39. Distribučné systémy a logistika

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 09.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 338 slov
Počet zobrazení: 3 532
Tlačení: 150
Uložení: 174

39. Distribučné systémy a logistika

Podstata  a funkcie  distribučných  kanálov.  Úrovne  distribučných  kanálov.  Úloha sprostredkovateľov  v distribučnom  kanáli.  Fyzická  distribúcia.  Logistika  v distribučnom systéme podniku.
 
Distribučný/odbytový kanál je súhrn všetkých podnikov a jednotlivých osôb, ktoré sa stanú vlastníkmi alebo nápomocní pri prevode vlastníctva produktov a služieb v prípadoch, keď sa produkt dostáva od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi alebo na priemyselné spracovanie. Dôvodom existencie distribučných kanálov je  vyššia efektívnosť sprístupnenia produktov na cieľové trhy. Vyŕobcovia vyrábajú úzky sortiment vo veľkých množstvách. Spotrebitelia požadujú široký sortiment v malých množstvách.
 

Funkcie odbytového kanála:

Výskum trhu – získavanie informácií, ktoré sú potrebné na plánovanie a podporu výmeny tovaru.
Promotion odbytu – spracovanie a rozširovanie presvedčivých informácií o produktoch.
Získavanie kontaktov – hľadanie a nadväzovanie vzťahov s poteciálnymi odberateľmi.
Transformácia – prispôsobenie sa potrebám zákazníkov – tvorba skupín tovarov, triedenie tovarov, kompletizácia tovarov a balenie.
Vyjednávanie a sprostredkovanie – dosiahnutie dohody o cene a iných podmienkach na uskutočnenie transakcie.
Fyzická distribúcia – doprava a skladovanie tovaru.
Financovanie nákladov odbytových aktivít, leasing, obchodné úvery.
Preberanie rizika – spojeného s odbytovými činnosťami.
 
Úrovne distribučných kanálov : distribučné cesty možno charakterizovať podľa počtu stupňov v kanáli, respektíve úrovní. Každý sprostredkovateľ, ktorý prispeje k tomu, aby sa produkt a jeho vlastníctvo dostalo ku konečnému kupujúcemu, predstavuje jednu úroveň odbytu. Počet odbytových stupňov tvorí dĺžku obdbytovej cesty. Na základe počtu odbytových úrovní rozlišujeme tieto marketingové distribučné kanály :
-  Priamy marketing  : výrobca – spotrebiteľ (bez sprostredkovateľa)
-  Pri spotrebnom tovare je to cesta  : Výrobca → Veľkoobchodník → Jobber → Maloobchodník → Spotrebiteľ
-  Pri odbyte výrobných faktorov je to alternatívne Výrobca → Obchodný zástupca výrobcu/Odbytové oddelenie výrobcu → Distribútor výrobných faktorov → Produkčný spotrebiteľ
–  inštitúcie v odbytovom kanále sú prepojené tokmi: fyzický tok tovaru, prevod vlastníctva, tok platieb, tok informácií, tok komunikačných nástrojov
 
Úloha sprostredkovateľov : vyššia efektívnosť pri sprístupňovaní produktov na trh. Sprostredkovateľ môže ponúknuť udržovanie zásob na mieste, zmapovanie miestneho trhu alebo dokonca môže ovládnuť nejakú časť trhu pre produkty daného výrobcu,  môže tiež poskytovať personál, podiel na finančnom zabezpečení, propagáciu a tiež dodatočný servis.
 
Rozhodnutie o štruktúre kanálu je závislé od kapitálovej moci firmy, rozsahu a úrovne služieb pre spotrebiteľov, ktoré výrobok vyžaduje, cieľov odbytového kanála, charakteristiky produktu, atď.

A, Konvenčný distribučný kanál
– skladá sa z nezávislých výrobcov, veľkoobchodníkov a maloobchodníkov, každý predstavuje samostatnú podnikateľskú jednotku, každý snaží maximalizovať svoj zisk na úkor zisku odbytovej cesty ako celku, žiaden člen odbytovej cesty nemá výrazný vplyv na ostatných členov, neexistuje tu formálna možnosť pridelovania úloh a riešenia konfliktov.

B, Vertikálny marketingový systém
– skladá sa z producentov, veľkoobchodíkov a maloobchodníkov, ktorí  pôsobia ako zjednotený systém, pričom niektorý z nich je dominantný  a usmerňuje správanie v odbytovom kanáli. 

