Vodcovstvo a nasledovanie (stúpenectvo)

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 355 slov
Počet zobrazení: 837
Tlačení: 61
Uložení: 56

Vodcovstvo a nasledovanie (stúpenectvo). Čo je vodcovstvo (definícia). Vodcovstvo a manažment. Ohio State Leadership Group prístup. 

V literatúre existuje niekoľko definícií pojmu vedenie ľudí. Ako príklad možno uviesť tieto: edenie ľudí je interpersonálne ovplyvňovanie jednotlivcov a skupín, zmyslom ktorého je usmerniť ich konanie tak, aby bolo v súlade s cieľom, ktorý stanovil ich líder. Alebo: Vedenie ľudí je ovplyvňovanie konania zamestnancov tak, aby dobrovoľne plnili ciele organizácie. Z vyššie uvedených charakteristík vyplýva, že:

  • nie každý líder musí byť aj manažérom;
  • naproti tomu každý manažér by mal byť súčasne aj lídrom.

Vedenie ľudí je diadické. To znamená, že tu musia byť v dobrovoľnom vzťahu minimálne dvaja ľudia - jeden líder a jeho nasledovník, prípadne nasledovníci. Z pohľadu organizačného správania rozlišujeme dve formy alebo dva druhy vedenia ľudí. Sú to tieto:

  • formálne (oficiálne);
  • neformálne (neoficiálne).

Formálne vedenie ľudí je spojené s delegovanou právomocou v organizácii. To znamená, že ide o ovplyvňovanie konania podriadených z pozície voleného alebo menovaného nadriadeného pracovníka. Naproti tomu neformálne vedenie ľudí sa neviaže na právomoc. Neformálny líder ovplyvňuje ľudí na základe svojich schopností a vedomostí, ktoré akceptujú jeho nasledovníci.

Vedenie ľudí je sociálne ovplyvňovanie iných ľudí.

Z obsahu procesu manažmentu explicitne vyplýva úloha manažéra viesť ľudí.

Štúdie Ohio State University

Výskum zameraný na to, akým spôsobom vnímajú podriadení správanie sa svojich nadriadených sa uskutočnil pomocou dotazníkov tak priemyselných organizáciách, ako aj v armáde. Na základe výsledkov výskumu boli identifikované dve dimenzie správania sa nadriadených. Prvá z nich dostala názov consideration. Tento názov je odvodený od slova brať ohľad, v tomto prípade na pocity a dojmy podriadených pracovníkov. To znamená, že líder, ktorý dosahuje vysoké hodnotenie v tejto dimenzii, sa zameriava na vytvorenie dobrej atmosféry na pracovisku, dobré medziľudské vzťahy a podobne. Ďalšiu dimenziu pomenovali názvom initiating structure. Ide o kontrast k predchádzajúcej dimenzii. To znamená, že líder, ktorý dosahuje vysoké hodnotenie v tejto dimenzii, kladie dôraz na dosahované výsledky a plnenie úloh na pracovisku. Na základe výsledkov tohto výskumu sa predpokladalo, že lídri s vysokým hodnotením v dimenzii consideration dosiahnu lepšie výsledky práve preto, že sa usilujú vytvoriť dobré vzťahy medzi podriadenými pracovníkmi. Následné výskumy však potvrdili, že líder môže dosahovať vysoké hodnotenie v obidvoch dimenziách. Práve títo lídri dosahujú lepšie pracovné výsledky.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vodcovstvo #leadership vedenie ludi #opak slova pevný

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúškeOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014