56. Internet a informačné technológie

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 09.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 998 slov
Počet zobrazení: 2 062
Tlačení: 121
Uložení: 133

56. Internet a informačné technológie

Služby Internetu. Podnikanie a obchodovanie na Internete. Reklama na Internete. Push a pull technológie. Základné trendy vo vývoji informačných a komunikačných technológií.
 
Internet - sieť sietí: združuje stovky tisíc lokálnych sietí s mnoho miliónmi počítačov prepojených navzájom a pracujúcich na súbore protokolu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Program)
-  use a client/server model of computing (centrálny server, na ktorý sa napájajú klienti = dáta v tabuľkách, na centrálny server sa napájajú ďalšie servery,datábazy môžu byť distribuované medzi servermi)
-  TCP/IP umožňuje prepojenie jedného počítača s počítačom úplne iným bez toho, aby sa musel užívateľ starať ako a prečo komunikácia prebieha
-  Internet sa stáva akýmsi vlastným svetom dávajúcim novú dimenziu tomu nášmu. Bez problémov prekonáva priestorové vzdialenosti, stáva sa najbohatším zdrojom informácií a rastie každým dňom nepredstaviteľnou rýchlosťou
v súčastnej dobe už Internet umožňuje splnenie našich najrôznejších požiadaviek:
-  sťahovanie a správa súborov na dialku, komunikácia (e-mail, chat, video konferencie), nakupovanie a predaj (e-commerce), prezentácia spoločností, reklama...
-  otázkou zostáva, ako sa orientovať v tomto obrovskom informačnom prostredí, ako vyhľadávať relevantné informácie bez veľkých časových a peňažných strát, ako využiť tento informačný zdroj v určitom type inštitúcie, ako primeť zákazníka, aby bol ochotný kúpiť ponúkaný tovar
-  nezadržateľný vývoj technológie umožňuje spoločnostiam dodať info prispôsobené pre každého individuálneho zákazníka
-  základom on-line marketingu zostáva informačný obsah, ale kľúčom k úspechu sa stáva spôsob, akým informácie do Internetu vystavujete. Môžeme nájsť niekoľko marketingových cieľov, ktoré je možné s pomocou Internetu dosiahnuť:
- budovanie tzv. corporate image
- propagácia obchodnej značky a celková promotion
- relačný marketing a direct mail
- priamy predaj tovaru a služieb.
 
Internet ponúka pre marketing unikátne médium už tým, ako kombinuje najžiadanejšie rysy bežných médií s možnosťami okamžitej spätnej väzby
-  možnosť osloviť globálny trh za fixné náklady
-  možnosť merať účinnosť ponuky
-  permanentná ponuka (24/7)
-  veľkosť organizácie nehrá rolu
-  hip faktor – rozšírenie marketingového mixu.
 
Úskalia
-  na Internete nie je žiadny centrálny register informácií a preto sa v ňom informácie obtiažne hľadajú
-  on-line marketing vyžaduje prístupy odlišné od klasického marketingu, nie každý tvorca www-prezentácie to rešpektuje
-  užívatelia Internetu v SR tvoria zatiaľ len malú časť trhu
-  v ich preferenciách sú minimálne informácie
 

služby (funkcie) internetu

e‑mail, file-sharing, instant messaging, internet fax, vyhľadávanie, World Wide Web a samozrejme DNS, remote control, remote access (napr. telnet), písomná skupinová komunikácia, telekonferencie (video, audio), výskum, výučba, reklama, výskum trhu, obchodné a iné transakcie, vyhľadávanie, instant messaging, news
 

