J. J. Rousseau

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 444 slov
Počet zobrazení: 8 244
Tlačení: 425
Uložení: 436
J. J. Rousseau (1712-1778)
 
Cieľ: výchova slobodného človeka.
Rouseau patrí medzi ideológov Veľkej buržoázne revolúcie vo Francúzsku. Svojimi spismi pripravoval pôdu na jej príchod. Filozofické, spoločenské a pedagogické náhľady J.J.R. preniká demokratizmus, láska k človeku a nenávisť voči feudalizmu. V Paríži nadviazal spojenie s významnými predstaviteľmi pokrokovej buržoáznej inteligencie, najmä s Diderotom, na jeho pozvanie sa zúčastnil na práci pri tvorbe Encyklopédie. Jeho práca
O pôvode nerovnosti medzi ľuďmi“, v ktorej kritizuje spoločenské pomery, spôsobila vo Fr. veľký rozruch. Základ nerovnosti – zločiny, vojny, vraždy, bieda. V spise Júlia alebo nová Heloisa“ sa vysmial feudálnemu zriadeniu a stavovským predsudkom. V diele Spoločenská zmluva“ rozvinul teóriu o pôvode štátu.
  Svoje pedagogické názory vložil do spisu Emil alebo o výchove“ (1762). Rousseau vyslovil teóriu prirodzenej výchovy. Základným cieľom výchovy podľa J.J.R. je výchova slobodného človeka, ktorý bezhranične miluje slobodu a je hotový radšej položiť svoj život ako stratiť slobodu.
V diele Emil rozdeľuje vývin dorastajúceho človeka na štyri obdobia:
 
a) od narodenia dieťaťa do dvoch rokov – centrom pozornosti je telesná výchova
b) do dvoch rokov do 12 roku – „ spánok rozumu“ , stredobodom pozornosti je výchova zmyslových ústrojov.
c) 12 - 15  r., kde prevláda zväčša rozumová a pracovná výchova
d) 15 –plnoletosť, ťažisko je v mravnej výchove
 
JJR podrobne určuje, ako postupovať pri výchove Emila. Svojho chovanca na začiatku druhého obdobia vytrhuje z tzv. skazenej spoločnosti a chce ho vychovávať v prírode, mimo spoločnosti. Knihou dieťaťa má byť sama príroda. Za základ vzdelania pokladá prírodné a reálne vedy.
Vyslovil i veľa pozoruhodných myšlienok o výchove k práci, podľa neho má pracovať každý, kto žije v spoločnosti. Emil sa má oboznámiť so všetkými druhmi poľnohospodárskych prác a má sa vyučiť aj remeslo. R mu vybral stolárstvo. Emil by mal pracovať ako roľník a myslieť ako filozof.
Podľa  JJR sa má mravná výchova uskutočňovať opäť v meste. Žiada sa výchova dobrých citov, úsudkov a napokon výchova dobrej vôle. V tomto období pokladal za významné dať dieťaťu poučenie o pohlavnom živote. Dieťa sa má zapodievať telesnou prácou, nesmie po prebudení vylihovať v posteli, má sa veľa pohybovať na čerstvom vzduchu. Zdôrazňoval význam pohlavnej osvety.
JJR bol proti tomu, aby sa deťom vštepovali náboženské pravdy, ale Emil okolo 17-18 r. prichádza na to, že existuje vyššia vôľa.
Podľa JJR má žena v spoločnosti iné postavenie ako muž. Preto má dostať aj inú výchovu. Treba ju vychovať pre domácnosť, aby rodila deti, starala sa o rodinné hospodárstvo a budovala šťastný rodinný život.
Rousseau bol hlásateľom idey rovnosti a požadoval úctu k človeku. Jeho výchovný systém je ostrým protestom proti feudálnej škole a výchove.
Význam: pokus o periodizáciu vývinu – sloboda, aktivita, rozvoj. Láska k dieťaťu, výchova k práce.
Záujmy: idealizoval dieťa. Uplatňoval názory izolovanej spol. nedocenil význam kníh, náhľad na ženy.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Učebné poznámky z pedagogikyOdporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.033