Efektívna segmentácia trhu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 425 slov
Počet zobrazení: 1 251
Tlačení: 100
Uložení: 92

EFEKTÍVNA SEGMENTÁCIA TRHU

Nové prístupy k segmentácii trhu – od segmentácie k mikrosegmentácii

Nie je možné uspokojiť potreby všetkých zákazníkov rovnakým spôsobom. Segmentácia trhu predstavuje rozčlenenie trhu na rôzne skupiny kupujúcich – trhové segmenty, ktoré preferujú rozdielne produkty alebo marketingové programy.

Tvorba a obsluha mikrosegmentov

Organizácia vyhodnotí potenciál jednotlivých trhových segmentov na základe zohľadnenia ich atraktivity

a existujúcich vlastných zdrojov a následne si vyberie ten, alebo tie, ktoré vie efektívne obslúžiť.

Ďalšou možnosťou je vypracovanie vlastných interných segmentačných systémov na základe dát o zákazníkoch s využitím metodiky, ktorá pozostáva z viacerých, vzájomne prepojených a podmienených krokov:

  • charakteristiky segmentu - pochopenie personality zákazníka, jeho potrieb, schopností a obmedzení
  • charakteristiky zohľadňujúce časové hľadisko - ako sa zmenili vzorce spotrebiteľského správania a nákupné správanie zákazníkov tvoriacich daný segment v sledovanom období
  • ukazovatele hodnotenia návratnosti investícií, profitability

Fragmentácia trhov

Fragmentácia trhu je prirodzeným pokračovaním segmentácie, pričom s novými možnosťami, ktoré trh ponúka, s využitím Internetu a ďalších faktorov zmeny sa trh fragmentuje do obrovského množstva mikrosegmentov, až štrbín. Trh nie je dostatočné rozdeliť trh na dva veľké segmenty, pretože segment dospelých zákazníkov je ďalej fragmentovaný na malé fragmenty, napríklad na základe záujmov. Takéto mikrosegmenty (napríklad milovníci vláčikov LEGO) môžu byť pre organizáciu profitabilné, pretože môžu byť identifikované a oslovené veľmi špecifickými produktmi, službami a správami (pomerne jednoducho a s relatívne nízkymi nákladmi).

Vznik nových trhov a obsluha tzv. zeleného trhu

Ak sa organizácia rozhodne aplikovať princípy udržateľnosti do svojich aktivít, vytvárať a zdokonaľovať atribúty udržateľného marketingového mixu, musí v prvom rade identifikovať tých zákazníkov, ktorí budú prístupní, naklonení udržateľným produktom, prípadne tých, ktorí budú za takéto produkty ochotní zaplatiť zvýšenú cenu.

Zelený trh sa používa na odlíšenie udržateľne orientovaných zákazníkov a organizácií, ktoré sú schopné ich obslúžiť. Jedným z významných kultúrnych trendov je posun postojov zákazníkov smerom k environmentálnym otázkam. Zákazníci, ktorí sa zaujímajú o udržateľné produkty a služby, nie sú v žiadnom prípade homogénni. Na identifikáciu rozdielov medzi ich charakteristikami sú potrebné viaceré prístupy k segmentácii. Jedna z najjednoduchších foriem segmentácie na základe životného štýlu rozdeľuje zelené trhy na dve rozsiahle kategórie:

  • primárni ochrancovia – tí, ktorí uskutočňujú zmeny vo svojich životoch v snahe zredukovať/zracionálniť svoju konečnú spotrebu
  • sekundárni ochrancovia - nemenia svoje základné vzorce spotrebiteľského správania, avšak kompenzáciu svojich vplyvov uskutočňujú prostredníctvom opakovaného použitia produktu, recyklácie a využívania nových technológií

Tvorba trhovej pozície cez atribúty udržateľnosti

Spôsobom, ktorý umožňuje tvorbu trhovej pozície cez atribúty udržateľnosti, je vytvorenie produktového radu, ktorý bude preukázateľne spĺňať kritériá udržateľnosti. Inak povedané, vytvoriť také atribúty hodnoty, ktoré sú v súlade hodnotami, s ktorými je cieľový segment stotožnený. Ďalšou stratégiou je pozicionovať produkty prostredníctvom zdôrazňovania hospodárnosti a úspory finančných prostriedkov.

Atribúty udržateľnosti :

  • vzdelávanie zákazníkov
  • tvorba a produkcia lepších, udržateľných produktov
  • čestná marketingová komunikácia
  • jasnejšie deklarovanie prvkov tvoriacich hodnotu
  • rozsiahlejšia distribúcia lepších, udržateľných produktov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Marketing – vypracované otázky na štátniceOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030