Klasifikujte kritéria a typy skupín. Výkonnosť skupín

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 787 slov
Počet zobrazení: 729
Tlačení: 35
Uložení: 29

Klasifikujte kritéria a typy skupín. Výkonnosť skupín. Skupinové úlohy a normy. 

Skupina musí mať:

  • cieľ a zmysel;
  • normy správania sa;
  • kohéziu;
  • status;
  • spoločné rozhodovanie;

Ďalšie kritériá efektívnej skupiny sú bližšie popísané v samostatných častiach tejto kapitoly.

Ciele, ktoré si skupina zadáva majú byť nielen jasné všetkým členom skupiny, zároveň však musia byť nimi akceptované. V opačnom prípade sa skupina buď rozpadne, alebo jej výkony klesajú. Cieľ skupiny určuje aj postavenie, čiastočné úlohy a role jednotlivých členov.

Skupiny, na rozdiel od tímov, majú vždy svojho formálneho vedúceho, či lídra a každý z členov skupiny nesie individuálnu zodpovednosť za výsledky svojej práce.

Faktory, ktoré vplývajú na zloženie skupiny a jej štruktúru sú: prostredie, v ktorom pôsobia, ciele, funkčné roly členov, veľkosť, variabilnosť zloženia, štýl vedenia ľudí, normy v rámci skupiny a schopnosti členov skupiny.

Veľkosť skupiny - skupinu tvoria dvaja a viacerí ľudia, kt. majú spoločný cieľ. Hranica počtu členov je medzi 16-18.

Variabilnosť zloženia skupiny odzrkadľuje zmiešanosť skupiny a rôznorodosť jej členov napríklad podľa národnostného zloženia, veku, pohlavia. Väčšina manažérov pravdepodobne rieši otázku, či je lepšie vytvárať homogénne alebo heterogénne skupiny a aká je dynamika v týchto skupinách.

Schopnosti členov skupiny bezpochyby ovplyvňujú celkové výsledky práce celej skupiny. Problémom pre manažérov je určiť, aké má byť optimálne zloženie skupín v rámci organizácie a do akej miery bude výkon výborných zamestnancov ovplyvnený výkonmi slabších, rovnako dobrých, prípadne lepších kolegov.

Dynamika skupiny odzrkadľuje štýl fungovania skupiny, vzájomnú interakciu jej členov ako aj vzťahy skupiny s vonkajším prostredím. Dynamiku skupiny ovplyvňujú tieto faktory:

Prostredie, v ktorom sa skupina nachádza môže priamo ovplyvniť skupinu ako celok a zároveň všetky ostatné prvky, ako sú zloženie skupiny, jej veľkosť, či štýl vedenia. Prostredie, alebo kontext, v ktorom skupina pôsobí zahŕňa vonkajšie prostredie, pracovné podmienky, v ktorých skupina pôsobí, formálne postupy a pravidlá v rámci organizácie, organizačnú kultúru, vplyv technológií.

Ciele, či už individuálne alebo organizačné, majú vplyv na štruktúru, typy a zloženie skupín alebo tímov. Ciele teda majú vplyv na výkony a výsledky jednotlivcov, skupín a následne celej organizácie. Ciele skupín majú vyplývať z cieľov organizácie a majú byť v súlade so stratégiou organizácie. V rámci jednej skupiny sa vyskytujú dva typy cieľov – tie, ktoré sú v súlade s podstatou fungovania skupiny ako aj tie, ktoré sú zdanlivo v konflikte so skupinou.

S cieľmi súvisia aj termíny ich dokončovania a práve termíny majú výrazný vplyv na schopnosť skupiny dokončiť zadanú úlohu. Termíny sa totiž v organizácii vzhľadom na prostredie často menia a tým vzniká vysoký stupeň napätia najmä v skupinách, ktoré sú vzájomne na sebe závislé. Preto je potrebné, aby manažéri pri definovaní úloh a cieľov spresnili aj termíny, ktoré pomôžu skupine prispôsobiť si organizáciu a tempo práce.

Funkčné roly sa delia na dva typy – úlohové roly, ktoré sú zamerané na plnenie úloh, a údržbové roly, ktoré sú zamerané na budovanie a udržiavanie konštruktívnych vzťahov v skupine. Skupinoví vedúci, ktorí vykonávajú úlohovú rolu navrhujú ďalšie ciele, objasňujú problémy, snažia sa generovať návrhy na riešenie problému…. Naopak, vedúci, ktorí sa ujímajú údržbových rolí uľahčujú riešenie konfliktov v rámci skupiny, podporujú aktívnu účasť všetkých členov skupiny na jej práci, hodnotia kvalitu komunikácie alebo rozhodovania v skupine…

Štýl vedenia (leadership) má vplyv na dynamiku skupiny tým, že v každom zo štádií vývoja skupiny sú potrebné iné vodcovské zručnosti na to, aby skupina fungovala efektívne. Na začiatku existencie skupiny je dôležité aktívne, direktívne a štruktúrované správanie sa, orientované na dosahovanie úloh. Je vhodné, ak vedúci skupín časom prispôsobia svoje správanie sa potrebám skupiny a stanú sa viac participatívni a demokratickí.

Komunikácia v rámci skupiny ovplyvňuje vnútornú dynamiku v skupine. Štýl komunikácie sa mení podľa štádií vývoja skupiny. Zloženie skupiny ovplyvňuje dynamiku komunikácie a ovplyvňuje ju nielen počet členov ale aj ich kultúrne pozadie. Spôsob komunikácie môže byť v rôznych kultúrach vnímaný rozdielne. V nemalej miere vplýva na štýl komunikácie vo vnútri skupiny aj zloženie alebo pomer žien a mužov v skupine.

Členovia sa v rámci skupiny delia aj o komunikačnú sieť, každý z členov skupiny musí byť schopný komunikácie s každým z ostatných členov skupiny.

Norma predstavuje postoje, názory, pocity alebo kroky, ktoré vedú sociálne správanie a ktoré sú zdieľané dvomi alebo viacerými ľuďmi. Normy sú pravidlá a typy správania, ktoré sú všeobecne akceptované a očakávané členmi skupiny. V prostredí organizácie sú normy obyčajne nepísané a zriedkakedy sa o nich otvorene hovorí. Normy regulujú správanie sa skupín napríklad tým, že umocňujú lojálnosť, čestnosť, alebo určujú spôsob komunikácie v skupine.

Normy sa od pravidiel líšia tým, že sa vyvíjajú neformálnym spôsobom, avšak vo všeobecnosti vznikajú jedným alebo kombináciou niekoľkých z nižšie uvedených spôsobov:

  1. jasne formulovaný výrok nadriadeného alebo spolupracovníkov je snáď najtypickejším spôsobom vzniku noriem, častý najmä v situáciách, keď do organizácie alebo skupiny príde nový člen a učí sa ako to v skupine chodí“;
  2. kritická udalosť v procese vývoja skupiny, ktorá vytvorí významný prostriedok pre pozmenenie budúceho správania alebo dokonca vytvorenie formálnych pravidiel;
  3. precedens, alebo úvodný štýl správania sa obyčajne predurčí spôsob správania sa na ďalšie obdobie a určí podľa akých štandardov bude fungovať;
  4. správanie sa prenesené z predchádzajúcich situácií, skúsenosť z minulosti zvyšuje pravdepodobnosť správania sa. Do tejto skupiny patria normy týkajúce sa profesionálneho prístupu k práci, či etického správania sa.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#stýl vedenia ludi #výkonnosť jednotlivca #meranie pracovnej výkonnosti jednotlivca #Skupinové role

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúškeOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018