Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 394 slov
Počet zobrazení: 2 425
Tlačení: 119
Uložení: 149
Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí.

Postoj každej spoločnosti voči postihnutým jedincom je determinovaný historicky a súčasnou spoločensko-kultúrnou úrovňou. Vzhľadom na hlavný cieľ, ktorým je optimálna pracovná, spoločenská a občianska integrácia sa ukázalo, že segregovaný školský systém je sám o sebe zťažujúcim činiteľom v procese postupného a systematického začleňovania postihnutého jedinca do spoločnosti, lebo ho separuje od ostatných rovesníkov a v istej miere aj od bežného spoločenského života. Táto separácia má najväčší dopad na vytváranie sociálnych vzťahov.

Integrované vzdelávanie odráža úsilie o vybudovanie humánnej a demokratickej spoločnosti. Znamená rovnakú šancu vzdelávania pre všetkých. Takýto systém predstavuje kontinuum od rozličných foriem parciálnej integrácie, špeciálnych služieb, až po úplné začlenenie postihnutých detí medzi ostatné deti v bežnej škole. Pritom nevylučujeme existenciu špeciálnych škôl.

Proces integrovanej výchovy a vzdelávania je zložitý. Je potrebné, aby sa deti naučili spolu žiť, chápať sa navzájom, rešpektovať sa. Vyžaduje sa utvorenie sociálneho prostredia založeného na vzájomnej tolerancii, rešpektovaní. Uznávanie a praktické uplatňovanie týchto hodnôt je vecou všetkých (riaditeľa, učiteľov, rodičov aj žiakov).
 
Podstata integrovanej výchovy a vzdelávania spočíva v tom, že zdravé aj postihnuté deti sa učia spolu v jednej triede, prípadne na jednej škole.
Stretávajú sa na školských aj mimoškolských aktivitách, nadväzujú bežné rovesnícke kontakty. Vyučovanie je zabezpečené témovou spoluprácou bežných a špeciálnych pedagógov. Dôležitá je spolupráca s rodičmi.
Dôraz sa kladie na individuálny prístup ku každému žiakovi. Každý žiak má právo na zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu, ktorý zodpovedá jeho individuálnym osobnostným predpokladom  a potrebám.
Riaditeľ s odborným personálom je povinný využiť všetky dostupné zdroje na utvorenie prostredia a podmienok pre efektívnu výchovu a vzdelávanie žiakov s rozličnými výchovno – vzdelávacími potrebami.

Výhody integrovného vzdelávania:
- postihnuté dieťa zostáva žiť vo svojej rodine a v prirodzenom spoločenskom prostredí
- ostatné deti sa naučia chápať postihnuté deti a pomáhať im
- prostredie v bežnej škole je viac stimulujúce pre postihnuté dieťa.
 
Integrované vzdelávanie je nevýhodné pre postihnuté dieťa, keď nie sú primerane zabezpečené jeho individuálne špeciálno – pedagogické potreby.
Dieťa nesmie byť zanedbané! Modifikácia učebného procesu na bežných školách by mala zasiahnuť obsah, metódy a formy vyučovania a tiež hodnotenia učebných výsledkov. Ide o vypracovanie a také štrukturovanie učebného obsahu, aby každý žiak mohol postupovať v rámci svojho ročníka primerane svojim individuálnym schopnostiam a učebným predpokladom.
Pre postihnuté deti je spoločné vzdelávanie a z ľudského hľadiska rovnocenné zaobchádzanie skúsenosťou, ktorá môže významne prispieť k vývinu zdravého sebavedomia a schopnosti v čo najväčšej miere samostatne sa v budúcnosti pohybovať v bežnom spoločenskom živote.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Učebné poznámky z pedagogiky

Diskusia: Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017