49. Strategická rola informačných systémov

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 09.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 970 slov
Počet zobrazení: 1 700
Tlačení: 105
Uložení: 107

49. Strategická rola informačných systémov

Popíšte  a analyzujte  podnikový  informačný  systém.  Popíšte  informačné  požiadavky jednotlivých  úrovní  manažmentu.  Popíšte  úlohu  niektorých  dôležitých  typov  MIS v organizácii  a vzťahy  medzi  týmito  systémami.  Vysvetlite  dôležitosť  IS  pre  podnik. Identifikujte  hlavné  výzvy,  ktorým  čelia  manažéri  pri  vývoji,  dizajne,  implementácii a používaní IS v organizácii.
 
Popíšte a analyzujte podnikový informačný systém
Podnikový informačný systém - systém pozostávajúci z ľudí, technických a programových prostriedkov na zabezpečenie zhromažďovania, prenosu, ukladania, výberu, spracovania, distribúcie a prezentácie informácií pre potrebu rozhodovania tak, aby riadiaci pracovníci mohli vykonávať svoje riadiace funkcie vo všetkých zložkách riadiaceho systému. Jeho základnou úlohou je zabezpečiť dostatok relevantných, správnych a presných informácií v potrebných termínoch a v požadovanej forme na prípravu rozhodnutí.
 
Informačné systémy musia spĺňať niektoré základné požiadavky odrážajúce ich kvalitu. Medzi ne patrí hlavne potreba aby informácie zodpovedali podstate a potrebám jednotlivých stupňov riadenia. Ďalej frekvencia a rýchlosť získavania informácií musia umožňovať ich efektívne využívanie pri rozhodovaní, kanály odovzdávania informácií sa musia prispôsobiť organizačnej štruktúre zohľadnením požiadavky najkratšej cesty medzi odosielateľom a príjemcom. Pri odovzdávaní informácií sa treba podľa možnosti čo najviac vyhýbať sprostredkujúcim článkom, ktoré informácie deformujú a narúšajú. Formy prezentácie informácií musia byť komunikatívne a prispôsobené možnostiam ich pochopenia zainteresovanými príjemcami. V neposlednom rade musí informačný systém plniť integračnú funkciu a navzájom prepájať všetky vnútropodnikové útvary a zabezpečovať spätnú väzbu, musí byť schopný dostatočne sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam vo vnútornom i vonkajšom prostredí firmy.
 
Je však dôležitá aj efektivita z hľadiska nákladovosti a dosahovania efektov z jeho uplatnenia.
 
Popíšte informačné požiadavky jednotlivých úrovní manažmentu.
·  Strategická úroveň (top manažment) – sú charakteristické tým , že dosah ich použitia je dlhodobý, sú to informácie často globálneho charakteru, využívané predovšetkým pre formuláciu strategických cieľov organizácie. Vyznačujú sa nízkym stupňom konkrétnosti a opakovateľnosti. Z hľadiska riadiacej hierarchie prichádza  s nimi do styku najmä vrcholný riadiaci stupeň.
·  Taktická úroveň (stredný manažment) – sú konkrétnejšie a uplatňujú sa najmä v etape hľadania ciest a prostriedkov na dosiahnutie cieľov. Ich stupeň konkrétnosti a opakovateľnosti v porovnaní so strategickými informáciami je vyšší
·  Operatívna úroveň (nižší manažment) – sú veľmi detailné, s veľkou mierou opakovateľnosti a využíva ich najmä manažment pôsobiaci na operatívnej úrovni riadenia, pri riešení každodenných problémov.
 
Popíšte úlohu niektorých dôležitých typov MIS v organizácii a vzťahy medzi týmito systémami.
 

Manažérsky informačný systém pozostáva z nasledujúcich podsystémov:

Transakčné systémy
Zahrňujú rutinné, každodenné účtovné operácie. Tieto operácie spájajú odberateľa, podnik, sklad a výrobu, pohľadávky, záväzky, kontrolu zásob a podobne. Slovo transakcia v názve TPS označuje rutinnú výmenu, ktorá ovplyvňuje finančný stav podniku. Transakčný systém spravidla zasahuje do všetkých oblastí činností podniku a prepája celý podnikový finančný systém, výrobu, spotrebiteľov a dodávateľov.
 
Integrované informačné systémy riadenia výroby
Zahŕňajú automatizáciu všetkých postupov od projekcie a technologickej prípravy cez operatívne riadenie a kontrolu výroby až po expedíciu výrobku.
 
