Sústava PG vied

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 388 slov
Počet zobrazení: 2 781
Tlačení: 173
Uložení: 178
Sústava PG vied
 
O pedagogike sa hovorí od 19. storočia. Pedagogické vedy delíme na základné, aplikované a hraničné.
 
1. Základné  
 
1.1 Všeobecná pedagogika  má 3 časti
Základy  pedag.  - charakterizujú najzákladnejšie pedag. pojmy
Didaktika - zaoberá sa najzákl. podstatou vzdelávacieho procesu = teória vyučovania (metódy, formy, zásady, prostriedky výchovy)
Teória výchovy - metodika výchovnej činnosti.
 
1.2 Dejiny PG – zaoberajú sa historicko-spoločenským hľadiskom výchovy a vzdelávania, školstva od najstaršej doby. Dejiny delíme na národné a svetové.
 
1.3 Porovnávacia PG – porovnáva zákl. školské systémy v rôznych krajinách. Výsledky možno využiť.
 
1.4 Metodológia PG – rieši otázky vedeckého výskumu vo výchovno-vzdelávacom procese zaob. sa metódami, prostriedkami, technikami vedecko-výskumnej praxe.
 
2. Aplikované
 
2.1 Hľadisko ontogenetické: Pg predškolského veku
PG mladšieho školského veku
PG  pubertálneho veku
PG dospelosti
PG staroby
 
2.2 Podľa spoločenského charakteru:  podniková PG:  PG vojenská
    PG dramatická
  PG športu
  PG voľného času
2.3 Podľa inštitúcií v ktorých sa uskutočňuje:  PG rodinného života
PG detských a mládežníckych organizácii
PG školská – 1 stupeň, 2 stupeň, SŠ, VŠ
 
2.4 Špeciálna PG: zaoberá sa problémami vo výchovno-vzdelávacom procese postihnutých detí. 
polygofrenopedagogika – zaoberá sa mentálne a duševne retardovanými deťmi
tyflopédia – zrakovo postihnuté deti
surdopédia – sluchovo postihnuté deti
somatopédia – telesne postihnuté deti
logopedia – rečovo postihnuté deti
 
3. Hraničné  - tu sa zaraďuje:
 
3.1 filozofia výchovy – zaoberá sa skúmaním a rozvíjaním najvšeobecnejších metodologických otázok pedagogiky. Pomocou nej vymedzujeme určitý cieľ v určitej etape vývoja.
 
3.2 PG psychológia – poskytuje pre pedagogiku množstvo poznatkového materiálu. Skúma zákonitosti psychickej činnosti žiakov a učiteľov v podmienkach výchovy a vyučovania.
 
3.3 sociálna PG- zaoberá sa podmienenosťou výchovy, vzdelávania a sebavýchovy spoločenským prostredím.
 
3.4 ekonomická výchova a vzdelávanie - možno ju chápať ako špeciálnu ekonomickú disciplínu zaoberajúcu sa vzťahmi vzdelania a ekonomiky.
 
Vzťah pedagogiky k iným vedám – pomocné vedy pedagogiky
 
  Pedagogika sa nemôže izolovať od ostatných vied. Plne využíva poznatky iných vied a tvorivo ich začleňuje do svojho systému.  Pedagogika si k iným vedným odborom utvára spätnoväzbové vzťahy. Najužší vzťah má k tým vedám, ktoré sa zaoberajú človekom istého spoločenstva. Ide o filozofiu, sociológiu, biológiu a iné, označujeme ich ako pomocné vedy pedagogiky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Učebné poznámky z pedagogikyOdporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019