Prečo manažéri potrebujú viacnásobný pohľad na organizačný proces

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Chlapec primak (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 426 slov
Počet zobrazení: 412
Tlačení: 31
Uložení: 33

Vysvetliť dôvod, prečo manažéri potrebujú viacnásobný pohľad na organizačný proces. Čo je personálna schéma a ako môže ovplyvniť prácu manažéra. Politický pohľad na organizáciu. 

Verzia 1: Manažéri potrebujú viacnasobný pohľad na org. proces, preto aby mohli odhaliť jeho nedostatky, rýchlo reagovať v prípade potrebnej zmeny… Personálna schéma je zobrazenie organizačnej štruktúry, zobrazuje všetky jednotlivé zamestnanecké pozície od najvyššej po najnižšiu. Manažér vidí na krorých oddeleniach je dostatok, prebytok alebo nedostatok ľudí, či netreba nejaké oddelenie zrušiť a nejaké vytvoriť. Z politického pohľadu je organizácia zdrojom príjmov do štátneho rozpočtu, musí dodržiavať podmienky fungovania organizácií na území štátu v ktorom sa nachádza, dodržiavať predpisy BOZP a pod. (to mám z hlavy myslím, že by to mohlo byť k veci)

Verzia 2: a)Ľudia, pracovníci organizácie, sú kľúč. Zdrojom, pretože iba prostredníctvom ich činností manažéri môžu dosiahnuť stanovené ciele. Je preto potrebné zaobchádzať s nimi tak, aby ich schopnosti a vedomosti boli využité v prospech cieľov organizácii.

Zodpovednosťou každého manažéra je zabezpečiť, aby tento potenciál bol v plnom rozsahu využitý práve v tomto smere. Manažéri nesú zodpovednosť za efektívne fungovanie organizácie. Plnenie je podmienené znalosťou jednotlivých oblastí, tak aj znalosťou organizačných procesov.

Medzi organizačné procesy patria:

1) komunikácia

2) rozhodovanie

3) vyjednávanie

4) moc a organizačná politika

5) rozvoj kariéry pracovníkov

6) riešenie konfliktov a problémov

b)Organizačná štruktúra predstavuje formálnu konfiguráciu jednotlivcov a skupín závislú od činností nimi vykonávaných, ich zodpovedností a právomocí. Pri tvorbe org. štruktúr sa uplatňujú dva základné princípy. Prvý – diferenciácia a druhy integrácia.

Pod pojmom diferenciácia sa rozumie proces rozhodovania o tom, ako bude rozdelená práca v rámci org. Zohľadňuje sa aspekt deľby práce.

Integráciou rozumieme proces zaraďovania prac. činností k pracovným miestam, ktoré sú následne zoskupované podľa špecializácie do prac. skupín. Stupeň špecializácie vyjadruje úroveň rozlíšenia jednotlivých prac. činností a silne závisí od veľkosti org.

Kombináciou týchto dvoch princípov vzniká vertikálne a horizontálne členená org. štruktúra.

Vertikálna dimenzia štruktúry poskytuje zamestnancovi informácie o jeho umiestnení v org. a najmä vzťahov jeho pozície k ostatným postom hierarchického systému.

Horizontálna dimenzia štruktúry –rozlišujeme niekoľko nástrojov jeho napĺňania – napr. písomné správy. Najsilnejšou stránkou sú pracovné tímy.

c)Organizačná politika sa zaoberá osobným prístupom k moci. Ide o snahy manažéra o získanie väčšieho vplyvu (nejedná sa teda o politiku v spol. význame politic. Strána a pod.).

Zahŕňa činnosti a aktivity, kt. sú v rámci organizácie oficiálne sankciované (alebo odmeňované) a jednotlivci ich používajú na dosiahnutie osob. cieľov.

Org. politika, na rozdiel od uplatnenia princípov moci v org., stavia osobné ciele nad organizačné. Najčastejšie sa politické aktivity uplatňujú vo vyšších úrovniach org. hierarchie.

Najčastejšími politic. Praktikami sú:

1)Kontrola prístupu k informáciam

2)Vytváranie pozitívnemu imagu

3)Ziskavanie podpory

4)Obviňovanie a napádanie

5)Formovanie koalícií

Nakoľko je indivduál. A skup. Potreba moci v organizácií a s ňou spojená org. politika, je úlohou manažéra minimalizovať a limitovať aspekty org. politiky, odporučania:

1)Jasne špecifikovanie očakávania zamestnancov

2)Podpora otvorenosti komunikácie

3)Vzorové správanie manažéra

4)Nevyhyvánie sa konfrontácií, „protirečenia“

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#organizacna diferenciacia a integracia

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúške

Diskusia: Prečo manažéri potrebujú viacnásobný pohľad na organizačný proces

Pridať nový komentár


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015