Existujú 3 druhy:
Korporatívny (uzavretý) vertikálny systém – rôzne odbytové stupne patria rovnakému majiteľovi, riešenie a organizácia podlieha formálnemu systému rozhodovania.
Zmluvný vertikálny marketingový systém sa skladá z nezávislých firiem na rôznych úrovniach, ktoré spolupracujú na základe zmlúv za účelom zvyšenia účinnosti predaja. Rozlišujeme 3 druhy:
-  voľný reťazec podporovaný veľkoobchodníkom – organizované na dobrovoľnom základe z maloobchodníkov – napr. jednotný systém predaja
-  združenia maloobchodníkov – spoločné organizácie maloobchodníkov za účelom vykonávania veľkoobchodných, alebo výrobných funkcií
-  franchisingové organizácie – člen odbytovej cesty, franchisor, navzájom pospája rôzne stupne výrobno-distribučného procesu.

C, Administratívny vertikálny marketingový systém
je koordinovaný prostredníctvom veľkosti a moci jedného z členov (napr. výrobcovia môžu požadovať určitý štandard predaja, veľkoobchodníci vystavovanie a umiestňovanie tovaru napr. pri pokladni, maloobchodcovia-supermarkety môžu požadovať špeciálne balenia).
 
Horizontálny marketingový systém distribúcie – zlučovanie dvoch a viacerých firiem na rovnakej úrovni s cieľom využiť nové trhové príležitosti (napr. supermarkety a banky spolupracujú v inštalácii bankomatov, čím získajú obaja). Rozvíjajú sa aj multikanálové marketingové systémy najčastejšie kvôli orientácii odbytových kanálov na špeciálne trhové segmenty-problémy s konkurenciou medzi kanálmi.
 
Rozhodovanie o štruktúre odbytového kanálu - priamo pre maloobchod, veľkoobchod, vlastný predaj …
-  analýza rozsahu a úrovne služieb pre spotrebiteľov – aké služby spotrebitelia požadujú
-  vymedzenie cieľov a ohraničujúcich podmienok odbytového kanála – podľa charakteru produktu, podniku/firmy, sprostredkovateľa; treba si všimnúť kanály konkurentov
-  identifikácia alternatív – typy sprostredkovateľov (vlastný personál, využitie zastupiteľských agentúr, priemyselný distribútori)
-  formy: intenzívna distribúcia (produkty majú byť všade, malá kontrola); exkluzívna /výhradná distribúcia (kontrola, menšie náklady); selektívna distribúcia (medzi) oblasti zodpovednosti účastníkov odbytovej cesty – kto je za čo zodpovedný.
-  posúdenie najdôležitejších alternatív odbytových ciest – hospodárnosť, kontrola, flexibilita
 
Manažment odbytového kanálu – výber sprostredkovateľov, motivácia sprostredkovateľov, ich posudzovanie.
 
Konflikty v distribučnom kanáli :
Keďže distribučný kanál pozostáva z nezávislých a  samostatných podnikov, ktoré navzájom jeden na druhom závisia, dochádza často ku konfliktom.
Horizontálny konflikt je záujmový protiklad medzi firmami na rovnakom stupni odbytovej cesty (napr. jeden majiteľ franchingového systému McDonald´s vs iný majiteľ tej istej reštaurácie)
Vertikálny konflikt je záujmový protiklad medzi rôznymi stupňami odbytovej cesty (napr. vedenie McDonald´s má problém s jedným z franchisingových  majiteľov svojej reštaurácie  v oblasti uplatňovania reklamnej politiky).
Konfliktom možno predchádzať včasným zadefinovaním pridelených právomocí a úloh pre jednotlivé úrovne.
 
Fyzická distribúcia/Tovarová logistika : zahŕňa plánovanie, implementáciu a operatívne riadenie fyzického toku materiálu a finálnych produktov z miesta ich vzniku až do miesta ich spotreby tak, aby zodpovedali požiadavkám zákazníkov. K najdôležitejším nákladom fyzickej distribúcie/tovarovej logistiky patria: náklady na dopravu, na udržiavanie zásob, skladovanie a na služby zákazníkom v objednávkovom procese.
 
Ciele fyzickej distribúcie/tovarovej logistiky – dodať správny tovar na správne miesto v správnom čase za čo najmenšie náklady.

