47. Údaje a informácie

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 09.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 940 slov
Počet zobrazení: 2 376
Tlačení: 118
Uložení: 130

47. Údaje a informácie

Kvalita informácie a jej hodnota. Pojem relevantná informácia. Hodnota a kvalita informácií, ktoré  manažér  potrebuje  k rozhodovaniu.  Informácia  z pragmatického,  sémantického a syntaktického  hľadiska.  Vysvetlite  všeobecné  charakteristiky  „dobrých“  informácií  a tri dimenzie  (čas,  obsah  a forma)  kvality  informácie.  Rôzne  kategórie  informácií  (dáta, informácie, zručnosti, know-how, znalosti, vedomosti,...).
 
Údaje (data) - sú najnižšou (základnou) logicky významovou organizačnou jednotkou dát, ktorá sa zoskupuje do vyšších organizačných celkov dát (veta dát (record, záznam), súbor dát (file), databáza (báza dát ako množina súborov organizovaných a využívaných jednotlivým spôsobom) a údajová základňa firmy, zahŕňajúca v ideálnom prípade 1 databázu)
 
Vhodným spracovaním, usporiadaním a interpretovaním sa z údajov stávajú informácie. Spracované údaje môžu, ale nemusia byť informáciami; na to je potrebné:
·  dáta transformovať na info ich vhodným usporiadaním, čo sa dosahuje v procese spracovania dát
·  aby info odstránili alebo znížili stupeň neurčitosti v rozhodovaní alebo konaní príjemcu v situáciách, pre ktoré sú určené
·  aby zvýšili mieru poznania u adresáta pri rozhodovaní a konaní, čo má v podstate rovnaký zmysel ako predchádzajúci moment
 
Kvalita informácie a jej hodnota.
Kvalita informácie – pozri 3 dimenzie kvality info
Hodnota info – pozri charakteristika dobrej info
 
Pojem relevantná informácia.
·  rozšíri naše znalosti
·  redukuje neurčitosť (riziko)
·  je použiteľná na účel, na ktorý sme ju potrebovali.
 
Hodnota a kvalita informácií, ktoré manažér potrebuje k rozhodovaniu.
 

Význam informácií pre manažéra

·  Zabezpečujú nevyhnutnú podmienku pre poznanie existujúceho stavu riadeného systému
·  Prostriedok na tvorbu plánov, príkazov
·  Surovina pre kontrolu a operatívne riadenie
·  Zdroj poznatkov o spoločnosti, okolí
·  Nástroj organizácie a koordinácie činností riadeného kolektívu
·  Predmet komunikácie v systéme
 
V riadení stojí manažér pred úlohou zvažovania, porovnávania a rozhodovania o požadovanej úrovni informácií. Musí preto dbať na nasledujúce:
 
·  Skutočnosť informácií – pri každom riadiacom procese treba overiť kvalitu informácií, ich možný vplyv na kvalitu riadenia a brať ich do úvahy
·  Možná úroveň kvality – vždy sa treba zmieriť s kvalitou, ktorá je za daných podmienok dosiahnuteľná
·  Požadovaná úroveň kvality – subjektívne (podľa názorov manažéra)
·  Potrebná úroveň kvality – objektívna nevyhnutná úroveň vlastností informácií vo vzťahu k danej úlohe
·  Hospodárnosť – čím viac sa blížime maximálnej hodnote danej vlastnosti, tým vyššie sú náklady aj na malý prírastok jej hodnoty
·  Efektivita – mal by platiť princíp ekonomickej racionality – náklady na informácie by nemali byť vyššie ako efekt, ktorý sa ich použitím dosiahne
 
Informácia z pragmatického, sémantického a syntaktického hľadiska.
 
·  syntaktické hľadisko – spôsob vyjadrenia informácie
·  pragmatické hľadisko – obsah informácie
·  sémantické hľadisko – užitočnosť informácie vzhľadom k cieľu
 
Vysvetlite všeobecné charakteristiky „dobrých“ informácií a tri dimenzie (čas, obsah a forma) kvality informácie.
 