Základné služby Internetu

email
- program a metóda komunikácie, ktorá môže nahradiť telefón, poštu, odborné časopisy alebo aj ďalekú cestu na konferenciu
- správa zasielaná elektronickou poštou, môže obsahovať akékoľvek dáta v elektronickej podobe (text, grafika, zvuk)
- doručovanie emailu je umožnené prostredníctvom adresy príjemcu (meno@domain.xx)
talk: real-time communication pomocou klávesnice a obrazovky medzi vzdialenými počítačmi;  komunikácia medzi 2+ ľuďmi
IRC - Internet Relay Chat: realtime, 2+ ppl; rôzne tematické skupiny
www: služby, ktoré pomáhajú užívateľovi v orientácii medzi informáciami na Internete dostupnými
-  je náročné sa bez vyhľadávacích nástrojov obísť v záplave informácií
-  tieto služby a programy sa líšia ako svojou podstatou, tak kvalitou možného vyhľadávania
-  vďaka konkurencii rôznych firiem však vznikajú nástroje čím ďalej tým viacej dokonalejšie a príjemnejšie pre užívateľa. Medzi najznámejšie patria: Gopher, veronica, WAIS a WWW. Najrozšírenejší je WWW.
 
Internet a 4P – (Internet ako účinný marketingový nástroj)
Place
-  Internet – globálny dosah
-  Internet je jediným obojstranným komunikačným kanálom, u ktorého nie sú náklady na komunikáciu priamo závislé na vzdialenosti, na ktorú sa komunikuje
-  vďaka tomu možno prostredníctvom Internetu lacno komunikovať doslova s celým (vyspelým) svetom z jedného miesta, čo je kapánek lacnejšie a efektívnejšie ako si robiť 0800, 0609 etc.
-  úplne bezkonkurenčný nástroj pritom Internet predstavuje v prípade produktov, ktoré majú nehmotný charakter (SW, analýzy, štúdie, projekty, vzorky zvukových a obrázkových záznamov), ktoré možno prostredníctvom Internetu nielen ponúkať a predávať, ale aj distribuovať
 
Promotion
-  multimediálny, interaktívny a pritom mimoriadne intuitívny charakter webových služieb totiž robí z Internetu médium, ktoré v sebe zlučuje väčšinu výhod klasických komerčných komunikačných technológií - multimediálnosť televízie, interaktivitu telefónu, jednoznačnosť tlačených médií, adresnosť tradičných foriem priameho marketingu
 
Product
-  najmä pre firmy, u ktorých zostavenie individuálnej podoby výsledného produktu z ľubovoľnej kombinácie štandardizovaných komponentov nepredstavuje v porovnaní s tradičnou sériovou výrobou výrazné zvýšenie výrobných nákladov
-  pokusy ponúknuť túto možnosť spotrebiteľom však viedli k výraznému rastu nepriamych nákladov na komunikáciu s distribútormi, dílermi i spotrebiteľmi, čo spôsobilo, že táto možnosť je dosiaľ ponúkaná len vo veľmi obmedzenej miere
-  výrazne redukovanie nákladov na rutinné obchodné aktivity – ID potrieb potenciálneho zákazníka, spracovanie a zaslanie ponuky, príjem a spracovanie objednávky, vystavenie faktúry etc.
-  rozšírenie ponuky, produkt “na mieru”
-  na význame naberá expertná úloha predajného personálu na úkor jeho úlohy administratívnej
 
Price
-  pohodlie, ktoré užívateľovi prináša efekt Internetu v prípade predchádzajúcich zložiek marketingového mixu, umožňuje pri nedostatku zrovnateľnej konkurencie dodávateľovi požadovať za ponúkané produkty úmerne vyššiu cenu
-  ďalšie rozšírenie “mantinelov” pre stanovenie ceny prináša využitie Internetu k zníženiu výrobných nákladov i nákladov na distribúciu a na komunikáciu s klientami i dodávateľmi
-  optimálne nastavenie ceny konkrétneho produktu vo vnútri takto vymedzeného pásma potom môže zaistiť automatizovaná aplikácia prepracovaných algoritmov najrôznejších individuálnych vernostných či množstevných zliav a bonusov.
 
-  Internet môže pri vhodnom využití synergickej kombinácie jeho jednotlivých vlastností predstavovať extrémne silný marketingový nástroj
-  4P → 4C
-  celkové finančnými i nefinančné N na získanie a využitie výrobku (total customer cost)
-  celkový úžitok pre zákazníka (customer benefits)
-  interaktívna komunikáciou (communication)
-  celkové pohodlie pri získavaní produktu (convenience)
 

Push a pull technológie

Doteraz sme vždy po odoslaní požiadavky na servlet získali odpoveď vo forme jedinej stránky, ktorá mohla obsahovať text alebo grafiku, respektíve akýkoľvek súbor (niekedy sme mohli obdržať prázdnu stránku alebo stránku plnú obsažného chybového výpisu; pravda, to je iná kapitola životného cyklu servletu). Získali sme teda jednu stránku s konkrétnym content type. Technológia push však umožňuje poslať na základe jednej požiadavky ako odpoveď niekoľko stránok za sebou, pričom každá môže mať vlastný content type.

