:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Alternatívne školstvo – AŠ

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: Dievča kajka (22)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 270 slov
Počet zobrazení: 1 369
Tlačení: 108
Uložení: 104
Alternatívne školstvo – AŠ
 
Aktuálny pojem (alternatívnosť – možnosť voľby medzi dvoma prípadmi).
Alternatívnosť sa vytvára vtedy, ak nie je spokojnosť s doterajším riešením veci a vzniká potreba nového postupu.
1948 – Zákon o základnej úprave jednotného školstva (poštátniť niekt. cirk. a neštátne školy).
1989 – nastala zmena a začali vznikať nové alternatívne školy. Popri štátnych školách začali vznikať aj cirkevné a súkromné školy.
V súčasnosti existuje v Európe vyše 100 alternatívnych koncepcií vyučovania, ktoré sa uplatňujú na ZŠ.
Alternatívna pedagogická koncepcia (APK) predstavuje kvalitatívne odlišný prístup ku koncepcii školy, školskej práci, k dieťaťu vôbec, než aký je typický postupom bežnej školy.
 
Systémovými znakmi a zmenami sú inovácie alebo nanovo sformulované:
-  filozofia a ciele výchovno – vzdelávacieho procesu
-  obsah (kurikulum)
-  metódy, techniky
-  prístupy, inštrukčné stratégie a technológie
 
Alternatívny systém P-C-E. C. Rogersa
Jeho nontesektívna škola vznikla z psychoterapeutickej praxe a teórie zameranej na klienta, postupne sa rozšírila do mnohých oblastí, vrátane školstva. V školstve sa jeho systém nazval „PERSON CENTRED EDUCATIO“
Rogers je humanista, verí v človeka, v jeho schopnosť pozitívneho sebarozvoja, keď sa pre tento rozvoj vytvoria vhodné podmienky (vzťah U a Ž). Rogers hovorí, že naliehavo treba:
1. zmeniť politiku vzdelávacích inštitúcií
2. radikálne zmeniť prípravu U (s dôrazom na výchovnú stránku, nonkognitívny rozvoj, motiváciu, vhťah U-Ž)
3. urobiť flexibilnejším prostredie, kt. tvorí postoje k otázkam disciplíny, školských úspechov, cieľov školských systémov. Rogersovsky orientovaná škola stavia na sebakontrole, sebadisciplíne, samospráve, tvorivosti žiaka a učiteľa.
Facilitujúci U – verí žiakom v každom veku, každému žiakovi, učí ich viac učiť sa, spolupracuje s rodičmi, atď.
Pozitíva RS: viac naučí, žiaci majú vyššie sebavedomie. Vyššia schopnosť riešenia problémov, zlepšuje sa dochádzka do školy.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#alternatívne školstvo #školstvo #´pedagogika viacnásobne postihnutých #alternattívne školstvo

Učebné poznámky z pedagogiky

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Sústava PG vied 388 slov
Slovenčina Pedagogika a vedy 854 slov
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia 456 slov
Slovenčina Kresťanská škola 104 slov
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) 287 slov
Slovenčina KEMSAK 107 slov
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí 394 slov
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania 225 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ 270 slov
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa 3655 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií 1876 slov
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť 535 slov
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku 287 slov
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku 1517 slov
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia 297 slov
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka 377 slov
Slovenčina J. J. Rousseau 444 slov
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi 519 slov
Slovenčina John Friedrich Herbart 377 slov
Slovenčina Vyučovací proces 751 slov
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) 2782 slov
Slovenčina Vyučovacie zásady 1008 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva 1918 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód 1225 slov
Slovenčina Význam J. A. Komenského 1776 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky 4789 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese 3627 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov 3037 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra 2660 slov
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie 1824 slov
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov 1661 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie 2591 slov
Slovenčina Význam správnej výchove 1862 slov
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách 2127 slov
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy 1797 slov
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak 1391 slov
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní 841 slov
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole 712 slov
0.020