50. Organizačné základy IS

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 09.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 144 slov
Počet zobrazení: 1 727
Tlačení: 88
Uložení: 108

50. Organizačné základy IS

Popíšte významné  charakteristiky organizácie  a vysvetlite meniacu  sa  rolu  IS  v organizácii. Analyzujte vzťah a vplyv organizačnej štruktúry, kultúry, procesov a manažmentu na dizajn a implementáciu  IS.  Popíšte  typy,  stupne  a úrovne  rozhodovania  a identifikujte  modely popisujúce  individuálne  a organizačné  rozhodovanie.  Vysvetlite  ako  IS  môže  napomôcť zlepšiť  manažérske  rozhodovanie.  Identifikujte  etické,  morálne  a sociálne  aspekty informačnej  spoločnosti  a aplikujte  ich  do  podnikateľského  prostredia.  Akú  podnikovú politiku by ste presadzovali vo vzťahu k etike podnikania v informačnej spoločnosti?
 
Manažéri nemôžu navrhnúť nový systém alebo pochopiť ten starý  bez toho aby pochopili fungovanie organizácie.
 
Významné charakteristiky organizácie
Všetky moderné org. sú špecializované, hierarchické a objektívne. Využívajú jasné explicitné štandardy výrobných procedúr aby maximalizovali svoju efektívnosť. Každá org. má vlastnú kultúru a org. politiku vyplývajúcu z odlišností záujmov skupín. Org. sa odlišujú vo svojich cieľoch, prínose danej skupine, sociálnych rolách,  štýle vedenia, stimuloch, prostredím v kt. podnikajú, typoch úloh a v organizácii procesov pre splnenie daných cieľov. Tieto odlišnosti vedú k rôznym typom org. štruktúr.
 
Meniaca sa rola IS v organizácii
Počítačový IS je vo firme podporovaný  formálnou org. jednotkou alebo IS oddelením, infor. špecialistami a počítačovou technológiou. Rola IS v org. sa stáva kľúčovou tak pre dennodenné operácie ako aj pre strategické rozhodovanie.
 

Dôležitosť IS pre podnik

Systémy sú budované samozrejme preto, aby zvýšili efektívnosť a ušetrili firme peniaze, ale dnes sa stali životne dôležitými pre udržanie sa v businesse či dokonca môžu byť zdrojom konkur. výhody. Spôsob akým sú systémy budované je veľmi dôležitý  pre celkový výkon organizácie, hlavne dnes vo vysoko globalizovanom a informačne založenom prostredí. IS podporujú tak dennodenné operácie ako aj org. stratégiu. Počítače, softwares, siete, vrátane internetu pomáhajú org. stať sa flexibilnejšími, eliminujú stupne manažmentu, oddeľujú prácu od miesta výkonu, pomáhajú v reštrukturalizácii prac. toku. IS pomáhajú manažérom precíznejšie plánovať, prognózovať a monitorovať procesy. K maximalizácii výhod IT je potrebné veľmi dobre naplánovať celkovú architektúru IS v org.
 
Analyzujte vplyv org. štruktúry, kultúry, procesov a manažmentu na dizajn a implementáciu IS
Vplyv IS na organizáciu nie je jednosmerný, rovnaký pre všetky org. IS a organizácie sú vo vzájomnej interakcii a navzájom sa ovplyvňujú. Zavedenie nového IS bude vplývať na org. štruktúru, ciele, prac. design, hodnoty, konkurenciu medzi záujmovými skupinami, rozhodovanie a každodenné správanie sa. Zároveň IS musí byť vytvorený tak, aby slúžil potrebám dôležitých skupín v org. a bude navrhnutý podľa  štruktúry, cieľov, úloh, kultúry, politiky a manažmentu org.  Sila IS transformovať radikálne organizácie zoštíhľovaním org. štruktúry, nebola doposiaľ dokázaná pre všetky typy org. Internet má potenciálne veľký vplyv na org. procesy a štruktúru, pretože môže dramaticky redukovať transakcie a náklady.
 
Významné charakteristiky org., ktoré musia IS zohľadňovať zahŕňajú štruktúru, stupne riadenia, typy úloh a rozhodnutí, štýl managementu, postoje a potreby pracovníkov, ktorí budú IS používať. Externé prostredie a história org. musia byť tiež zohľadnené. Implementácia IS býva často zložitejšia než dizajn, pretože IS potenciálne mení významné org. dimenzie ako štruktúru, kultúru, vzťahy, prac. aktivity, ktoré sú často významným odporcom zmien.
 

Typy, stupne, a úrovne rozhodovania

Rozhodovanie v org. môže byť klasifikované podľa stupňov riadenia:
 


 

štruktúra rozhodovania

charakteristika informácií

strategický manažment
Výkonní riaditelia

neštruktúrované

od informácií: ad-hoc, neštruktúrovaných, sumarizovaných, nefrekventovaných, zameraných (forward) do budúcnosti, externých,  široko definovaných
 
po info: špecifikované, štruktúrované detailné, frekventované, historické, interné a úzko zamerané

Taktický manažment
Manažéri obchodných jednotiek a Self-managed teams

semištruktúrované

Operačný manažment
Operační manažéri a self-managed teams

štruktúrované

 
Povaha a úroveň rozhodovania sú dôležitými faktormi pri budovaní IS pre manažérov.
 