Systémy na podporu rozhodovania
Systémy na podporu rozhodovania (Decision Support Systems – DSS) majú schopnosť vykonávať rôzne analýzy rovnakých dát bez potreby zložitejšieho programovania. Jedná sa o počítačovú podporu metód rozhodovacej analýzy a operačnej systémovej analýzy. Systémy na podporu rozhodovania sú flexibilnejšie ako transakčné systémy alebo systémy na riadenie. Nie sú založené na nemenných rozhodovacích pravidlách. Predpokladajú, že používatelia nedokonale poznajú svoje vlastné informačné potreby, čo je charakteristické pre riadiace systémy fungujúce v dynamickom, rýchlo sa meniacom ekonomickom prostredí.
Ich význam spočíva v tom, že manažérovi či používateľovi prijímajúcemu rozhodnutie poskytujú nástroje na skvalitnenie rozhodnutia. Ďalej majú tieto systémy veľmi účinnú grafiku. Grafika má pre riadiacich pracovníkov oveľa väčšiu vypovedaciu schopnosť. Systémy na podporu rozhodovania disponujú aj napr. prostriedkami pre analýzu dôsledkov rôzne sa meniacich podmienok („What if“ analýza).
Analýza typu „čo sa stane, ak?“ umožňuje realizovať mnoho alternatívnych prepočtov v rámci rôznych predpokladov modelovania.
 

Exekutívne informačné systémy

Exekutívne informačné systémy sa od informačných systémov na riadenie líšia predovšetkým tým, že vrcholové riadenie sa zaujíma viac o informácie z okolia podniku (externé) napr. technické inovácie, trh, banka, politická situácia, konkurencia a pod. Preto by exekutívne informačné systémy mali umožňovať prístup k externým informáciám.
Zameriavajú sa na kritické faktory úspechu podniku – ich informácie sú zásadné pre rozhodovanie vrcholového manažmentu.
 
Vysvetlite dôležitosť IS pre podnik.
 
IS - pomáhajú získať konkurenčnú výhodu, vytvárajú konkurenčnú pozíciu a stratégiu
-  zlepšenie biznis procesov - efektívnejšie, nižšie náklady, vyššia kvalita, CIM, CAD, CAM...
-  biznis inovácie - vývoj nových produktov a služieb
-  zvyšuje bariéry vstupu na trh - potrebná technológia
-  silná strategická IT základňa
-  vývoj strategickej informačnej databázy - info o zákazníkoch, dodávateľoch a konkurentoch, demografické dáta a interné dáta
-  prelomenie bariér - geografických, časových (JIT), nákladových, štruktúrnych (napr. kredit karty)
-  zväčšuje dôveru zákazníkov a dodávateľov
-  nákladové vodcovstvo, diferenciácia produktov, inovácie
 

MIS a konkurenčná výhoda

MIS a zvýšenie predaja - vyšší trhový podiel, mrkt výskum, lojalita zákazníkov, R&D, strategické plánovanie
MIS  a zvýšená produktivita a znížené náklady - zbieranie dát pri ich zdroji, eliminovanie sprostredkovateľov, integrácia, redukcia ľudského elementu
MIS a zlepšenie služieb zákazníkom - maximálne pohodlie zákazníka, bonus služby, služby ako motivácia, služby na diaľku, in-house služby (home-banking)
MIS a zlepšenie manažmentu zdrojov - priame platby, elektronický bezhotovostný prenos prostriedkov, nelimitované info služby, riadenie materiálov, zariadení a vybavenia, riadenie HR, CAD - Computer Aided Design, CBT - Computer Based Training, CIM - Computer Integrated Manufacturing
 
Identifikujte hlavné výzvy, ktorým čelia manažéri pri vývoji, dizajne, implementácii a používaní IS v organizácii.
 
riziká: vysoké pokračujúce investície na udržanie si výhody, v niektorých prípadoch zníženie bariér vstupu (väčší dopyt ako sme schopní uspokojiť), problémy s monopolmi, vysoké riziko, lebo vysoké investície a neistý výsledok, IS môže odkopírovať konkurencia, implementácia strateg. IS si vyžaduje mnoho organiz. zmien, a to je tiež zložité dosiahnuť.
 
Budovanie nového IS je forma plánovanej org. zmeny ktorá zahŕňa do tohto procesu mnoho ľudí v org. Pretože IS sú sociotechnické jednotky, zmena v IS zahŕňa zmenu v práci, managemente a zmenu organizácie. Zmena IS vedie k automatizácii, racionalizácii procedúr, redesign procesov- reengineering.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – spoločný základ, FM UKOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017