Stres a ako stres súvisí pri zmene manažmentu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 300 slov
Počet zobrazení: 836
Tlačení: 39
Uložení: 35

Vysvetliť čo sa rozumie pod pojmom stres a ako stres súvisí pri zmene manažmentu. Typy stresov, stres a výkonnosť. Prijateľné pracovno-orientované stresory. 

Stres je napätie z mimoriadnych nárokov, obmedzení alebo príležitostí, je to pocit, ktorý zažívame, ak situáciu hodnotíme ako hrozbu alebo výzvu.

Významnú úlohu v stresových situáciách zohrávajú podnety, ktoré ich vyvolávajú – stresory.

Stresorom sa za určitých okolností môže stať každý podnet pôsobiaci na človeka. Dôležitá je intenzita podnetu, dĺžka jeho pôsobenia, stav organizmu človeka.

Iné členenie je z hľadiska pôsobenia stresorov v čase:

  • krátkodobé stresory – sem patrí napríklad vyrušovanie pri práci, fyzikálne ohrozenie, neočakávaná situácia, vplyvy fyzikálneho prostredia, informačné preťaženie a podobne;
  • dlhodobé stresory -medzi dlhodobé stresory patrí dlhodobé osamotenie, izolácia,dlhotrvajúca činnosť vyvolávajúca únavu.

Stresory ktoré vplývajú na ľudí:

  • stresory vychádzajúce z fyzikálneho prostredia – teplota prostredia, vlhkosť, osvetlenie, hluk a podobne;
  • kariérny vývoj
  • nevie čo má skôr robiť, má veľa roboty alebo nevie čo sa do neho očakáva, čo od neho chcú, čo má robiť
  • stresory súvisiace s intenzitou práce;
  • stresory súvisiace s medziľudskými vzťahmi – negatívne interpersonálne vzťahy, nedostatok času, zodpovednosť, nadmerné pracovné tempo, neprimerané ašpirácie.

Pôsobenie stresorov má odozvu tak vo fyziológii človeka – zvýšenie krvného tlaku, žalúdočné ťažkosti, bolesti hlavy a iné, ako i v psychických problémoch – poruchy vnímania, pozornosti, emocionálne napätie, neurózy a iné.

Stresorov je veľmi veľa. Úroveň stresu je rozdielna. Stres môže mať na človeka pozitívny vplyv, vtedy hovoríme o konštruktívnom strese. Ak má na človeka negatívny vplyv, hovoríme o deštruktívnom strese.

Stres, ktorý má pozitívny vplyv na jedinca podnecuje človeka ku kreativite, zvyšuje snahu po lepšom výkone, podporuje rozvoj jedinca, podnecuje zdravú súťaživosť. Úlohou manažéra je vytvárať optimálnu atmosféru umožňujúcu pôsobenie konštruktívneho stresu.

Stres, ktorý má negatívny vplyv má deštrukčné účinky na človeka a prejavuje sa v znižovaní kvality i kvantity práce, v zlyhaní fyzického i mentálneho systému, absenteizmom, fluktuáciou zvýšenou úrazovosťou, vnútornou nespokojnosťou.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Vyrušovanie

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúškeOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020