Pedagogické smery 20. storočia

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 297 slov
Počet zobrazení: 5 770
Tlačení: 334
Uložení: 376
Pedagogické smery 20 storočia
 
Pragmatická pedagogika – vytvoril ju Wiliam Jamis. Prostredie je najsilnejší výchovný činiteľ. Významná je pracovná činnosť, záujmy detí a ich skúsenosti. Ťažisko poznávacieho procesu je na samoučení žiaka. Základom vyučovania je projektová metóda. Žiak vych. zvonku aj zvnútra – rešpekt. ž vych z jeho potrieb.

Pedocentrická pedagogika
– Stredom výchovy a vzdelania sú záujmy a potreby dieťaťa, uspokojiť potrieb dieťaťa. Škola má voľný, slobodný charakter, má učiť len to najnevyhnutnejšie.

Pedagogický naturalizmus
– vychádza z názorov J.J. Rousseava. Žiada dieťa nechať rásť bez donucovania a obmedzovania jeho slobody Odporúča osobnú skúsenosť samostatnou a slobodnu prácou.

Psychoanalytická pedagogika
- zakladateľom psychoanalýzy je S. Freud. Do pedagogiky ju aplikovala jeho dcéra. Za hlavný prostriedok výchovného pôsobenia sa považuje psychoanalytická terapia a psychologicky správne jednanie s dieťaťom.

Dynamická pedagogika
– tento smer rozvíjal najmä E.I. Thorndike, R S Woodworth, ktorí sa zamerali predovšetkým na analýzu vrodených tendencii človeka. Hlavným pojmom sa stalo prispôsobenie (schopnosti jedinca, vlastnosti prostredia) Rozpracovali teóriu učenia a šk. hygieny.

Fašistická pedagogika
bola zameraná na rozvíjanie šovinizmu u mládeže k výchove fanatického súhlasu s fašistickou diktatúrou, k vytváraniu nenávisti k iným národom a rasám, k výchove nenávisti k demokracii)

Existencialistická pedagogika
– východiskovým bodom je ľudské individum a jeho existencia, človek si uvedomuje sám seba. Presadzuje osvojenie etických noriem, hodnôt, postojov, humanitu, nádej a zodpovednosť. Výchova má byť založená na láskavom zaobchádzaní, vzájomnej zodpovednosti, na uznaní jedinečnosti človeka a jeho hodnoty.

Kritická pedagogika   - kritizuje Marx. PG, humanita, demokracia
  - sa zameriava na riešenie spoločenských problémov súčasnej civilizácie. Možnosť riešenia problémov vidí v nastolení spoločenských vzťahov, ktoré zabezpečia slobodný rozvoj osobnosti, humanity a sebaurčenia.

Komunikatívna pedagogika
vznikla v rámci kritickej pedagogiky. Komunikácie vystupuje ako jeden z najvážnejších faktorov a podmienok spoločenského života? duchovnej činnosti človeka. Pedagógovia vidia nedostatok vo výchove mládeže v narušení a pretrhnutí komunikácie medzi vychovávateľom a vychovávaným – dôležitosť komunikácie so všetkými.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Učebné poznámky z pedagogikyOdporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025