Individuálne faktory výkonnosti

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 371 slov
Počet zobrazení: 655
Tlačení: 47
Uložení: 45

Popísať individuálne faktory výkonnosti. Aké sú individuálne atribúty a ako môžu ovplyvniť individuálnu výkonnosť na pracovnom mieste. Osobnostné črty (locus of control, etc.)

Každá osobnosť je jedinečná a líši sa od druhého svojimi zručnosťami, schopnosťami, vlastnosťami, spôsobom percepcie, hodnotami…Ak chce manažér rozumieť svojim podriadeným, musí tieto diferencie chápať, musí pochopiť podstatu ľudskej rozmanitosti.

Len pochopenie individuálnych osobností pracovníkov môže manažérovi umožniť efektívne zosúladiť požiadavky práce s požiadavkami jednotlivcov a efektívne uplatniť proces ich motivácie. Možno konštatovať, že:

Individuálny výkon= individuálne kompetentnosti x snaha x organizačná podpora

K základným individuálnym faktorom výkonnosti,, ktoré boli analyzované vo vzťahu k pracovnému výkonu, spokojnosti, fluktuácii a absencii patrí vek, pohlavie, status, počet odpracovaných rokov v organizácii. 

Schopnosti a zručnosti  jedinca je ďalšou významnou premenou, ktorá podmieňuje osobitosť jedinca, ktorá sa odráža v pracovnom výkone, spokojnosti, fluktuácii i absencii a na ktoré bola upriamená pozornosť odborníkov.

Popis základných atribútov (schopnosť vykonávať)

- pohlavie, pozícia, vek, schopnosť (sa nieco naučiť), osobnosť, hodnota, percepcia, spôsobilosť vykonávať

 • pochopenie vzťahov medzi individuálnymi vlastnosťami a pracovnými požiadavkami

OS(org. podpora) = OP(org. výkon) x I(ind. vlastnosti) x WE (prac. úsilie)

OP = vedieť, I = úsilie, WE = podmienky – ak je jedna zo zložiek nulová, aj ostatné budú nulové

Osobnostné črty-je mnoho charakteristík, ktoré sa využívajú pri opise človeka, ktorými sa ľudia navzájom líšia. Podľa char. Jedinca je dôležité z dôvodu lepšieho pochopenia jeho správania a myslenia.

 • Miesto kontroly-Locus of control – externá orientácia, to znamená, ako ľudia vnímajú veci okolo seba - či ich vedia /nevedia zmeniť
  1. VNÚTORNÉ miesto kontroly – ľudia s vnútornou kontrolou. Osoby, ktoré veria, že vedia zmeniť svoj osud, správanie a sú za neho zodpovedný
  2. VONKAJŚIE miesto kontroly – ľudia s externou kontrolou, ktorí veria, že všetko je v rukách iných, že sám nerozhoduje o svojom správaní.

Príklad: veľa zlých vecí v ľudskom živote je spôsobených vďaka nešťastiu

 • Autoritárstvo – je miera do akej jedinci veria, e moc a status musí v sociálnom systéme existovať, je miera do akej sú jedinci ochotní moc akceptovať.
 • Dogmatizmus – je to osobnostná črta typu čo sa povie je dobré, keď sa prijímajú zmeny, tieto osoby ich odmietajú
 • Machiavelizmus – osoby, ktoré manipulujú s inými. Táto vlastnosť je vrodená.
 • Sebakontrola – odráža spôsobilosť osobnosti prispôsobiť sa okoliu v ktorom sa nachádza, prostredie formuje hodnoty
 • Sklon riskovať – ľudia sa líšia vo svojom prístupe k riziku (jedni vyhľadávajú a iní sa vyhýbajú riziku)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#machiavelizmus #Rizikove faktory na pracovisku #faktory a motivacia #výkon jedinca

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúškeOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016