú sem)
-  noví a budúci konkurenti s funkčnými substitútmi
-  noví a budúci konkurenti v rovnakom odbore
-  noví a budúci konkurenti s nefunkčnými substitútmi
-  súčasní konkurenti zo substitučných odborov
analysis: TAB [segment (obsahuje zoznam určitej skupiny výrobcov), %podiel, najvýznamnejší konkurenti, KVs]
odvetvová štruktúra ekonomiky – poľno, staveb, doprava / spoje, obchod / cest. ruch a služby, zdravotníctvo / školstvo / kultúra, priemysel (ťažba, výroba, sprac. etc.)
analýza stratégie konkurentov

- rozsah podnikania (v ktorých segmentoch konkurent pôsobí)

-  orientácia na akých end-users
-  o uspokojovanie akých potrieb sa usiluje
-  na aké druhy V/S sa orientuje
-  aké distribučné kanály využíva

- pozícia na trhu (ako je konkurent na trhu úspešný a akým spôsobom na jednotlivých segmentoch konkuruje)

-  šírka ponuky a funkčnosť výrobkov
-  prečo zákazníci kupujú výrobky konkurenta
-  dostupnosť, cenová politika, spôsob predaja, servis

- strategické ciele (o naplnenie akých sa konkurent usiluje)

-  ciele ovplyvňujúce správanie sa konkurencie
-  ciele, od ktorých závisí voľba str., resp. možnosť pochopenia podstaty str.
-  hierarchia str. cieľov
analýza konkurencie – súčasná stratégia → budúca str. (in hex, doň idú 3 okná)
-  správanie sa konkurenta v externom prostredí (hodn. reťazec, rozvoj vzťahov, využívanie siete, str. aliancie)
-  zdroje a spôsobilosti (zdroje E/I, schopnosti, kľúčové spôsobilosti)
-  organizácia a DM (OS, HR, firemná kultúra, reakcia na zmeny)
 
PORTER (vybraná časť, pre istotu vedieť aj zbytok Porterovej analýzy!): rivalita medzi etablovanými podnikmi
-  slabá rivalita (O) (napr. rast cien); silná (T) (price wars; ceny down, profit down)
zvýšenie rivality medzi podnikmi v odvetví je závislé na 4 faktoroch
-  konkurenčná štruktúra odvetvia
-  podmienky dopytu
-  stupeň diverzifikácie podnikov v odvetví
-  výška bariér výstupu z odvetvia
konkurenčná štruktúra odvetvia

- fragmentná (roztrieštená) – veľa malých podnikov, žiaden dominant; intensive P competition, nízka ziskovosť, T>O
- konsolidovaná – málo veľkých podnikov (mono, oligopoly); sú viac vzájomne závislé, intenzitu súťaže je tažko predvídať, hrozba rozbehnutia tovarovej konkurenčnej špirály

-  hlavná T – P war (protiopatrenia – tzv. tiché cenové dohody, nelegálne)
 
tvorba KS – analýza odvetiva SBU (atraktivita) + situačná analýza SBU (KV) → tvorba alternatív stratégie → výber najvhodnejšej stratégie (kritéria výberu)
 
analýza odvetvia SBU  - základné otázky analýzy odvetvia

- rozhodujúce ekonomické charakteristiky odvetvia

a. veľkosť trhu – tržby, objem predaja
b.  miera rastu trhu – LC odvetvia
c. šírka konkurenčného pôsobenia – local, regional, national, intl, global
d.  počet kupujúcich a ich veľkosť
e. rozhodujúce vstupy a ich dodavateľská štruktúra
f. stupeň horizontálnej integrácie – počet / veľkosť súčasnej konkurencie
- konk. štr. odvetvia – fragmentná (veľa malých), konsolidovaná (málo veľkých)
g. stupeň vertical integrácie – smerom na dodavateľské odvetvia, nasledovné odvetvia
h.  barriers to entry / leave
i.  intenzita technologických zmien (innovation technológií + výrobkov)
j.  stupeň segmentácie trhu a strategickej skupiny
k.  kritický objem výroby a využitie kapacít odvetvia
l.  kapitálová náročnosť (na technológiu a pracovný kapitál)
m.  kapitálová štruktúra (podiel vlastných zdrojov)
n.  nákladová štruktúra
o.  viazanosť zdrojov / produktivita
p.  priemerná ziskovosť tržieb v odvetví

- rozhodujúce konkurenčné sily v odvetví + sila ich vplyvu

a. Porterov model piatich síl

- hybné sily odvetvia
a. zmeny v miere rastu odvetvia
b.  zmeny v štruktúre a záujmoch kupujúcich
c. zmeny v inovácii výrobkov
d.  technologické zmeny
e. rozvoj marketingu
f. zmeny v konkurenčnej štruktúre odvetvia
g. rozširovanie technológie, know-how
h.  rast globalizácie v odvetví
i.  zmeny v nákladovej štruktúre
j.  zmeny od štandardizácie k diferenciácii produktov
k.  regulačné a podporné zásahy v rámci politiky vlády
l.  zmeny  v sociálnej a kultúrnej oblasti
m.  zmeny neurčitosti a vývoj podnikového rizika

- postavenie podniku v odvetví
možnosti analýzy
a. analyzovať situáciu za odvetvie ako celok
b.  analyzovať postavenie každého jednotlivého podniku
c. analyzovať situáciu podľa strategických skupín
hodnotenie konkurenčnej pozície firmy
hodnotenie konkurenčnej pozície – iné kritériá
-  GE MATRIX (atraktivita vs. postavenie na trhu; winners, losers, avg.)

- očakávanie strategickej zmeny u konkurentov
- hlavné faktory konkurenčného úspechu v odvetví
- atraktvnosť / ziskovosť
 
strategické skupiny v odvetví (x – počet obsluhovaných segmentov; y – cena a kvalita [h → l]); taký graf/matrix
-  príklad na fólium bol automobilový priemysel... bublinky v grafe boli str. skupiny, napr. GM, Ford, etc.; podľa umiestnenia v grafe bolo možné vyčítať o.i. orientáciu na určitý segment zákazníkov
bariéry mobility – bránia firmám prechod z jednej skupiny (bubliny) do druhej
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#konkurencne analyzy #porterov model #Strategické skupiny v odvetví #NELEGÁLNE TRHY

Manažment – spoločný základ, FM UKOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022