CHARAKTERISTIKA DOBREJ INFORMÁCIE:

Dobrá informácia je taká, ktorá je využitá v procese rozhodovania a pri tvorbe hodnoty. Mala by teda spĺňať tieto charakteristiky:
·  rozširuje vedomosti
·  redukuje neurčitosť
·  je využiteľná na zmýšľaný účel
 
ďalšie charakteristiky dobrej informácie :
·  dôležitosť z hľadiska účelu využitia,
·  dostatočná primeranosť účelu,
·  úplná
·  z dôveryhodného zdroja,
·  poskytnutá správnej osobe,
·  poskytnutá v správnom čase,
·  so správnou úrovňou detailov,
·  zaslaná vhodným komunikačným kanálom,
·  zrozumiteľná užívateľovi.

3 DIMENZIE INFORMÁCIE:

1. ČAS
Informácia je často citlivá na čas. Robenie dobrých každodenných rozhodnutí si vyžaduje získavanie informácií vtedy, keď ich potrebujeme , tak často ako ich potrebujeme (frekvencia) a aby boli aktuálne, keď ich dostaneme (aktuálnosť). Informačné systémy sú navrhované tak, aby nám zabezpečili informácie kedykoľvek ich chceme (demand reporting – prísun informácií podľa požiadavky), s akoukoľvek špecifickou podmienkou (exception reporting – prísun špecifických informácií) alebo v pravidelnom časovom intervale (periodic reporting –  periodický prísun info). Ďalšou veľmi dôležitou vlastnosťou časovej dimenzie je časové obdobie (time period), ktorého sa informácia týka. Často sú potrebné informácie z minulosti, súčasnosti alebo budúcnosti.
·  včasnosť (timeliness) – poskytnúť informácie vtedy, keď to treba
·  aktuálnosť (currency) – poskytnúť aktuálne informácie
·  frekvencia (frequency) – poskytnúť informácie tak často, ako treba
·  obdobie (time period) – informácie môžu byť o minulosti, prítomnosti alebo budúcnosti
 
2. OBSAH
Obsahová dimenzia sa zvyčajne považuje za najdôležitejšiu dimenziu. Presnosť je životne dôležitým atribútom. Informácia musí byť relevantná – musí zodpovedať potrebám, kvôli ktorým je informácia vyžiadaná. Komplexnosť musí byť zabezpečená v tom zmysle, že musia byť dodané všetky relevantné informácie. Jednotnosť informácií znamená zabezpečovanie len takých informácií, ktoré sú naozaj potrebné. Informácia môže mať široký alebo úzky rozsah, či vnútorné alebo vonkajšie zameranie. Informácie odkrývajú úsilie (výkon) jednotlivcov alebo organizácií (dosiahnuté aktivity, dosiahnutý progres – úspech, informácie o postavení, prísun špecifických informácií, akumulované zdroje).
·  presnosť (accuracy) – informácia by nemala obsahovať chyby
·  platnosť, dôležitosť (relevance) – informácia by mala byť spojená s informačnými potrebami špecifického príjemcu so špecifickými situáciami
·  úplnosť (completeness) – je treba poskytnúť všetky potrebné informácie
·  stručnosť, výstižnosť (conciseness) – iba informácia, ktorá je potrebná by sa mala poskytnúť
·  pole pôsobnosti (scope) – informácia môže mať široké alebo úzke pole pôsobnosti, alebo vnútorné a vonkajšie zameranie
·  výkon (performance) – informácia  môže prezradiť výkon meraním dosiahnutých, prebiehajúcich aktivít alebo nazhromaždených prostriedkov
 
3. FORMA
Dimenzia formy informácie zdôrazňuje fakt, že informácia musí byť atraktívna, ľahko zrozumiteľná a použiteľná. Dimenzia formy znamená zabezpečovanie informácií, ktoré majú svoju jasnosť, detailnosť, usporiadanie poradia, prezentáciu, médiá.
·  zrozumiteľnosť (clarity) – informácia by mala byť poskytnutá v zrozumiteľnej forme
·  podrobnosť (detail) – informácia môže byť poskytnutá v detailnej forme alebo ako résumé
·  poriadok (order) – informácia môže byť upravená vo vopred danej postupnosti
·  prezentácia (presentation) – informácia môže byť podaná v ústnej, číselnej, grafickej a inej forme
·  média (media) – informácia môže byť zobrazená formou tlačeného papiera, ako video alebo iné média.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Vlastnosti informácie #Manažér kvality #media v buducnosti #47 #Základná informácia

Manažment – spoločný základ, FM UKOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019