:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Pedagogické smery 20. storočia

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: Dievča kajka (22)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 297 slov
Počet zobrazení: 2 168
Tlačení: 137
Uložení: 161
Pedagogické smery 20 storočia
 
Pragmatická pedagogika – vytvoril ju Wiliam Jamis. Prostredie je najsilnejší výchovný činiteľ. Významná je pracovná činnosť, záujmy detí a ich skúsenosti. Ťažisko poznávacieho procesu je na samoučení žiaka. Základom vyučovania je projektová metóda. Žiak vych. zvonku aj zvnútra – rešpekt. ž vych z jeho potrieb.

Pedocentrická pedagogika
– Stredom výchovy a vzdelania sú záujmy a potreby dieťaťa, uspokojiť potrieb dieťaťa. Škola má voľný, slobodný charakter, má učiť len to najnevyhnutnejšie.

Pedagogický naturalizmus
– vychádza z názorov J.J. Rousseava. Žiada dieťa nechať rásť bez donucovania a obmedzovania jeho slobody Odporúča osobnú skúsenosť samostatnou a slobodnu prácou.

Psychoanalytická pedagogika
- zakladateľom psychoanalýzy je S. Freud. Do pedagogiky ju aplikovala jeho dcéra. Za hlavný prostriedok výchovného pôsobenia sa považuje psychoanalytická terapia a psychologicky správne jednanie s dieťaťom.

Dynamická pedagogika
– tento smer rozvíjal najmä E.I. Thorndike, R S Woodworth, ktorí sa zamerali predovšetkým na analýzu vrodených tendencii človeka. Hlavným pojmom sa stalo prispôsobenie (schopnosti jedinca, vlastnosti prostredia) Rozpracovali teóriu učenia a šk. hygieny.

Fašistická pedagogika
bola zameraná na rozvíjanie šovinizmu u mládeže k výchove fanatického súhlasu s fašistickou diktatúrou, k vytváraniu nenávisti k iným národom a rasám, k výchove nenávisti k demokracii)

Existencialistická pedagogika
– východiskovým bodom je ľudské individum a jeho existencia, človek si uvedomuje sám seba. Presadzuje osvojenie etických noriem, hodnôt, postojov, humanitu, nádej a zodpovednosť. Výchova má byť založená na láskavom zaobchádzaní, vzájomnej zodpovednosti, na uznaní jedinečnosti človeka a jeho hodnoty.

Kritická pedagogika   - kritizuje Marx. PG, humanita, demokracia
  - sa zameriava na riešenie spoločenských problémov súčasnej civilizácie. Možnosť riešenia problémov vidí v nastolení spoločenských vzťahov, ktoré zabezpečia slobodný rozvoj osobnosti, humanity a sebaurčenia.

Komunikatívna pedagogika
vznikla v rámci kritickej pedagogiky. Komunikácie vystupuje ako jeden z najvážnejších faktorov a podmienok spoločenského života? duchovnej činnosti človeka. Pedagógovia vidia nedostatok vo výchove mládeže v narušení a pretrhnutí komunikácie medzi vychovávateľom a vychovávaným – dôležitosť komunikácie so všetkými.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Učebné poznámky z pedagogiky

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Sústava PG vied 388 slov
Slovenčina Pedagogika a vedy 854 slov
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia 456 slov
Slovenčina Kresťanská škola 104 slov
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) 287 slov
Slovenčina KEMSAK 107 slov
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí 394 slov
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania 225 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ 270 slov
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa 3655 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií 1876 slov
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť 535 slov
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku 287 slov
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku 1517 slov
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia 297 slov
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka 377 slov
Slovenčina J. J. Rousseau 444 slov
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi 519 slov
Slovenčina John Friedrich Herbart 377 slov
Slovenčina Vyučovací proces 751 slov
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) 2782 slov
Slovenčina Vyučovacie zásady 1008 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva 1918 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód 1225 slov
Slovenčina Význam J. A. Komenského 1776 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky 4789 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese 3627 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov 3037 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra 2660 slov
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie 1824 slov
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov 1661 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie 2591 slov
Slovenčina Význam správnej výchove 1862 slov
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách 2127 slov
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy 1797 slov
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak 1391 slov
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní 841 slov
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole 712 slov
0.024