Efektívna marketingová komunikácia

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 341 slov
Počet zobrazení: 989
Tlačení: 63
Uložení: 60

EFEKTÍVNA MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

Integrovaná marketingová komunikácia, definovanie, jej pôsobenie na zákazníkov a na účastníkov trhu

Integrovaná marketingová komunikácia - zefektívňuje schopnosť firmy odoslať správnu správu správnemu zákazníkovi v pravý čas a na správne miesto prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov v jednotnom súlade

- každý produkt, každá cieľová skupina a každý trh si vyžaduje inú kombináciu metód a nie je tak možné zostaviť všeobecný univerzálne platný model komunikácie

- cieľo je zabezpečiť vzájomnú zosúladenosť trhovo zameraných aktivít, čím vzniká synergický efekt, a vytvoriť individuálny a štrukturálny vzťah so zákazníkmi, na základe ktorého získavajú najväčšie benefity a organizácia najväčší zisk.

- zabezpečuje, že jednotlivé prvky marketingového komunikačného mixu nebudú využívané izolovane

- k presadzovaniu uvedeného trendu napomáha demasifikácia trhov - založená na fragmentácií spotrebiteľov do množstva menších skupín s rozdielnymi vlastnosťami.

Nástroje integrovanej marketingovej komunikácie :

  • Reklamné nástroje – riadenie reklamných aktivít, dizajn reklamy: teoretický rámec a druhy príťažlivosti; dizajn reklamy: komunikačné stratégie a produkčné štruktúry; selekcia reklamných médií. Reklama zároveň posilňuje značku a obraz firmy.
  • Nástroje na podporu predaja – propagácia v odvetví; propagácia pre zákazníka; osobný predaj, databázový marketing and riadenie vzťahov so zákazníkom; vzťahy s verejnosťou a sponzorské programy.
  • Integračné nástroje – Internetový marketing; IMC pre drobných podnikateľov a nové podnikateľské zámery; hodnotenie a integrovanie marketingového programu.

Problémy s riadením efektívnosti marketingovej komunikácie v praxi :

  • izolovanosť skúmaniaa hodnotenia jednotlivých efektov – napr. efekt určitej televíznej reklamy nemožno izolovať od účinku printovej reklamy, resp. od opatrení PR konkrétnej organizáci
  • časový aspekt - sťažuje hodnotenie účinku komunikácie, účinok väčšiny komunikačných opatrení sa prejavuje až s určitým časovým posunom
  • Výsledky komunikačnej kampane nemusia odzrkadľovať iba efekty aktuálnych komunikačných impulzov, ale aj aktivít komunikácie v minulosti - dve rôzne kampane marketingovej komunikácie môžu dosiahnuť porovnateľné výsledky týkajúce sa napríklad vynaložených nákladov a impresií (počtu príležitostí zhliadnuť obsah správy marketingovej komunikácie), avšak líšia sa v zásahoch a frekvenciách

Racionálny prístup k tvorbe komunikačnej stratégie

Tradičnú marketingovú koncepciu 4P dopĺňa nová, alternatívna koncepcia 4C :

  • Produkt → potreby a želania spotrebiteľa
  • Cena → náklady, ktoré má spotrebiteľ na uspokojenie svojich potrieb a želaní
  • distribúcia → komfort/pohodlie nákupu
  • promotion → komunikácia v zmysle dialógu medzi spotrebiteľom a organizáciou

Stredobodom pozornosti sa stáva spotrebiteľ. Súčasťou komunikácie sa stáva zisťovanie potrieb a želaní spotrebiteľa, jeho reakcií, názorov a iných informácií, ktoré môže organizácií poskytnúť. Firmy sú odkázané na rozhodnutia ich potenciálnych spotrebiteľov. Marketingová komunikácia by mala mať charakter integrovanej marketingovej komunikácie.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Marketing – vypracované otázky na štátniceOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013