:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Prvotnopospolná spoločnosť

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: Dievča kajka (22)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 535 slov
Počet zobrazení: 1 724
Tlačení: 150
Uložení: 167
Prvotnopospolná spoločnosť
Deti napodobňovali čo videli na svojich rodičoch. 3 etapy výchovy:
- výchova v období čriedového života (príprava na prácu)
- výchova v období  roľníckej civilizácie a rodového zriadenia: matriarchát, patriarchát, INICIACIE
- výchova na sklonku rodového zriadenia a v období vojenskej demokracie – vykorisťovanie chudoby – diskriminácia – zárodky otrokárskej spoločnosti.
 
Mezopotámia – sumersko akádska, asírska a babylonská kultúra.
Výchova a školstvo v obd. sumersko- akadskej a babylonskej ríše
Sumerské školy – učili mágovia- mnísi v kráľovských palácoch ale aj doma.
 deti sa učili písať,  žalmy, zaklínadlá, poznatky z filozofie, teológie, etiky
praktickú činnosť – vymeriavať a obrábať pôdu – zabezpečenie existencie
U boli láskaví, milí. Riaditeľ – otec, U – brat, tresty neboli.
Babylonské školstvo – sa rozdelilo na 3 stupne – elementárne, stredné a vyššie školstvo
  prevzali ho Aténčania, doby tabuliek, vzdelávať sa mohli všetci – kto na to mal aj dievčatá, vyučovali kňazi, laickí učitelia. Učili sa 7 slobodných umení.
 
Egypt – počiatky školských inštitúcií. Záplavy podporovali kreativitu egypťanov
Rozsiahle písomníctvo, Školstvo v rukách kňazov – stavali sa blízko chrámov, Otrok – soc diskriminácia v školstve chud. dostávali len základné vedomosti. Kňazi vytv. hieroglyfické (1500 znakov)písmo pre vyššiu vrstvu. Hieratické písmo pre chud. – rozvoj  gramotnosti.
2 obdobia   - staršej ríše 3-2 stor. vzdelanie pri domoch života
- novej ríše 2-1 stor pisári upadli, do popredia sa dostali kňazi. (písmo, etika, diplomacia)
 
Čína – Cieľ výchovy z potrieb otrok spoločnosti. V popredí je mravná výchova – výchova k spravodlivosti, múdrosti, znášanlivosti, poslušnosti, úcta k rodičom, vzťah k súrodencom
Diferencované vzdelanie: vyššia vrstva, nácvik dvorného ceremoniálu venovali sa hudbe, lukostreľbe, nižšia vrstva – základné poznanie – čítanie, písanie. Zameranie na memorovanie, ťažké telesné tresty aj sedenie vo väzení, učili sa od rána do večera.
V 6 storočí pnl filozofické názory Konfucia – nové prúdy do vzdelávania, v škole sa neskúšalo, vykonávali úradnícke skúšky kt mali 3 stupne:
1. skúšky každých 18 mesiacov  v okres. meste – museli mať poznatky o Konfuc. dielach, všeobecné poznatky, morálne diela, etika, praktické zručnosti – diplom Kvitnúci talent-Bc
2. každé 3 roky väčšia prísnosť (zo 100 urobili 3 –možnosť 3-4xopraviť)vedomosti z filozofie, ekonomiky hospodár agenda, právo dejiny starej číny, úlohy na zamyslenie.
3. v Pekingu – diplom „Zrelý na službu“ – dnešný titul Dr. Urobili ho vynikajúci šudenti v cis. rezidencii – člen cis. akadémie
 
India -  najlepšie vzdelanie najvyššie kasty (brahmani - kňazi, úradníci, lekári, sudcovia) – obsahom – posvätné knihy VEDY. Diskriminácia soc. vrstiev – páriovia a dievčatá okrem tanečníc nemali prístup do škôl, remeselníci a bojovníci len svoj odbor.
 Učitelia nedostávali pravidelný plat – odmena v naturáliách, mali vysokú autoritu medzi žiakmi, vyučujúci strašili deti reinkarnáciou, oblievali studenou vodou. Žiaci mali priateľskú atmosféru, starší pomáhali mladším.
 
Perzia – Telesný rozvoj, vojen a intelkt. výchova – agresívny štát, dôraz na vojenskú prípravu. Dievčatá domáce práce. Chlapci do 7 rokov pri rodičoch potom vojenské ústavy – učili vojenský vyslúžilci. Od 15 armáda, ak sa osvedčili v 25r. plnoprávny občan. v 50 roku išli do dôchodku – vychovávali chlapcov.
 
Hebrejská výchova – patriarchálny charakter – otec zastupoval na zemi Boha. Riadil sa SZ – jeho memorovanie, dejiny predkov, tance, spevy a praktická výchova. Otec mal právo trestať deti, na dennom poriadku. až smrťou. Matka učila dcéry domáce práce. Syn sa učil obrábať pôdu, poľovať. remeslo, narábať zo zbraňou.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Učebné poznámky z pedagogiky

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Sústava PG vied 388 slov
Slovenčina Pedagogika a vedy 854 slov
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia 456 slov
Slovenčina Kresťanská škola 104 slov
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) 287 slov
Slovenčina KEMSAK 107 slov
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí 394 slov
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania 225 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ 270 slov
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa 3655 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií 1876 slov
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť 535 slov
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku 287 slov
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku 1517 slov
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia 297 slov
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka 377 slov
Slovenčina J. J. Rousseau 444 slov
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi 519 slov
Slovenčina John Friedrich Herbart 377 slov
Slovenčina Vyučovací proces 751 slov
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) 2782 slov
Slovenčina Vyučovacie zásady 1008 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva 1918 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód 1225 slov
Slovenčina Význam J. A. Komenského 1776 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky 4789 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese 3627 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov 3037 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra 2660 slov
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie 1824 slov
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov 1661 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie 2591 slov
Slovenčina Význam správnej výchove 1862 slov
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách 2127 slov
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy 1797 slov
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak 1391 slov
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní 841 slov
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole 712 slov
0.034