:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

J. J. Rousseau

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: Dievča kajka (22)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 444 slov
Počet zobrazení: 3 010
Tlačení: 230
Uložení: 243
J. J. Rousseau (1712-1778)
 
Cieľ: výchova slobodného človeka.
Rouseau patrí medzi ideológov Veľkej buržoázne revolúcie vo Francúzsku. Svojimi spismi pripravoval pôdu na jej príchod. Filozofické, spoločenské a pedagogické náhľady J.J.R. preniká demokratizmus, láska k človeku a nenávisť voči feudalizmu. V Paríži nadviazal spojenie s významnými predstaviteľmi pokrokovej buržoáznej inteligencie, najmä s Diderotom, na jeho pozvanie sa zúčastnil na práci pri tvorbe Encyklopédie. Jeho práca
O pôvode nerovnosti medzi ľuďmi“, v ktorej kritizuje spoločenské pomery, spôsobila vo Fr. veľký rozruch. Základ nerovnosti – zločiny, vojny, vraždy, bieda. V spise Júlia alebo nová Heloisa“ sa vysmial feudálnemu zriadeniu a stavovským predsudkom. V diele Spoločenská zmluva“ rozvinul teóriu o pôvode štátu.
  Svoje pedagogické názory vložil do spisu Emil alebo o výchove“ (1762). Rousseau vyslovil teóriu prirodzenej výchovy. Základným cieľom výchovy podľa J.J.R. je výchova slobodného človeka, ktorý bezhranične miluje slobodu a je hotový radšej položiť svoj život ako stratiť slobodu.
V diele Emil rozdeľuje vývin dorastajúceho človeka na štyri obdobia:
 
a) od narodenia dieťaťa do dvoch rokov – centrom pozornosti je telesná výchova
b) do dvoch rokov do 12 roku – „ spánok rozumu“ , stredobodom pozornosti je výchova zmyslových ústrojov.
c) 12 - 15  r., kde prevláda zväčša rozumová a pracovná výchova
d) 15 –plnoletosť, ťažisko je v mravnej výchove
 
JJR podrobne určuje, ako postupovať pri výchove Emila. Svojho chovanca na začiatku druhého obdobia vytrhuje z tzv. skazenej spoločnosti a chce ho vychovávať v prírode, mimo spoločnosti. Knihou dieťaťa má byť sama príroda. Za základ vzdelania pokladá prírodné a reálne vedy.
Vyslovil i veľa pozoruhodných myšlienok o výchove k práci, podľa neho má pracovať každý, kto žije v spoločnosti. Emil sa má oboznámiť so všetkými druhmi poľnohospodárskych prác a má sa vyučiť aj remeslo. R mu vybral stolárstvo. Emil by mal pracovať ako roľník a myslieť ako filozof.
Podľa  JJR sa má mravná výchova uskutočňovať opäť v meste. Žiada sa výchova dobrých citov, úsudkov a napokon výchova dobrej vôle. V tomto období pokladal za významné dať dieťaťu poučenie o pohlavnom živote. Dieťa sa má zapodievať telesnou prácou, nesmie po prebudení vylihovať v posteli, má sa veľa pohybovať na čerstvom vzduchu. Zdôrazňoval význam pohlavnej osvety.
JJR bol proti tomu, aby sa deťom vštepovali náboženské pravdy, ale Emil okolo 17-18 r. prichádza na to, že existuje vyššia vôľa.
Podľa JJR má žena v spoločnosti iné postavenie ako muž. Preto má dostať aj inú výchovu. Treba ju vychovať pre domácnosť, aby rodila deti, starala sa o rodinné hospodárstvo a budovala šťastný rodinný život.
Rousseau bol hlásateľom idey rovnosti a požadoval úctu k človeku. Jeho výchovný systém je ostrým protestom proti feudálnej škole a výchove.
Význam: pokus o periodizáciu vývinu – sloboda, aktivita, rozvoj. Láska k dieťaťu, výchova k práce.
Záujmy: idealizoval dieťa. Uplatňoval názory izolovanej spol. nedocenil význam kníh, náhľad na ženy.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Učebné poznámky z pedagogiky

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Sústava PG vied 388 slov
Slovenčina Pedagogika a vedy 854 slov
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia 456 slov
Slovenčina Kresťanská škola 104 slov
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) 287 slov
Slovenčina KEMSAK 107 slov
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí 394 slov
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania 225 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ 270 slov
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa 3655 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií 1876 slov
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť 535 slov
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku 287 slov
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku 1517 slov
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia 297 slov
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka 377 slov
Slovenčina J. J. Rousseau 444 slov
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi 519 slov
Slovenčina John Friedrich Herbart 377 slov
Slovenčina Vyučovací proces 751 slov
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) 2782 slov
Slovenčina Vyučovacie zásady 1008 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva 1918 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód 1225 slov
Slovenčina Význam J. A. Komenského 1776 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky 4789 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese 3627 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov 3037 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra 2660 slov
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie 1824 slov
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov 1661 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie 2591 slov
Slovenčina Význam správnej výchove 1862 slov
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách 2127 slov
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy 1797 slov
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak 1391 slov
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní 841 slov
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole 712 slov
0.026