Marketingové prostredie a jeho vplyv na výkon funkcií marketingového manažmentu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 339 slov
Počet zobrazení: 884
Tlačení: 65
Uložení: 65

MARKETINGOVÉ PROSTREDIE A JEHO VPLYV NA VÝKON FUNKCIÍ MARKETINGOVÉHO MANAŽMENTU

Charakteristické črty súčasného trhového prostredia :

 • globalizácia, v Európe : interakcia ekonomického rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti
 • narastajúca konkurencia, diverzifikácia a nákladné technické inovácie
 • strácajúci sa vplyv monopolov
 • nové spoločnosti, produkty a trhy
 • eliminácia protekcionistických bariér
 • fragmentácia = rozklad na menšie hospodárske celky
 • znalostná ekonomika je zdroj príležitostí ekonomického rastu a pokroku
 • zavádzanie znalostných technológií, rast významu IT a médií → zníženie transakčných nákladov, príležitosť participovať v medzinárodnom obchode, lepšia alokácia zdrojov, efektívnejší manažment vzťahov so zákazníkmi
 • digitálna revolúcia = prudký rozvoj IT (Internet,
 • rýchlejší obeh informácií
 • silnejúce postavenie zákazníkov a koncentrácia kúpnej sily
 • mikromarketing = priblížiť sa spotrebiteľovi čo najbližšie a produkovať presne podľa jeho potrieb a želaní

Podstata a zložky marketingového prostredia s ohľadom na zmeny, ktoré sú badateľné za posledných päť rokov

Marketingové prostredie zahŕňa tých účastníkov a sily, ktoré ovplyvňujú schopnosť firmy rozvíjať sa a udržovať úspešné transakcie a vzťahy so svojimi cieľovými zákazníkmi. Prostredie rozlišujeme na :

 • Mikroprostredie – tvoria faktory priamo ovplyvňujúce schopnosť firmy uspokojovať potreby zákazníkov
 • Makroprostredie – tvoria širšie vplyvy, celospoločenský vývoj, ktorý pôsobí nepriamo na činnosť firmy

Mikro a makro prostredie organizácie, jeho vplyv na efektívne fungovanie marketingového manažmentu

Mikroprostredie - pre úspešné uspokojovanie potrieb zákazníkov musí každá organizácia vybudovať svoj vlastný reťazec, ktorý je jadrom marketingového systému : dodávatelia – organizácia – marketingoví sprostredkovatelia – zákazníci

- ďalej naň vplývajú konkurenti a verejnosť

- vplyvy mikroprostredia sú silnejšie ako vplyvy makroprostredia

- hlavné faktory mikroprostredia :

 1. Firemné prostredie – organizácia : tvoria ho rôzne skupiny, napr. vrcholový manažment, marketingové, finančné, účtovné, nákupné oddelenie, oddelenie výskumu a vývoja...
 2. Dodávatelia – zabezpečujú potrebné zdroje pre organizáciu
 3. Marketingoví sprostredkovatelia – uľahčujú realizáciu rôznych obchodných operácií, napr.: distribučné firmy, prepravné a skladovacie služby, marketingové agentúry, finanční sprostredkovatelia
 4. Zákazníci – rôzne cieľové trhy, napr.: spotrebiteľský, vládny, medzinárodný trh, trh výrobnej sféry, sprostredkovateľský trh
 5. Konkurencia – poznať, v akom type konkurencie sa organizácia nachádza, napr.: dokonalá, monopolistická, oligopol, monopol)
 6. Verejnosť – napr. finančná, mediálna, vládna, miestna, všeobecná, interná a verejnosť skladajúca sa z občianskych aktivít 

Makroprostredie - zmeny v makroprostredí môžu mať zásadný vplyv na činnosť organizácie

- prvky makroprostredia :

 1. Demografické prostredie – počet obyvateľov, hustota osídlenia, veková a vzdelanostná štruktúra, trendy mobility, úmrtnosť, pôrodnosť, rasová, etnická a náboženská štruktúra...
 2. Ekonomické prostredie – HDP, inflácia, vývoj príjmov a výdavkov, úroková miera, zamestnanosť...
 3. Prírodné prostredie – surovinové zdroje, prírodné zdroje, neobnoviteľné zdroje
 4. Technologické prostredie – nové technológie, IT, výskum a vývoj
 5. Politické prostredie – legislatíva, orgány štátnej správy, nátlakové skupiny
 6. Kultúrne prostredie – základné názory, kultúrne hodnoty, subkultúry
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#technicke prostredie #makro prostredie #makroprostredie #globalizácia v obchode

Marketing – vypracované otázky na štátnice

Diskusia: Marketingové prostredie a jeho vplyv na výkon funkcií marketingového manažmentu

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017