Vyučovací proces

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 751 slov
Počet zobrazení: 7 191
Tlačení: 309
Uložení: 337
Vyučovací proces
 
- zámerný, cieľavedomý riadiaci proces smerujúci k dosiahnutiu stanovených cieľov,
- cieľavedomý proces usmernenia učebnej aktivity žiakov,
- multifaktoriálny proces
 
Je podmienený:
a) endogénne - dedič. faktormi, vrodené vlohy a osobnostné predpoklady
b) exogénne   - vonkajšie prostredie prírodné, sociálne, etnické, kultúrne, vzdelanostné, náb,
- aktivita jedinca až po sebavýchovu (výchova a jej druhy, výchovné prostriedky, spôsob ped. kolektívu, žiackeho kolektívu, aktivita samého jedinca.)
 
Funkcie VP
informatívna – odovzdávanie info žiakom usporiadaných v systéme,
formatívna – rozvoj osobnosti žiaka (formovanie postojov, záujmov a presvedčení)
syntetizujúca – syntetizácia poznatkov,ktoré žiak dostáva nielen v škole, ale aj mimo vyučov
 
PODSTATA VYUČOVACIEHO PROCESU
 
VP je dlhodobý proces, ktorý sa utvára vo vzájomnom vzťahu – interakcii (interakcia – vzájomné pôsobenie rôznych prvkov systému, v vých-vzdel. systéme sa uskutočňuje komunikáciou medzi U a ž a naopak)
U pôsobí na ž a opačne
triáda U – ž – UČIVO
vzhľadom na to, že tento proces je multifaktoriálny: Obsah
 
I+ K
  Učiteľ žiak
P a M
Didaktické prostriedky
 
Medzi ž a U prebieha vzájomná interakcia (I), verb. a neverb. komunikácie (K). U na sprostredkovanie učiva používa určité postupy (P) a metódy (M). V rozličných dobách sa VP uskutočňoval rozlične: TRADIČNÁ ŠKOLA vyžaduje vzájomné interakčné a komunikačné pôsobenie, dôležitou je podmienka rozvíjania aktivity žiakov. Podstatou VP: U nemá len podávať učivo, dôraz sa kladie na spôsob osvojenia učiva – motivácia, získavanie pre vyuč. (vzbudiť záujem), podporiť aktivitu, výber správnych metód.
 
ZÁKLADY VP
 
Gnozeologické (poznávacie) zákonitosti – vo VP je poznávanie:
zmyslové – založené na pocitoch a vnemoch,
logické – cez pojmy, súdy, úsudky, preniká do podstaty vecí. Vo VP tvorí zmyslové a log. poznávanie jednotu (do istej miery myslenie závisí od bohatstva empirických údajov)
Psychologické zákonitosti – VP je ovplyvnený subjekt. a objekt. činiteľmi psychickej povahy. Napomáhajú nám poznatky zo všeob. vývinovej a pedagogickej psychológie (poznanie zákonitostí ľudskej psychiky v jednotl. etapách ľudského bytia, rešpekt. vekových osobitostí a individ. zvláštností žiakov). Priame poznávanie skutočností umožňujú názorné  pomôcky, obrázky. Do psycholog. aspektov patrí vplyv osobnosti U, ž, klíma v triede, škole.
Logické zákonitosti – súvisí s usporiadaním učiva v UO, na rozvoj myslenia vplýva výber učiva a metódy. Okrem osvojenia si pojmového materiálu deti učíme pojmy vymedzovať, definovať a tvoriť. Tvorenie P, S a Ú prebieha podľa istých zákonov myslenia: logika uznáva 4 zákony myslenia:  zákon identity,
zákon protirečenia
zákon vylúčenia tretieho
zákon dostatočného odôvodnenia.
Logický proces dokazovania závisí aj od log. postupov: analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, abstrakcia, generalizácia, porovnávanie a kauzalita.
 
Priebeh VP – ETAPY:
podľa didaktiky pre kresťanské školy:
1. Začiatočná diagnóza žiakov – preverovanie učiva, kontrola DÚ, opakovanie učiva.
2. Didaktická analýza učiva – myšlienková činnosť učiteľa: dodržiavaná zásada postupnosti učiva, podávané premyslenie, aby ho žiaci pochopili na vyučovaní.
3. Formulácia didaktických cieľov – formulácia cieľov, čo má ž vedieť a aké zmeny osobnosti chceme dosiahnuť. Pri stanovovaní cieľov vychádza U z predchádzajúcich 2 etáp. Ciele by mali obsahovať: požadovaný výkon žiaka, podmienky, v kt. sa výkon  realizuje, normy výkonu (majú byť kritériom dosiahnutia cieľa).
4. Regulácia učenia žiakov – teória učenia rozlišuje učenie:  verbálne,
pojmové,
senzomotorické,
riešením problému.
programované učenie
5. Analýza výsledkov a zadanie DÚ
kvantitatívna – hodnotenie ž podľa klasifikačného poriadku
kvalitatívna – posudzuje sa výkon U aj ž, priebeh celého procesu (obsahová aj procesuálna stránka).
 
podľa Obdržálka : fázy VP a ich vnútorný svet:
motivácia – daná obsahom učiva, potrebou predmetu v budúc. U a jeho vzťah k predmetu
expozícia – fáza sprostredkúvania nových poznatkov, aby sa žiaci naučili správne myslieť
fixácia – upevňovanie učiva
diagnóza – skúšanie, preverovanie, hodnotenie (ústne, písomné, testy)
aplikácia – použitie získaných vedomostí v praxi.
 
Regulácia VP a teórie vysvetľujúce reguláciu podľa Štefanoviča:
  vštepovanie vedomostí, zručností a návykov žiakom
  organizácia poznávacej činnosti žiakov
  rozvíjanie myšlienkových operácií žiakov (rozvoj myslenia)
  simulovanie bádateľskej aktivity a rozvíjanie bádateľských aktivít žiakov
 
Cyklus vyučovacieho procesu
1. Prípravná sekvencia – obdobie plánovania (projektovania) učiva (osnovy, plány)
-určitá sloboda pri vyučovaní – možnosť meniť UO
  U si robí tém. plán z osnov vydaných Min. školstva pre daný typ školy
  U je povinný pripravovať sa na hodinu ústne alebo písomne + materiálne pomôcky
  Je dôležité aktívne naplniť 45 minút.
2. Realizačná sekvencia – zahrňuje komplexný priebeh vyučovania v podmienkach školy
Snaha o všestranne rozvinutú harmonickú osobnosť, ktorá je schopná sebavýchova, akceptovať spoločnosť.
3. Diagnostická sekvencia – diag. výkon žiakov a jeho prístup k učivu, ale aj diagnóza učiteľov. Kontrola a hodnotenie pomocou spätnej väzby má v rámci vyuč. procesu veľkú cenu. Diagnóza výkonov U: vykonáva riaditeľ, zástupca, inšpektor:
 – orientované na dokumentáciu triedne knihy, vysvedčenia.
- orientované na kvalitu str. žiakov – ako U vyučuje.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Učebné poznámky z pedagogikyOdporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.043