Modely popisujúce individuálne a organizačné rozhodovanie:
Racionálny model rozhodovania predpokladá, že ľudia môžu presne vybrať alternatívy a okolnosti založené predovšetkým na objektivite a cieľoch. Model, ktorý sa vyvinul z behaviorálnych teórií, predpokladá, že racionalita pri individ. rozhodovaní je limitovaná, ľudia si vyberajú alternatívy na základe intuície, kognitívnym prístupom (učenie sa na základe vlastných chýb).
Organizačné rozhodovanie znázorňuje, že skutočné decision making-DM v org. musí čeliť rôznym psychol., politickým a byrokratickým silám v práci. Na základe toho organizačné DM nemusí byť racionálne. Design IS musí zohľadňovať tieto skutočnosti, DM nikdy nie je jednoduchý proces.
 
Ako môže IS pomôcť  zlepšiť manažérske rozhodovanie
Ak sú IS správne vybudované, môžu značne podporovať tak indiv. ako aj org. DM. Doteraz boli IS veľmi nápomocné pre manažérov, ktorí poskytovali info. o výkonoch a mali na starosti decisional roles, tieto systémy mali však iba limitovanú hodnotu pre manažérov s interpersonálnymi rolami. IS, ktoré sú  menej formálne a vysoko flexibilné budú viac použiteľné ako veľké, formálne systémy na vyšších stupňoch riadenia v org. Dizajnéri IS musia zohľadňovať tieto skutočnosti, IS musí byť flexibilný, s multifunkčnými analytickými a intuitívnymi modelmi pre hodnotenie dát, so schopnosťou podporovať rôzne štýly, zručnosti a vedomosti.
 
Identifikujte etické, morálne a sociálne aspekty inform. spoločnosti a aplikujte ich do podnik. prostredia.
Etické, sociálne a politické aspekty sú späté s inform. spoločnosťou a sú tiež navzájom  úzko prepojené. S etickými aspektmi sa dostáva do konfrontácie mnoho ľudí, keď si musia vybrať v situácii, kde 2 alebo viac etických princípov je v rozpore (dilema). Etika = princípy toho, čo je správne a čo nie, používané ľuďmi, ktorí si môžu voľne zvoliť ako budú formovať svoje správanie. Etické dilemy, ktorým mnohí manažéri čelia zvyčajne odrážajú sociálne a politické debaty.
 

5 morálnych dimenzií informačného veku sú:

- Informačné práva a záväzky: práva na ochranu osobných údajov, údajov organizácií, aké záväzky z toho vyplývajú pre org. a jednotlivcov
- Vlastnícke (autorské) práva: ako sú tradičné vlastnícke práva chránené v digitálnej spol., kde počítačové informácie sú tak ľahko kopírovateľné alebo distribuované. Toto vlastníctvo je chránené 3 normami: copyright, obchodné tajomstvo, patenty
- Zodpovednosť a kontrola: môžu spoloč. poskyt. elektronické služby ako napr. America Online zakázať prenos pornografických alebo iných ofenzívnych materiálov?
- Kvalita systému: Aké štandardy by mali byť požadované, aby chránili práva jednotlivcov  a bezpečnosť spoločnosti?
- Kvalita života: informačné technológie môžu zničiť hodnoty našich kultúr napriek tomu že prinášajú mnoho výhod. Napr. Školy, vláda, kostoly, súkromné firmy, všetci závisia na IS, preto sú IS vysoko cenné, v príp. zlyhania, môžu nastať obrovské škody. Ďalší problém počítačová kriminalita a rapídne zmeny – neprispôsobenie sa konkurencii just in time, zvyšujú riziko straty jobs. Postupne potreba národných štandardov, regulácie…

Etické analýzy by sa mali aplikovať do závažných rozhodnutí: postup – identifikácia faktov, hodnôt, akcionárov, alternatív, možností, dôsledkov. Až po ich zvážení by sme mali prijať rozhodnutie.
 
Akú podnikovú politiku by ste aplikovali vo vzťahu k etike v infor. spoločnosti?
Pre každú z 5 morálnych dimenzií by mala organizácia vypracovať etické predpisy, určiť politiku, ktorá by pomáhala jednotlivcom prijímať správne rozhodnutia:

- Informačné práva a záväzky: predpisy ohľadom e-mailov – právo na súkromie, monitorovanie prac. priestoru, zaobchádzanie s informáciami firmy a zákazníckymi info.
- Vlastnícke práva: čo sa týka software licencií, copyrights, ujasnenie ako sa bude postupovať voči tretím stranám s kt. má firma kontrakty z hľadiska vlastníctva informácií..
- Zodpovednosť a kontrola: určiť kto je zodpovedný a kontroluje informácie
- Kvalita systému: identifikovať aké metódy a štandardy budú používané
- Kvalita života: firemná politika, čo sa týka rodiny, zamest. výhod, počítačovej criminality, DM, hodnôt, straty zamestnania, riskovania zdravia…
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – spoločný základ, FM UKOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023