Analýzy trhu ako súčasť marketingových analýz

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 468 slov
Počet zobrazení: 1 028
Tlačení: 61
Uložení: 65

ANALÝZY TRHU AKO SÚČASŤ MARKETINGOVÝCH ANALÝZ

Podstata realizácie marketingových analýz

Analýza trhu – poskytuje vnútorný obraz o obchode, celoštátnych a miestnych trendoch, informácie o veľkosti a vývoji trhu, o charakteristických znakoch hlavných účastníkov, predmete obchodovania, fáze životného cyklu...

- je súčasťou skúmania trhu, teda systematického zhromažďovania, analyzovania a interpretácie informácií

- cieľom je poskytnúť podklady pre marketingové rozhodovanie a plánovanie

Hlavné úlohy sú: 

 • zistenie charakteru a veľkostí trhu
 • analýza podľa geografickej štruktúry
 • zistenie trhových potenciálov
 • analýza štruktúry trhu a trhových podielov
 • segmentačná analýza – cieľové skupiny
 • analýza trhovej pozície
 • prognózovanie trhu
 • modelovanie trhu

Nevyhnutnosť realizácie marketingových analýz v meniacom sa trhovom prostredí

- ich cieľom je poskytnúť podklady pre marketingové rozhodovanie a plánovanie

Analýzy trhu a metodický postup pri analýze trhu

- štruktúra trhu sa analyzuje pomocou zisťovania počtu ponúkajúcich podnikov na jednom trhu /odvetví, pričom môžu nastať 3 situácie : monopol, oligopol, polypol (ak na trhu pôsobí veľký počet ponúkajúcich podnikov)

- dôležité je analyzovať druh ponúkaných produktov a či sú homogénne (podobné alebo rovnaké) alebo heterogénne (vzájomne sa odlišujú)

- kombináciou týchto znakov boli vytvorené rôzne štruktúry trhu :

 • Čistý monopol – ak len 1 podnik ponúka určitý produkt v jednej oblasti alebo krajine

- nezáleží či sú produkty homo alebo heterogénne

- môže byť výsledkom regulačných opatrení štátu, licencií, patentov....→ ak nie je regulovaný, podnik sa snaží o maximalizáciu zisku, môže si dovoliť vysoké ceny, slabú reklamu a minimálny rozsah služieb, lebo zákazníci nemajú na výber

 • Čistý oligopol – tvoria niekoľké podniky, ktoré produkujú v podstate rovnaký tovar

→ výrobky sú väčšinou na rovnakej kvalitatívnej úrovni, konkurenčnú výhodu možno získať nižšími cenami alebo poskytovaním lepších služieb, dokonalejšou výrobnou stratégiou

→ diferencovaný oligopol – niekoľko podnikov, ktoré ponúkajú čiastočne odlišné výrobky

 • Monopolistická konkurencia – mnohí konkurenti, z ktorých každý je schopný odlíšiť svoju ponuku od ostatných úplne alebo čiastočne → výrobky predávajú za vysoké ceny a dosahujú vysoký zisk
 • Dokonalá konkurencia – teoretická abstrakcia, reálne neexistuje

- úspech podniku je o to väčší, čím viac sa štruktúra podobá alebo približuje k monopolnému typu trhu

- o čo viac sa podobá dokonalej konkurencii, o to viac sa zmenšuje nádej na úspech

Situačná analýza, analýza SWOT. 

V rámci analýz trhu sa využíva aj situačná analýza. Tá obsahuje štyri zložky:

 1. Popis súčasnej situácie podniku tvorí podklady pre plánovanie. Objektívne zhodnotenie súčasnej situácie podniku je vhodné dokumentovať štatistikami objemov predaja, trhového podielu, nákladov a ziskov spolu s hlavnými ukazovateľmi výkonnosti konkurencie. Taktiež je vhodné zhodnotiť hlavné hybné sily v marketingovom prostredí.
 2. SWOT analýza sa skladá zo silných a slabých stránok a príležitostí a hrozieb. Zoznam SW opisuje vnútorné podnikové faktory, zatiaľ čo OT popisuje sily pôsobiace vo vonkajšom prostredí podniku. Externé vplyvy analyzované cez hľadanie príležitostí a hrozieb na trhu nám pomôžu udávať práve toto strategické smerovanie. Interné vplyvy sú skúmané prostredníctvom silných a slabých stránok. Z nich vychádza stratégia, vízia, misia, poslanie a ciele. Zhodnotením týchto vplyvov sa idnetifikujú ďalšie možnosti zlepšenia súčasnej situácie, prípadne možnosti dosiahnutie želateľných cieľov. Keďže SWOT analýza predstavuje mierne subjektívnu formu rozhodovania, zvyknú sa pri nej používať aj dodatočné metódy.
 3. Hlavné problémy, ktorým podnik čelí zhŕňajú hlavné problémy podniku. Môže to byť napr. zánik konkurenčnej výhody, vysoká úroveň fluktuácie zamestnancov, nižšie náklady konkurenta...
 4. Hlavné predpoklady do budúcnosti vychádzajú z celej analýzy a na nich je založený podnikový plán.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#analyza trhu

Marketing – vypracované otázky na štátniceOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019