Ako vzniká sociálna štruktúra spoločnosti

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 29.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 472 slov
Počet zobrazení: 4 747
Tlačení: 291
Uložení: 281
Vysvetlite ako vzniká sociálna štruktúra spoločnosti. Definujte pojem sociálna stratifikácia a možnosti jej zmeny. Vysvetlite, ako môže sociálna skupina ovplyvňovať vývoj osobnosti – deviácia, konformita, nonkonformita, sociálna kontrola, formálne a neformálne prostriedky kontroly. Aplikujte tieto poznatky na svoju osobnosť.
 
A/Sociálna štruktúra: systém sociálnych vzťahov ľudí. diferencovanosť spoločnosti na rôzne sociálne zoskupenia (skupiny). 
Sociálne skupiny vznikajú na základe objektívnej rozdielnosti životných podmienok:
a/ teritórium (prímorské národy-objavitelia, dobyvatelia, vnútrozemské národy - poľnohospodári, remeselníci...)
b/ biologické hľadisko (zdraví jedinci, telesne a duševne postihnutí, muži vs. Ženy...)
c/ etnická podmienenosť (Slovák, Róm, Kurdi vs. Turci, Iračania...)
d/ druh a charakter práce (robotník, intelektuál, nezamestnaný, vedúci, podriadený...)
e/ rasová podmienenosť (beloch, černoch, aziat, arab...)
f/ vlastníctvo (bohatý vs. chudobný, hlúpy vs. múdry, šťastný vs. Nešťastný...)
g/ účasť na moci a riadení spoločnosti (politik, minister, radový občan, občan 2. kategórie...). Každý občan a každá sociálna skupina sa usilujú naplniť svoje individuálne a skupinové potreby a ciele.
 
B/Sociálna stratifikácia pochádza z latinského slova stratu – vrstva, rozvrstvenie. Pod pojmom stratifikácia je usporiadanie spoločnosti do vrstiev podľa účasti na moci, výške príjmu, majetku, prestíže, pričom medzi vrstvami môže byť aj nemú si byť pohyb. Sociológovia rozlišujú dva druhy stratifikačných systémov:

relatívne uzavreté stratifikačné systémy
(vrodený sociálny status, takmer nemenný) a relatívne otvorené stratifikačné systémy (získaný status, ktorý nadobúdaš vlastnou činnosťou). Pohyb jednotlivcov a sociálnych skupín v stratifikačnom systéme sa nazýva sociálnou mobilitou.

Uzavreté stratifikačné systémy: otrokársky systém (extrémna nerovnosť, mobilita takmer nemožná), kastovný systém (hierarchicky usporiadané kasty-India, nábožensky a sociálne regulované správanie v rámci kasty), stavovský systém (feudálne spoločnosti-šľachta, duchovenstvo, mešťania, sedliaci, poddaný, nevoľníci, sociálna mobilita je možná)

Otvorený stratifikačný systém
: triedny systém (moderná spoločnosť s trhovou ekonomikou, občianska a politická rovnosť, sociálna mobilita je na vysokej úrovn i- oboma smermi, je založený predovšetkým na ekonomických rozdieloch.

Triedna stratifikácia:
1 vyššie triedy (riadiaci prac., lekár, právnik)
2 stredné triedy (malí podnikatelia, nižší manažment, učitelia)
3 nižšie stredné triedy (úradníci) 
4 kvalifikovaní robotníci (stolár...)
5 čiastočne kvalifikovaní robotníci (šofér, stavbár...) 
6 ostatní (nekvalifikovaní, nezamestnaní...)
 
C/Vplyv sociálnej skupiny na vývoj osobnosti:
Deviácia: správanie, ktoré spoločnosť považuje za porušenie spoločenských noriem. Odstupňovanie úspešnosti socializácie jedinca konformita (poslušnosť, absolútny súhlas), nonkonformita (spoločnosťou tolerovaná odchýlka), deviácia (porušenie, izolácia, trest...).  Deviácia môže byť funkčná (umelci, vedci, vizionári, filozofi...) a dysfunkčná (alkohol, krádeže, drogy, porušovanie zákona...)

Sociálna kontrola: spoločenské mechanizmy, ktoré zabezpečujú poriadok v spoločnosti a dodržiavanie jej zákonov. Každá spoločnosť sa usiluje o sebareguláciu-chráni sa. Väčšina členov spoločnosti sa v dôsledku socializácie správa konformne (malá časť nonkonformne). Automatické (bez vynucovania) dodržiavanie noriem a vyznávanie hodnôt a vzorov spoločnosti sa nazýva sebakontrola.  U tých jednotlivcov, u ktorých bol proces socializácie neúspešný prichádza na rad tzv. sociálna kontrola.

Neformálna sociálna kontrola
: tlak spoločnosti na jednotlivca, aby rešpektoval očakávania spoločnosti (hodnoty, normy, vzory...). Prebieha prostredníctvom odmien, pochvaly, pokarhania, výsmechu, presviedčaním, tlak verejnej mienky.

Formálna sociálna kontrola: vynútenie konformity oficiálnym tlakom pomocou sociálnych inštitúcií a organizácií (školy, polícia, súdy, väzenie...)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z NOSKYOdporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018