Základné komunikačné zručnosti (listening, feedback, assertiveness, resolving conflicts, solving problems)

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 361 slov
Počet zobrazení: 639
Tlačení: 26
Uložení: 25

Základné komunikačné zručnosti (listening, feedback, assertiveness, resolving conflicts, solving problems)

Efektívnu komunikáciu medzi manažérom a jeho podriadeným determinuje mnoho faktorov, ktoré je možné viac alebo menej ovplyvniť a to tak poznaním ich účinku ako i priamym nácvikom vhodných foriem reakcií v daných podmienkach.

  • poskytovanie spätnej väzby o práci podriadených;
  • umožnenie komunikácie s nadriadenými a ochota vypočuť si problémy;
  • vzťahové otázky: otvorenosť, úprimnosť, chápanie problémov podriadených, dôveryhodnosť, spoľahlivosť;
  • participácia na rozhodnutiach v súvise s prácou podriadených.

Význam počúvania

- dávanie a príjimanie spätnej väzby

S efektívnym komunikačným procesom úzko súvisí efektívne počúvanie. Počúvanie je neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Počúvanie aktívne a efektívne je súčasťou úspechu každého manažéra, od neho závisí vo vysokej miere i jeho kariéra. Počúvanie hrá dôležitú úlohu v osobnom raste človeka, v medziľudských vzťahoch, v pracovných transakciách. Neschopnosť počúvať na druhej strane má svoj odraz i v prostredí organizácie – znižuje morálku, produktivitu práce, dochádza k strate finančných prostriedkov. Aktívne počúvanie je počúvanie nehodnotiace, akceptujúce, so snahou vidieť problémy z hľadiska druhej osoby, z pohľadu vysielateľa informácie. Je spôsobom ako dosiahnuť zmeny v štruktúre jedinca, ako zlepšiť interpersonálne vzťahy a interpersonálnu komunikáciu.

  • počúvanie s porozumenímje to nenahraditeľná forma počúvania pri získavaní informácií.
  • empatické počúvanieje to počúvanie akceptujúce, so snahou vžiť sa do myslenia partnera, je nehodnotiace, s pozitívnym posilnením. Pôsobí na zvyšovanie sebavedomia, podporuje vieru vo vlastné sily, upevňuje medziľudské vzťahy, vytvára pozitívnu atmosféru.
  • kritické počúvaniezahŕňa pochopenie a zhodnotenie prijatej informácie. Negatívnym, ale častým javom je vyjadrovanie kritiky ešte predtým, ako rečník dokončí svoju myšlienku.

Asertivita, empatia

- spôsob povedať svoj názor tak aby ho ľudia zaregistrovali ale aby som si neporušil vzťahy v práci

Významnou schopnosťou, ktorú by mal každý manažér u seba rozvíjať sú empatické schopnosti. Empatia je taká schopnosť osobnosti, pomocou ktorej sa v rámci bezprostrednej komunikácie s druhým človekom dokáže vžiť do jeho duševného stavu a vycítiť v ňom také snahy, myšlienky, emócie, motívy, ktoré nevyjadruje priamo prostredníctvom slov. Vžívanie sa je empatickým až vtedy, ak je zážitok vedome spracovaný a získané súvislosti, pochopené v druhom človeku pre vlastnú potrebu sú pomenované a interpretované

Spätná väzba

je dôležitá v komunikačnom procese tak pre vysielateľa ako i pre prijímateľa informácie. Jej prostredníctvom sú predávané informácie o spôsobe chápania, o pocitoch, názoroch a podobne. Prijímanie spätnej väzby je dôležité tiež pre osobnostný rast človeka.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúške

Diskusia: Základné komunikačné zručnosti (listening, feedback, assertiveness, resolving conflicts, solving problems)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.115