Potreba reformy marketingového manažmentu v súčasnosti pod vplyvom zmien v trhovom prostredí

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 600 slov
Počet zobrazení: 980
Tlačení: 77
Uložení: 78

POTREBA REFORMY MARKETINGOVÉHO MANAŽMENTU V SÚČASNOSTI POD VPLYVOM ZMIEN V TRHOVOM PROSTREDÍ

Prehodnotenie tradičných prístupov k chápaniu marketingového riadenia v súčasnosti. 

Tempo zmien v podnikateľskom prostredí, rozmach nových technológií sprevádzajúcich globalizačné procesy spôsobuje, že organizácie sú nútené v snahe udržať prosperitu, prehodnotiť svoje podnikateľské prístupy. Prístupy v marketingovom manažmente organizácií sa taktiež nevyhnú prehodnoteniu a mnohým zmenám, ktoré so sebou prináša meniace sa marketingové prostredie. Marketing je úzko prepojený s trhom, rozvoj trhu teda priamo ovplyvňuje napredovanie i nové trendy v rozvoji tejto vednej disciplíny.

Tradičný pohľad na marketing

Nový pohľad na marketing

Sledovanie stavu v rámci organizácie

Záujem o zákazníka vo všetkých oblastiach organ.

Produkt a cena ako kľúčové prvky v procese predaja produktov

Znalosť kritérií podľa ktorých si zákazník volí produkt a zabezpečenie súladu marketingového mixu s týmito kritériami

Tvorba segmentov podľa portfólia produktov

Tvorba segmentov podľa odlišností zákazníkov

Sekundárne informácie o trhu

Realizácia marketingových výskumov a prieskumov

Dbanie na súčasný stav

Uvítanie zmien a príprava na ne

Ignorovanie konkurencie

Snaha o spoznanie konkurencie

Výdavky na marketing : luxus, nadbytočnosť

Výdavky na marketing : investície

Trestanie za inovácie

Oceňovanie inovácií

Uviaznutie v súčasných trhoch

Hľadanie skrytých trhov

Stagnujúce organizácie

Organizácie idúce napred

Spokojnosť s tým, že produkty sú identické s konkurenčnými

Snaha o získanie konkurenčnej výhody

účinnosť

Efektívnosť a účinnosť

Za úspešné sa považujú tie organizácie, ktoré marketingovú filozofiu uplatňujú na všetkých úrovniach riadenia. Marketingové prístupy na prahu tretieho tisícročia vychádzajú zo suverenity spotrebiteľa (zákazníka) na trhu. Pritom väčšina podnikateľských subjektov dnes čelí týmto najfrekventovanejším

problémom pri obsluhe trhov konečného zákazníka :

 • Zákazník je stále skúsenejší a citlivejší na cenu.
 • Zákazník má stále zložitejší životný štýl a žiada väčší komfort pri nákupe.
 • Zákazník má stále väčšie požiadavky na služby a menšiu lojalitu k dodávateľovi.
 • Organizácie vynakladajú veľa neefektívnych prostriedkov na komunikáciu s trhom (reklama sa stáva drahou a neefektívnou, náklady na podporu predaja a riadenie predajného personálu rastú).
 • Ponúkané produkty sa len nevýrazne líšia od produktov konkurenčných.

Správanie zákazníka na trhu sa začalo chápať v modernom marketingovom manažmente ako hodnotový vzťah medzi úžitkom, ktorý mu poskytne ponúkaný produkt, a protihodnotou, ktorú musí za neho zaplatiť alebo poskytnúť. Identifikovanie tohto hodnotového vzťahu je najdôležitejším prvkom celej marketingovej koncepcie. Prostredie je charakterizované hyperkonkurenciou, záplavou lacného a nekvalitného tovaru a tlakom na diferenciálu či nízke náklady.

Skúmanie postojov predstaviteľov spoločenskej kritiky marketingu

Minulosť

Súčasnosť

Cieľ snaženia : hromadný trh

Uspokojiť každú individuálnu požiadavku zvlášť

Produkty s dlhou dobou životnosti

Upravovanie produktov podľa požiadaviek

Nevyškolení marketingoví pracovníci

Vyškolení marketingoví pracovníci

Zhromažďovanie skúseností z predaja v teréne

Školenia aj o financiách, produkcii a nákupe

Cieľ : bleskový predaj za každú cenu

Cieľ : dôsledné uspokojenie potrieb a želaní zákaz.

Marketing typu : vyrobiť a predať

Marketing typu : vycítiť a reagovať

Vlastníctvo imania

Vlastníctvo značiek

Vertikálna integrácia

Virtuálna integrácia (outsourcing)

Hromadný marketing

Marketing výroby na objednávku

Operácie na trhových miestach

Elektronické operácie

Snaha získať podiel na trhu

Snaha získať čo najviac zákazníkov

Snaha prilákať zákazníka

Snaha udržať si zákazníka

Marketing transakcií

Marketing vzájomných vzťahov

Získavanie zákazníkov

Udržanie a uspokojenie zákazníkov

Sprostredkovaný marketing

Priamy marketing

Monológ marketingového pracovníka

Dialóg marketingového pracovníka so zákazníkom

Podľa prieskumu u ľudí sú „marketingové triky“, „marketingové taktiky“, „marketingové klamstvá“ a marketingové aktivity súčasnosti považované za „dotieravé“, „rušivé“, „zavádzajúce“ a „klamlivé“. Pozitívny postoj k marketingu bol v mysliach respondentov spájaný s kreativitou, zábavou, vtipnými reklamami, príťažlivými ľuďmi. Na druhej strane, väčšina respondentov vnímala marketing negatívne, vďaka klamaniu, nečestnosti, otravnosti, manipulácii.

Marketing nemá miesto pri rokovacom stole v organizácii. Akademici nie sú vo výučbe relevantní. Spoločnosť sa zmieta v morálnej a etickej kríze. Poskytnúť zákazníkom to, čo požadujú, avšak nesúdiť ich za to. Zákazníci totiž na uspokojenie svojich potrieb požadujú produkty, ktoré im môžu škodiť (napríklad produkty tabakového priemyslu, vysoko kalorické jedlá rýchleho občerstvenia, sladkosti, alkoholické nápoje). Veľké množstvo takýchto produktov je zákazníkmi akceptovaných, avšak pre spoločnosť majú negatívne dôsledky.

Možnosti reformy :

 • Znovu získanie zákazníckej dôvery - organizácie spolupracujú so zákazníkmi a prispievajú tak k obojstrannej spokojnosti
 • Využívanie technológií na zvýšenie vzájomnej hodnoty
 • Rozširovanie perspektív marketingu - organizácie osvojili oveľa širšiu perspektívu zameranú na zlepšovanie kvality života zákazníkov. Marketingoví manažéri musia vypracovať nové marketingové modely, ktoré sa zamerajú na riešenie takých dlhodobých záležitostí, ktoré zákazníkov skutočne zaujímajú
 • Posilnenie úlohy marketingu v rámci organizácie
 • Inšpirácia ostatnými funkčnými oblasťami
 • Zmena názvu marketingových oddelení
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Spoločenska kritika marketingu #trhove prostredie

Marketing – vypracované otázky na štátnice

Diskusia: Potreba reformy marketingového manažmentu v súčasnosti pod vplyvom zmien v trhovom prostredí

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.035