Oblasti fyzickej distribúcie/tovarovej logistiky:

1. Vybavovanie objednávok - EDI systém
2. Sklady – optimálny počet skladovacích miest
3. Výška zásob – veľa zásob je drahých, otázka kedy a koľko objednať
4.Doprava – železnica (najpoužívanejšia, lacná), lode (veľmi lacná, pomalá), cestná doprava
(flexibilná), potrubná doprava (napr. ropa), letecká doprava (rýchla, drahá doprava na vzdialené trhy)
5. Výber dopravy – rýchlosť, spoľahlivosť, prístupnosť, náklady, rôznosť substrátov
6. Organizácia zodpovednosti za fyzickú distribúciu/tovarovú logistiku – koordinácia
 

Logistika všeobecne:

Logistika tovaru zahŕňa prognózovanie, plánovanie, uskutočňovanie a kontrolu toku materiálov a informácií z miesta pôvodu/výroby na miesto spotreby/využitia s cieľom dosiahnuť uspokojenie potrieb zákazníka. Cieľom logistiky je zabezpečiť fungovanie a riadenie zásobovacieho reťazca. Úlohou logistiky je zabezpečovať splnenie potrieb zákazníkov v oblasti sortimentu, tzn. kvalita, množstvo, požiadavky na dodávku na dané miesto a cenu. Logistika začína poznaním potrieb zákazníkov, prvá informácia sa teda šíri v protismere materiálového toku. Logistika zasahuje aj do skladovania a do distribúcie vyhotovených produktov. Je to teda materiálový tok od nákupu cez vlastnú produkciu az po predaj a spätne informačný tok, ktorý musí všetko odsledovať a byť v predstihu.
 
Definícia :  Logistika sa zaoberá koordináciou, synchronizáciou a celkovou optimalizáciou všetkých hmotných a nehmotných procesov, ktoré predchádzajú dodaniu finálneho produktu zákazníkovi, tzn. že sa zaoberá všetkými pohybmi materiálov, obalov, odpadov, infomácií a financií od miesta a okamihu vzniku (t.j. ťažba surovín) až po miesto ich zániku (t.j. spotreba produktu, alebo jeho prevziatie zákazníkom, recyklácia výrobku alebo likvidácia odpadov). Rieši rovnako tak problémy manipulácie, prepravy, skladovania, balenia, servisných služieb a potrebných kapacít.   
 
Manažment reťazca zásobovania :  koordinácia spolupráce medzi dodávateľmi, výrobcami a obchodmi v tovarovej logistike. Ide o spoluprácu v podobe výmeny informácií, optimalizáciu spotreby, rozmiestňovanie tovarov, využívanie kapacít, …
 
ECR (Efficient consumer response)  je spoločná iniciatíva a úzka spolupráca medzi výrobcom a obchodníkom s cieľom optimalizovať zásobovací reťazec a poskytnúť tak najvyššiu pridanú hodnotu konečnému spotrebiteľovi prostredníctvom nižších nákladov, lepšieho servisu a širšej ponuky produktov. ECR sa opiera o 4 stratégie :

- efektívne dopĺňanie zásob, stabilita materiálnych tokov s minimálnymi zásobami (napr. just in time metóda, automatické skladové objednávky, logistické skladovacie centrály…)
- zostavovanie sortimentu podľa požiadaviek spotrebiteľov, triedenie sortimentu podľa výrobkových tried a skupín podľa požiadaviek zákazníka a podľa kritérií logistickej infraštruktúry a riadenia logistických procesov (napr. využívanie systému EDI-electronic data interchange, je to medzipodniková elektronická výmena obchodných údajov v štandardnej forme spracovanej počítačom medzi dvoma nezávislými odosielateľmi, jednotný spôsob kódovania výrobkov tzv. EAN kódy …)
- komunikačné aktivity  a stratégia podpory predaja vtedy a tam kde to prinesie maximálny efekt
- efektívne zavádzanie produktov na trh

Logistika v distribučnom systéme:

- Prognóza odbytu
- Logistické plánovanie
- Vykonávací plán pre zásobovanie tovarom a hospodárenie so skladmi
- Požiadavky na obstarávanie tovarov
- Zaobstarávanie tovarov
- Transport tovarov
- Zaradenie tovarov do skladového hospodárstva
- Spracovanie prijatých objednávok
- Balenie
- Vyskladňovanie
- Odvoz a poskytovanie služieb
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – spoločný základ, FM UKOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024