:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: Dievča kajka (22)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 394 slov
Počet zobrazení: 1 175
Tlačení: 73
Uložení: 103
Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí.

Postoj každej spoločnosti voči postihnutým jedincom je determinovaný historicky a súčasnou spoločensko-kultúrnou úrovňou. Vzhľadom na hlavný cieľ, ktorým je optimálna pracovná, spoločenská a občianska integrácia sa ukázalo, že segregovaný školský systém je sám o sebe zťažujúcim činiteľom v procese postupného a systematického začleňovania postihnutého jedinca do spoločnosti, lebo ho separuje od ostatných rovesníkov a v istej miere aj od bežného spoločenského života. Táto separácia má najväčší dopad na vytváranie sociálnych vzťahov.

Integrované vzdelávanie odráža úsilie o vybudovanie humánnej a demokratickej spoločnosti. Znamená rovnakú šancu vzdelávania pre všetkých. Takýto systém predstavuje kontinuum od rozličných foriem parciálnej integrácie, špeciálnych služieb, až po úplné začlenenie postihnutých detí medzi ostatné deti v bežnej škole. Pritom nevylučujeme existenciu špeciálnych škôl.

Proces integrovanej výchovy a vzdelávania je zložitý. Je potrebné, aby sa deti naučili spolu žiť, chápať sa navzájom, rešpektovať sa. Vyžaduje sa utvorenie sociálneho prostredia založeného na vzájomnej tolerancii, rešpektovaní. Uznávanie a praktické uplatňovanie týchto hodnôt je vecou všetkých (riaditeľa, učiteľov, rodičov aj žiakov).
 
Podstata integrovanej výchovy a vzdelávania spočíva v tom, že zdravé aj postihnuté deti sa učia spolu v jednej triede, prípadne na jednej škole.
Stretávajú sa na školských aj mimoškolských aktivitách, nadväzujú bežné rovesnícke kontakty. Vyučovanie je zabezpečené témovou spoluprácou bežných a špeciálnych pedagógov. Dôležitá je spolupráca s rodičmi.
Dôraz sa kladie na individuálny prístup ku každému žiakovi. Každý žiak má právo na zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu, ktorý zodpovedá jeho individuálnym osobnostným predpokladom  a potrebám.
Riaditeľ s odborným personálom je povinný využiť všetky dostupné zdroje na utvorenie prostredia a podmienok pre efektívnu výchovu a vzdelávanie žiakov s rozličnými výchovno – vzdelávacími potrebami.

Výhody integrovného vzdelávania:
- postihnuté dieťa zostáva žiť vo svojej rodine a v prirodzenom spoločenskom prostredí
- ostatné deti sa naučia chápať postihnuté deti a pomáhať im
- prostredie v bežnej škole je viac stimulujúce pre postihnuté dieťa.
 
Integrované vzdelávanie je nevýhodné pre postihnuté dieťa, keď nie sú primerane zabezpečené jeho individuálne špeciálno – pedagogické potreby.
Dieťa nesmie byť zanedbané! Modifikácia učebného procesu na bežných školách by mala zasiahnuť obsah, metódy a formy vyučovania a tiež hodnotenia učebných výsledkov. Ide o vypracovanie a také štrukturovanie učebného obsahu, aby každý žiak mohol postupovať v rámci svojho ročníka primerane svojim individuálnym schopnostiam a učebným predpokladom.
Pre postihnuté deti je spoločné vzdelávanie a z ľudského hľadiska rovnocenné zaobchádzanie skúsenosťou, ktorá môže významne prispieť k vývinu zdravého sebavedomia a schopnosti v čo najväčšej miere samostatne sa v budúcnosti pohybovať v bežnom spoločenskom živote.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Metódy používané v starostlivosti o postihnutých Poznámky 177 1
Slovenčina Pedagogika viacnásobne postihnutých Poznámky 152 6
Slovenčina Systém inštitúcií pre postihnutých Poznámky 223 6

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#´pedagogika viacnásobne postihnutých #Pedagogická psychológia

Učebné poznámky z pedagogiky

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Sústava PG vied 388 slov
Slovenčina Pedagogika a vedy 854 slov
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia 456 slov
Slovenčina Kresťanská škola 104 slov
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) 287 slov
Slovenčina KEMSAK 107 slov
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí 394 slov
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania 225 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ 270 slov
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa 3655 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií 1876 slov
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť 535 slov
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku 287 slov
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku 1517 slov
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia 297 slov
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka 377 slov
Slovenčina J. J. Rousseau 444 slov
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi 519 slov
Slovenčina John Friedrich Herbart 377 slov
Slovenčina Vyučovací proces 751 slov
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) 2782 slov
Slovenčina Vyučovacie zásady 1008 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva 1918 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód 1225 slov
Slovenčina Význam J. A. Komenského 1776 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky 4789 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese 3627 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov 3037 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra 2660 slov
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie 1824 slov
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov 1661 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie 2591 slov
Slovenčina Význam správnej výchove 1862 slov
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách 2127 slov
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy 1797 slov
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak 1391 slov
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní 841 slov
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole 712 slov

Diskusia: Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí

Pridať nový komentár
0.023