:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Sústava PG vied

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: Dievča kajka (22)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 388 slov
Počet zobrazení: 1 221
Tlačení: 99
Uložení: 103
Sústava PG vied
 
O pedagogike sa hovorí od 19. storočia. Pedagogické vedy delíme na základné, aplikované a hraničné.
 
1. Základné  
 
1.1 Všeobecná pedagogika  má 3 časti
Základy  pedag.  - charakterizujú najzákladnejšie pedag. pojmy
Didaktika - zaoberá sa najzákl. podstatou vzdelávacieho procesu = teória vyučovania (metódy, formy, zásady, prostriedky výchovy)
Teória výchovy - metodika výchovnej činnosti.
 
1.2 Dejiny PG – zaoberajú sa historicko-spoločenským hľadiskom výchovy a vzdelávania, školstva od najstaršej doby. Dejiny delíme na národné a svetové.
 
1.3 Porovnávacia PG – porovnáva zákl. školské systémy v rôznych krajinách. Výsledky možno využiť.
 
1.4 Metodológia PG – rieši otázky vedeckého výskumu vo výchovno-vzdelávacom procese zaob. sa metódami, prostriedkami, technikami vedecko-výskumnej praxe.
 
2. Aplikované
 
2.1 Hľadisko ontogenetické: Pg predškolského veku
PG mladšieho školského veku
PG  pubertálneho veku
PG dospelosti
PG staroby
 
2.2 Podľa spoločenského charakteru:  podniková PG:  PG vojenská
    PG dramatická
  PG športu
  PG voľného času
2.3 Podľa inštitúcií v ktorých sa uskutočňuje:  PG rodinného života
PG detských a mládežníckych organizácii
PG školská – 1 stupeň, 2 stupeň, SŠ, VŠ
 
2.4 Špeciálna PG: zaoberá sa problémami vo výchovno-vzdelávacom procese postihnutých detí. 
polygofrenopedagogika – zaoberá sa mentálne a duševne retardovanými deťmi
tyflopédia – zrakovo postihnuté deti
surdopédia – sluchovo postihnuté deti
somatopédia – telesne postihnuté deti
logopedia – rečovo postihnuté deti
 
3. Hraničné  - tu sa zaraďuje:
 
3.1 filozofia výchovy – zaoberá sa skúmaním a rozvíjaním najvšeobecnejších metodologických otázok pedagogiky. Pomocou nej vymedzujeme určitý cieľ v určitej etape vývoja.
 
3.2 PG psychológia – poskytuje pre pedagogiku množstvo poznatkového materiálu. Skúma zákonitosti psychickej činnosti žiakov a učiteľov v podmienkach výchovy a vyučovania.
 
3.3 sociálna PG- zaoberá sa podmienenosťou výchovy, vzdelávania a sebavýchovy spoločenským prostredím.
 
3.4 ekonomická výchova a vzdelávanie - možno ju chápať ako špeciálnu ekonomickú disciplínu zaoberajúcu sa vzťahmi vzdelania a ekonomiky.
 
Vzťah pedagogiky k iným vedám – pomocné vedy pedagogiky
 
  Pedagogika sa nemôže izolovať od ostatných vied. Plne využíva poznatky iných vied a tvorivo ich začleňuje do svojho systému.  Pedagogika si k iným vedným odborom utvára spätnoväzbové vzťahy. Najužší vzťah má k tým vedám, ktoré sa zaoberajú človekom istého spoločenstva. Ide o filozofiu, sociológiu, biológiu a iné, označujeme ich ako pomocné vedy pedagogiky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie Poznámky 1 824 0

Učebné poznámky z pedagogiky

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Sústava PG vied 388 slov
Slovenčina Pedagogika a vedy 854 slov
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia 456 slov
Slovenčina Kresťanská škola 104 slov
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) 287 slov
Slovenčina KEMSAK 107 slov
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí 394 slov
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania 225 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ 270 slov
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa 3655 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií 1876 slov
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť 535 slov
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku 287 slov
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku 1517 slov
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia 297 slov
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka 377 slov
Slovenčina J. J. Rousseau 444 slov
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi 519 slov
Slovenčina John Friedrich Herbart 377 slov
Slovenčina Vyučovací proces 751 slov
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) 2782 slov
Slovenčina Vyučovacie zásady 1008 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva 1918 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód 1225 slov
Slovenčina Význam J. A. Komenského 1776 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky 4789 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese 3627 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov 3037 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra 2660 slov
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie 1824 slov
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov 1661 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie 2591 slov
Slovenčina Význam správnej výchove 1862 slov
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách 2127 slov
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy 1797 slov
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak 1391 slov
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní 841 slov
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole 712 slov
0.022