Hlavné črty teórie chaosu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 443 slov
Počet zobrazení: 671
Tlačení: 43
Uložení: 40

Popísať hlavné črty teórie chaosu. Aký je pasívny a aký aktívny chaos? Ako by ste špecifikovali teóriu chaosu z manažérskeho pohľadu?

Poznatky z teórie chaosu majú široké uplatnenie prakticky vo všetkých vedných disciplínach vrátane manažmentu.

V prvom rade je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že teória chaosu a jej uplatnenie v organizačnom správaní nemá absolútne nič spoločné s bežným chápaním pojmu chaos ako synonyma neporiadku. Teória chaosu sa zaoberá takými systémami, v ktorých prebiehajúce procesy majú nelineárny priebeh. Ďalej je potrebné si uvedomiť, že teória chaosu sa zaoberá tzv. aktívnym chaosom. To znamená, že sa zaoberá procesmi prebiehajúcimi v systémoch, ktoré sú ešte ďaleko od ekvilíbria, t.j. v systémoch, ktoré ešte nedosiahli stav maximálnej entropie a v ktorých ešte nebola premenená všetka využiteľná energia na nevyužiteľnú. V súlade s teóriou chaosu systém, ktorý je vzdialený od ekvilibria nemusí nevyhnutne smerovať k maximálnej entropii a zániku. V určitom momente sa vytvára nový systém, ktorého usporiadanie je na vyššej úrovni v porovnaní s predchádzajúcim systémom. Tento jav teória chaosu označuje ako Order out of Chaos, čo môžeme voľne preložiť ako nové usporiadanie, ktoré vzišlo z chaosu.

Typickým príkladom systému, v ktorom prebiehajúce procesy majú nelineárny priebeh, môže byť organizácia ako inštitúcia. Príčinou tohto javu je skutočnosť, že organizácia je socio-technický systém. To znamená, že jeho základné zložky tvoria ľudia a vecné prvky. Práve človek v organizácii je tým prvkom, ktorý do veľkej miery podmieňuje nelineárny priebeh procesov v danom systéme. Na dokumentovanie tohto javu uvedieme jeden známy príklad z praxe. Je všeobecne známe, že veľké medzinárodné podniky už v polovici minulého storočia kládli veľmi veľký dôraz na dlhodobé plánovanie v snahe čo najpresnejšie definovať svoje ciele a spôsob ich dosahovania. Za tým účelom v organizáciách pracovali špecialisti nielen na otázky dlhodobého plánovania, ale tiež na analýzu rizika a podobne. Podobným smerom sa vyvíjali aj poznatky o manažmente. Počínajúc klasickou teóriou z čias Taylora až po tzv. prístup z hľadiska excelentných firiem, sa vo všetkých prístupoch stretávame s konceptom príčina - efekt, ktorý je typický pre determinizmus ako filozofický koncept chápania vesmíru.

Priestor pre uplatnenie poznatkov teórie chaosu v organizačnom správaní a v manažmente je predovšetkým v oblasti manažmentu zmien. Organizácia ako inštitúcia má podobne ako výrobok svoju krivku životnosti. Tá vzniká ako závislosť medzi jej rozvojom a časom, v priebehu ktorého organizácia funguje. Organizácia po jej vzniku obyčajne dosahuje negatívny rast, ktorý je spôsobený napríklad vysokými fixnými nákladmi, ktoré sú spojené so zabezpečením priestorov, technického vybavenia, procesov a podobne. Po určitom čase fungovania organizácia začne dosahovať pozitívny rast s tým, že jej rast je limitovaný podmienkami a prostredím, v ktorom vznikla. To znamená, že pri nezmenených procesoch a v neustále sa meniacom prostredí organizácia má svoj limit, po dosiahnutí ktorého začína pokles až napokon dospeje k zániku.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#poslanie, úlohy a druhy sekretariátov Manažment-referáty

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúškeOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020