Je to vlastne opak technológie, ktorú môžeme nazvať ako client pull, pri ktorej je na klientovi, aby získaval jednotlivé stránky zo servera v pravidelných intervaloch. Konečný výsledok je síce pre užívateľa rovnaký, ale implementačné detaily ako aj vhodnosť použitia v konkrétnej situácii, sú úplne odlišné.

Pri technológii server push zostáva spojenie medzi serverom a klientom otvorené a uzatvorí sa až po odoslaní poslednej stránky. Tento fakt umožňuje serveru pružne reagovať a posielať postupne jednotlivé stránky, respektíve aktualizácie jednej stránky. Server push technológia je vhodná pre stránky, ktoré potrebujú častú aktualizáciu, alebo pre stránky vyžadujúce nepravidelnú serverom riadenú aktualizáciu (napríklad rôzne burzové údaje). Ako som spomenul, táto technológia nie je zatiaľ podporovaná prehliadačmi a problém môže vzniknúť aj s maximálnym počtom súčasne otvorených konekcií.
Pri technike pravidelných klientských požiadaviek je konekcia na server ukončená po každej stránke, čo znamená, že zodpovednosť za aktualizáciu stránky je na klientovi. Klient na to používa záhlavie Refresh, ktoré môže byť nastavené prostredníctvom servleta. Táto technológia je preto vhodná skôr na pravidelné updaty existujúcej stránky.
 
Development trend in MIS
-  location in future MIS becoming irrelevant
-  development towards a placeless – virtual – society
-  companies will become much smaller of not more than a few hundred ppl
-  cellular third generation phones will support Internet, video, computer
-  growing development of intranets and for virtual companies
-  further development of extranets and their interfaces to intranets
-  PC of the future will become network PC w/o HD, floppies, CD-ROM etc.
stupne prepojenia
intranet – vnútorne spája určité subjekty, uzavretá časť internetu pre určitý okruh (firmy)
extranet – firmy + jej dodávatelia, odberatelia (rozšírenie internetu); nadštandardné vzťahy; pre najbližších partnerov
-  growing role of computer graphics and color
-  demand for multimedia applications
-  paperless office will not become a reality (now ten times more paper used than before electronic revolution)
-  SOHO – small office / home office (boom based on PC, mobile tels and internet (intranet – extranet))
-  e-mail, videoconferencing, notebook, internet eliminates the advantages of big corporations
-  electronic and video conferencing, distance learning, live entertainment, home banking, electronic commerce will change many sectors of the society (eliminate traditional business)
electronic commerce – business to business, business to customers, electronic data interchange (EDI), electronic payments and security (počítačová kriminalita), e-conferencing, e-trade, e-fund transfers, e-education, e-entertainment, e-meeting systems (EMS)
networking
-  LAN (architektúra usporiadania siete – bus (jedna linka), star (v strede je central computer), ring/token (signál obieha dokola a zapája jednotlivé počítače))
-  WAN (nad rámec lokálnej siete, e.g. more than one budova)
-  wireless LAN (cez družice, rádiá) WAN
-  intranet, extranet
-  internet, www (multimédiá)
 

Reklama na internete

Typy reklamy na Internete
Voľba správneho typu reklamy je takisto veľmi dôležitá. Špecifickosť Internetu v tejto oblasti a zlá voľba typu reklamy na daný účel je častým zdrojom sklamaní zo zdanlivej neúčinnosti Internetovej reklamy t.j. jej nesprávneho použitia. Správne vybraný druh reklamy vzhľadom k účelu je základom reklamného úspechu na Internete. Rozlišujeme nasledovné základné typy Internetovej reklamy:

- Textová reklama
- Grafická reklama
- PR články
- E-mail reklama
- Firemné akcie a súťaže
 

