Humanizácia a demokratizácia

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 456 slov
Počet zobrazení: 2 985
Tlačení: 184
Uložení: 215
Humanizácia a demokratizácia
 
Systém vzdelávania mládeže v školách je výrazom autochtonnej kultúry národa. Vzdelávanie by malo robiť ľudí šťastnejšími, čomu napomáha aj humanizácia a demokratizácia školstva.

Humanizácia školstva sa musí začať od humanizácie celej spoločnosti  a to tým, že  sa bude pomáhať členom spoločnosti realizovať ich individuálny a jedinečný potenciál. Humanizáciou vzájomnými vzťahmi v školstve a v triede (riaditeľ- učitelia, riaditeľ – žiaci, učitelia – žiaci) možno dosiahnuť školskú klímu, ktorá bude predmetnou pre prácu učiteľa i žiakov. Ak sa zmení školská klíma, možno očakávať zmenu postoja dieťaťa ku škole a tým aj ku vzdelaniu. Na školskú klímu vplýva riaditeľ školy so svojou schopnosťou vytvárať optimálne podmienky pre prácu žiakov i učiteľov, učiteľ a jeho záujem o ľudské kontaky s deťmi, ale aj žiak a jeho záujem o vyučovanie.
Učiteľ by mal byť na vyučovaní zainteresovaný aj citovo. Je dôležití, aby žiak mal možnosť uplatniť svoje skúsenosti, aby sa vytvoril priestor pre vlastnú iniciatívu a aby sa podporovala túžba žiaka po sebauplatnení.

Uplatňovaním humanistických myšlienok sa rešpektuje sloboda, samostatnosť a nezávislosť žiaka. Vychováva sa k vyššej vnútornej motivácii a k empatii. Humanizácia sa môže prejaviť aj v používaní vyučovacích metód, v obsahu vzdelávania, v sústredení sa na celú osobnosť žiaka (na jeho rozumovú, citovú i motivačnú stránku), v odstránení napätia a stresu z vyučovacieho procesu a tiež v zaradení výučby ľudských práv a slobôd do učebných osnov školy.

Predpokladom humanizácie školy je zabezpečenie demokracie pre celú spoločnosť. K tejto problematike sa vyjadruje pápež Ján Pavol II. v sociálnej encyklike Centisimus annus, v ktorej tvrdí, že zásadám sociálneho učenia cirkvi najlepšie zodpovedá demokratický model štátu.

Demokratizácia
spočíva v zmene chápania metód, prostriedkov vzdelávania a didaktických postupov, v zmene chápania cieľov školy, obsahu vzdelávania a v správnom postavení žiaka.

Zmena cieľov spočíva v tom, aby žiak vo výchovnom procese nebol iba pasívnym objektom, ale aby sa tvorivo podieľal na zmene procesu vyučovania, aby  bol aktívnym činiteľom výchovy.

Zmeny obsahu vzdelávania by mali vychádzať z analýz charakteru, výberu a usporiadania obsahu vzdelávania. Tieto zmeny sa vyžadujú, lebo  obsah vzdelávania nerešpektuje profesionalizačnú funkciu.

Zmeny metód a prostriedkov vzdelávania sú potrebné, pretože žiaci sú málo aktívni pri produkcii poznatkov, prijímajú ich hotové. Je dôležité, aby nové poznatky objavovali sami. Žiak musí mať dostatočný priestor, aby mohol o vedomostiach komunikovať a sám by mal vyhľadávať zdroje informácií, pričom je potrebné využívať deduktívne, heuristické a rozvíjajúce metódy vyučovania. Žiak by mal bez obáv vyjadriť akýkoľvek svoj názor, mal by mať možnosti, aby sa mohol rozvíjať v duševnej, intelektuálnej a telesnej oblasti.

Cieľom výchovného procesu je rozvoj žiaka, jeho adaptácia na súčasnú kultúru a utváranie jeho aktívneho a tvorivého vzťahu k realite. Rodičia, vychovávatelia a učitelia by mali formovať žiadúce motívy správania žiaka, ktoré sú kladné k spoločenským potrebám a nevedú k asociálnemu správaniu.
 
Je potrebné snažiť sa o humanizáciu školstva, pretože len tak možno vychovať zo žiakov humánnych ľudí s pozitívnym vzťahom k prírode i spoločnosti.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#koncepcie vyučovania #vytváranie pozitívnej klímy v triede #adaptacia #klima školy #zmeny vo vyučovaní

Učebné poznámky z pedagogikyOdporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019