Kultúrna perspektíva

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Chlapec primak (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 512 slov
Počet zobrazení: 447
Tlačení: 37
Uložení: 42

Popíšte akú informáciu by ste hľadali, ak by ste sa na organizáciu pozerali z hľadiska strategického dizajnu. Čo tak kultúrna perspektíva?

Verzia 1: Dizajn

Ideový návrh

Konštrukčný návrh

Technologický návrh

Výroba

Predaj

Prevádzka

Recyklácia

Obr. 1. Strategický dizajn

Nový styling je strategicky motivovaný, zahrňujúci dizajnéra do procesu navrhovania produktu v skorých štádiách vývoja, za účelom vytvorenia emocionálneho vzťahu medzi produktom a spotrebiteľom. Tento vzťah medzi užívateľmi a objektmi je dosiahnutý cez nové prístupy k „uzavretému dizajnu“ kde sú potreby a možnosti celej populácie zvážené tak aby kvôli slabému dizajnu nedošlo k ich vzájomnej negácii. Styling je častokrát opomíňaný ako prídavok a nepotrebný luxus vo vývoji produktu.

(tu toho tiež viac nemám)

Verzia 2: a) Org. dizajn je proces koordinácie, prípadne zmeny jednotliv. častí organizačnej štruktúry tak, aby ich usporiadanie bolo čo najefektívnejšie a plne podriadené plneniu cieľov organizácií.

Podstata organizačného dizajnu je tvorba organizačnej štruktúry. Pod týmto pojmom si predstavujeme spôsob, akým sú jednotlivci a skupiny v organizácii usporiadané v závislosti od činností, ktoré vykonávajú.

Organizačná štruktúra -pri jej tvorbe sa uplatňujú dva princípy a to princíp diferenciácie a integrácie.

Diferenciácia -ako bude rozdelená práca v rámci organizácií

Integrácia -zaradenie rac. činnosti k prac. miestam.

Organizačný dizajn – tvorba org. štruktúry. Faktory org. štruktúry: delenie funkcii, deľba práce, delegovanie právomoci, zodpovednosť, úlohy, riadiace úlohy, komunikačný systém.

Mechanistický a organický koncept organizačného dizajnu: 

Mechanistický koncept org. dizajnu predstavuje klasický prístup k tvorbe org. štruktúry s vysokou dávkou formalizácie a centralizácie. Uplatňujú sa dva hlavné typy org. štruktúr:

Funkcionálna štruktúra -ide o výrobný podnik, ktorý je delení na oddelenia výroby, oddelenia marketingu, finančné a predaj odd. Najlepšie sa uplatňuje v organizácia, kde sa vyžaduje špecializácia.

Divizionálna štruktúra- ide o flexibilitu a prispôsobenia z prostredia. Vyžaduje sa vysoká schopnosť koordinácie medzi jednotlivými skupinami.

Organický koncept- je presným opakom mechanické, predovšetkým v zmysle nízkej formalizácie a decentralizácie. Napĺňanie úloh nie je presne definované a je závislé na miere účasti jednotlivca na plnení org. cieľa.

 Jednoduchá štruktúra -je vhodná pre malé podniky, kde majiteľ vykonáva ostatné funkcie manažmentu.

Sieťová štruktúra – je charakteristická pre malú centraliz. organizáciu, ktorá je závislá od iných organizácií a vykonáva svoje základné obchodné funkcie na spoločnom zmluvnom základe. Spoločnosť je riadená z centrálnej materskej org, ktorá koordinačne spája iné firmy a podniky.

Komisná štruktúra-je tvorená na dobu neurčitú alebo sa vytvára len na špecifické obdobie.. Jej charakteristickou úlohou je spojiť dohromady širšiu škálu expertov z rôznych funkionálnych línií. Svojou štruktúrou je príbuzná task force štruktúre.

Task force štruktúra- je obvykle vytváraná za cieľom naplnenia špecifických úloh s presne stanovenými pravidlami, pričom dosiahnutie cieľa vyžaduje zainteresovanie personálu z ostatných or. Jednotiek.

Maticová štruktúra -manažéri majú rovnakú moc ovplyvniť procesy na jednotlivých divíziach s rovnakým veľkým vplyvom.

b)Model 7S poradenská firma McKinsey podľa Petersa a Watermana -zobrazuje org. kultúru v spoločnosti. Podľa ich výskumu, úspeš. Prístupu k manažmentu org. by mal zahŕňať 6 vzájomne závislých premenných. Jadrom tohto modelu- a zároveň 7 premennou sú zdieľateľné hodnoty (podstata org. kultúry). Všetky ostatné uvedené premenné sa totiž týkajú najdôležitejšieho zdroja s ktorým manažment pracuje s ľuďmi.

Org. kultúra je model základ. Presvedčení, akým spôsobom u nás vo firme robíme veci a vykonávame činnosti.

Typy kultúr: špekulačná, predajná, investičná, administratívna.

Organizačné kultúry a ich faktory majú obrovský vplyv na jednotlivé oblasti org. správania. Ovplyvňujú spôsob, akým org. odmeňuje svojich zamestnancov, vlastnosti a pod. Jadrom každej org. kultúry tvoria zdieľateľné hodnoty a základ. Presvedčenia o tom, ako sa má zvládnuť všedný deň v spoločnosti.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#koncept charakteristika

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúškeZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018