Textová reklama

Internet je v prvom rade o informáciách a to si neuvedomujú mnohí zadávatelia reklamy, keď podceňujú textovú reklamu t.j. reklamu buď v podobe priamych hypertextových odkazov (liniek) s jasným informačným posolstvom alebo kratšieho popisného textu zakončeného odkazom. Dlhšie reklamné texty sú už doménou PR článkov. Textová reklama ako viacnásobne potvrdzuje každý, kto mal možnosť testovať rôzne druhy reklamy, je ďaleko najefektívnejším druhom reklamy na Internete a to nielen kvôli nízkej cene a vysokej flexibilite, ktorá umožňuje napr. rýchlo meniť a aktualizovať reklamný text. Dôvodom jej úspešnosti je aj tvz. bannerová slepota t.j. otupenie užívateľov z rôznej farebnej a blikajúcej bannerovej reklamy, ktorú mnohí užívatelia berú ako kulisu a ignorujú v prospech textu, ktorý obsahuje informácie, ktoré hľadajú.
Správne využiť všetky možnosti textovej reklamy si vyžaduje prístup zásadne odlišný od postupov bežných v iných médiách.
 
Grafická (bannerová) reklama
Sú dve cesty ako sa vyhnúť bannerovej slepote:

- zladiť banner s prostredím do ktorého bude umiestnený a spraviť ho tak informačnou časťou celku
- spraviť ho výnimočne originálne a pútavo pre danú cieľovú skupinu, spôsobom, ktorý nebude obťažovať ale naozaj zaujme.

Samozrejme, tak ako pre ostatné druhy reklamy je aj bannerovú reklamu potrebné použiť na ten správny účel.
 

PR články

PR články sú veľmi efektívnym nástrojom na informovanie zainteresovanej verejnosti. Vzhľadom nato, že poskytujú oveľa viac priestoru ako bežný formát reklamy, dobre napísaný PR článok môže byť niekoľkonásobne efektívnejší ako iná reklamná forma. S písaním reklamného článku alebo správy Vám iste radi pomôžu redaktori média, v ktorom si článok zvolíte uverejniť.
 

E-mail reklama

Ponuka priamo osloviť veľké množstvo ľudí a to aspoň do určitej miery cieleným spôsobom znie určite lákavo. A naozaj, zaujímavo napísaný mail v schránke veľkého množstva ľudí má veľkú šancu, že osloví tých, ktorých hľadáte - záujemcov o Vaše produkty a služby.
 

Firemné akcie a súťaže

Venovať vlastný produkt či službu do súťaže môže mať viacnásobný efekt. Získate spokojného zákazníka, ktorý môže ďalej šíriť slovo o Vašej výbornej službe, ktorú mal možnosť ľahko vyskúšať, na druhej strane súťaž a akcia s ňou spojená takisto vyvolá propagačný efekt minimálne medzi súťažiacimi či návštevníkmi zväčša veľmi dobre spropagovanej súťaže.
 

Meranie efektívnosti reklamy na internete

Na sledovanie efektívnosti reklamy, ktorú máte umiestnenú na internete, musíte mať predovšetkým aktivovaný systém na sledovanie a vyhodnocovanie návštevnosti Vašej webstránky. Takýto systém vie identifikovať odkiaľ Vaši návštevníci na stránky prichádzajú a teda aj z akého reklamného zdroja.

Samotnou návštevnosťou však návratnosť investície do konkrétnej reklamy nevyrátate. Aby ste jej skutočný efekt mohli vyčísliť, potrebujete zistiť koľko ľudí, ktorí prišli z danej reklamy aj nakoniec uskutočnilo cielenú (obchodnú) akciu, na ktorú ste reklamou chceli upútať (vypísať objednávku, zapísanie do mailistu, vyžiadanie produktového katalógu a pod.). Existujú sytémy, ktoré Vám toto prepojenie a následné presné vyhodnotenie efektu reklamy umožnia. Presne uvidíte koľko ľudí Vám na stránku z danej reklamy prišlo a koľko z nich uskutočnilo zvolenú akciu na webstránke.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – spoločný základ, FM UKOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018