:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Johann Heinrich Pestalozzi

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: Dievča kajka (22)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 519 slov
Počet zobrazení: 4 452
Tlačení: 241
Uložení: 256
Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827)
 
S JHP sa spája idea ľudového vzdelávania, ktorá sa zrodila v období osvietenstva a stala sa mohutnou napredujúcou silou.

Podľa neho zmysel celej výchovy spočíva v ozajstnej službe človeku. V JHP je nábožensky zakorenená láska k človeku, najmä k trpiacej časti ľudstva. Chce vplývať na radikálnu vnútornú reformu celého života. Politicko – sociálne, ekonomické, náboženské motívy sa prelínajú s pedagogickými v užšom zmysle slova. Knieža, podobne ako remeselník, roľník, má byť vychovávaný predovšetkým ako všestranne rozvinutý človek, aj keď má každý žiť a pôsobiť vo svojom určitom stave. Všeobecné formálne prepracovanie, názornosť a samostatná aktivita  sa u neho stávajú poslednými princípmi vyučovania a výchovy.

Vidiecky život považuje za ideál a chudobných ľudí za relatívne nepokazených, preto  chce vplývať najmä na to, aby bol ľud materiálne a morálne a z hľadiska vážnosti pozdvihnutý a aby sa skvalitnila ľudová výchova. Tieto myšlienka sa pokúša realizovať na statku Neuhof. Do popredia stavia hospodársku otázku, spája poľnohospodárstvo s domácimi prácami. Po viacerých neúspechoch premenil celý statok na chudobinec, staral sa viac o výchovu. Obetoval sa v prospech zanedbaných, aby z nich urobil schopných ľudí. Po čase však aj táto práca stroskotala  a stal sa spisovateľom, napísal dielo Večerná hodina pustovník (1780), v ktorom agituje za to, aby sme žili a vychovávali podľa prírody. Aj keď je spoločenský svet v súčasnosti skazený, človek je od prírody dobrý.

Všetkým aj tej najchudobnejšej sirote má byť dovolené, aby mohla žiť ako človek. Pre JHP je najbližším, bezprostredným vzťahom vzťah k Bohu, preto je náboženstvo základom všetkého vzdelania. Druhým najbližším vzťahom je rodina, osobitne vzťah dieťaťa k matke. Preto musí byť domov vzorom celej výchovy.

V JHP myslení prevláda patriarchálna črta. Bratský a otcovský cit má posvätiť život a má zvládnuť všetko duchovné, ale  aj sociálne. V ľudovej knihe Lienhar a Gertrúda podáva z ľudovo- pedagogického hľadiska obraz celého dedinského spoločenstva. Farár sa vykresľuje ako chápajúci pomocník pri ľudovej výchove, Gertrúda múdro a prezieravou starostlivosťou a výchovou je dušou rodiny. Aj dielo O zákonodarstve a vražde dieťaťa poukazuje na význam rodiny. V diele Áno, či nie zaujal stanovisko k Francúzskej revolúcii.
V roku 1799 zriadil sirotinec, kde sústredil asi 80 sirôt a opustených detí. V tomto období zozbieral dôležité skúsenosti  o základoch metodickej plánovitej výchovy. Tieto skúsenosti boli vytlačené v Stansiskom liste, ktorý je najkrajším a najlepším dielom, kde sú uvedené pedagogicko - metodické myšlienky.

V knihe Ako Gertrúda učí svoje deti Pestalozzi uvádza svoje základné a hlavné metodické myšlienky a ich ďalšie rozpracovanie. Na psychologickom základe chce rozvinúť metódu, pričom spočiatku rozlišuje medzi tromi stránkami ľudského vzdelávania:   - vzdelávanie hlavy (intelektu)
- vzdelávanie srdca (mravné, je najdôležitejšie)
- vzdelávanie rúk ( k čomu počíta telesnú kultúru, zručnosť,...)
 
Najvšeobecnejším princípom u všetkých troch je princíp samostatne aktivity, zásada súvislosti a názov, že všetko duchovné vyrastá zo zmyslovo- prirodzeného a má naň nadväzovať. Intelektuálne vzdelanie chápe ako postupné objasňovanie, ktoré vedie od pochybných, zmätených názorov k jasným pojmom. Posledným predpokladom pochopenia je podľa neho slovo, číslo a tvar. Ak človek potrebuje vysvetlenie, kladie si 3 otázky: Koľko predmetov má pre sebou? Aký majú tvar? a Ako sa volajú?
Didaktické princípy: zásada názornosti,  postupnosti, sústavnosti, trvácnosti, individuálneho prístupu k žiakovi. Osobnosť a myšlienky Pestalozziho obohatili myšlienkové pedagogické hnutie, aj školstvo. Stal sa tvorivým duchom ľudovej školy a jej učiteľského stavu 19. storočia.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.5)

Učebné poznámky z pedagogiky

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Sústava PG vied 388 slov
Slovenčina Pedagogika a vedy 854 slov
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia 456 slov
Slovenčina Kresťanská škola 104 slov
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) 287 slov
Slovenčina KEMSAK 107 slov
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí 394 slov
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania 225 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ 270 slov
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa 3655 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií 1876 slov
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť 535 slov
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku 287 slov
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku 1517 slov
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia 297 slov
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka 377 slov
Slovenčina J. J. Rousseau 444 slov
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi 519 slov
Slovenčina John Friedrich Herbart 377 slov
Slovenčina Vyučovací proces 751 slov
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) 2782 slov
Slovenčina Vyučovacie zásady 1008 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva 1918 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód 1225 slov
Slovenčina Význam J. A. Komenského 1776 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky 4789 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese 3627 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov 3037 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra 2660 slov
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie 1824 slov
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov 1661 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie 2591 slov
Slovenčina Význam správnej výchove 1862 slov
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách 2127 slov
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy 1797 slov
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak 1391 slov
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní 841 slov
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole 712 slov
0.035