:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Vyučovací proces

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: Dievča kajka (22)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 751 slov
Počet zobrazení: 2573
Tlačení: 166
Uložení: 190
Vyučovací proces
 
- zámerný, cieľavedomý riadiaci proces smerujúci k dosiahnutiu stanovených cieľov,
- cieľavedomý proces usmernenia učebnej aktivity žiakov,
- multifaktoriálny proces
 
Je podmienený:
a) endogénne - dedič. faktormi, vrodené vlohy a osobnostné predpoklady
b) exogénne   - vonkajšie prostredie prírodné, sociálne, etnické, kultúrne, vzdelanostné, náb,
- aktivita jedinca až po sebavýchovu (výchova a jej druhy, výchovné prostriedky, spôsob ped. kolektívu, žiackeho kolektívu, aktivita samého jedinca.)
 
Funkcie VP
informatívna – odovzdávanie info žiakom usporiadaných v systéme,
formatívna – rozvoj osobnosti žiaka (formovanie postojov, záujmov a presvedčení)
syntetizujúca – syntetizácia poznatkov,ktoré žiak dostáva nielen v škole, ale aj mimo vyučov
 
PODSTATA VYUČOVACIEHO PROCESU
 
VP je dlhodobý proces, ktorý sa utvára vo vzájomnom vzťahu – interakcii (interakcia – vzájomné pôsobenie rôznych prvkov systému, v vých-vzdel. systéme sa uskutočňuje komunikáciou medzi U a ž a naopak)
U pôsobí na ž a opačne
triáda U – ž – UČIVO
vzhľadom na to, že tento proces je multifaktoriálny: Obsah
 
I+ K
  Učiteľ žiak
P a M
Didaktické prostriedky
 
Medzi ž a U prebieha vzájomná interakcia (I), verb. a neverb. komunikácie (K). U na sprostredkovanie učiva používa určité postupy (P) a metódy (M). V rozličných dobách sa VP uskutočňoval rozlične: TRADIČNÁ ŠKOLA vyžaduje vzájomné interakčné a komunikačné pôsobenie, dôležitou je podmienka rozvíjania aktivity žiakov. Podstatou VP: U nemá len podávať učivo, dôraz sa kladie na spôsob osvojenia učiva – motivácia, získavanie pre vyuč. (vzbudiť záujem), podporiť aktivitu, výber správnych metód.
 
ZÁKLADY VP
 
Gnozeologické (poznávacie) zákonitosti – vo VP je poznávanie:
zmyslové – založené na pocitoch a vnemoch,
logické – cez pojmy, súdy, úsudky, preniká do podstaty vecí. Vo VP tvorí zmyslové a log. poznávanie jednotu (do istej miery myslenie závisí od bohatstva empirických údajov)
Psychologické zákonitosti – VP je ovplyvnený subjekt. a objekt. činiteľmi psychickej povahy. Napomáhajú nám poznatky zo všeob. vývinovej a pedagogickej psychológie (poznanie zákonitostí ľudskej psychiky v jednotl. etapách ľudského bytia, rešpekt. vekových osobitostí a individ. zvláštností žiakov). Priame poznávanie skutočností umožňujú názorné  pomôcky, obrázky. Do psycholog. aspektov patrí vplyv osobnosti U, ž, klíma v triede, škole.
Logické zákonitosti – súvisí s usporiadaním učiva v UO, na rozvoj myslenia vplýva výber učiva a metódy. Okrem osvojenia si pojmového materiálu deti učíme pojmy vymedzovať, definovať a tvoriť. Tvorenie P, S a Ú prebieha podľa istých zákonov myslenia: logika uznáva 4 zákony myslenia:  zákon identity,
zákon protirečenia
zákon vylúčenia tretieho
zákon dostatočného odôvodnenia.
Logický proces dokazovania závisí aj od log. postupov: analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, abstrakcia, generalizácia, porovnávanie a kauzalita.
 
Priebeh VP – ETAPY:
podľa didaktiky pre kresťanské školy:
1. Začiatočná diagnóza žiakov – preverovanie učiva, kontrola DÚ, opakovanie učiva.
2. Didaktická analýza učiva – myšlienková činnosť učiteľa: dodržiavaná zásada postupnosti učiva, podávané premyslenie, aby ho žiaci pochopili na vyučovaní.
3. Formulácia didaktických cieľov – formulácia cieľov, čo má ž vedieť a aké zmeny osobnosti chceme dosiahnuť. Pri stanovovaní cieľov vychádza U z predchádzajúcich 2 etáp. Ciele by mali obsahovať: požadovaný výkon žiaka, podmienky, v kt. sa výkon  realizuje, normy výkonu (majú byť kritériom dosiahnutia cieľa).
4. Regulácia učenia žiakov – teória učenia rozlišuje učenie:  verbálne,
pojmové,
senzomotorické,
riešením problému.
programované učenie
5. Analýza výsledkov a zadanie DÚ
kvantitatívna – hodnotenie ž podľa klasifikačného poriadku
kvalitatívna – posudzuje sa výkon U aj ž, priebeh celého procesu (obsahová aj procesuálna stránka).
 
podľa Obdržálka : fázy VP a ich vnútorný svet:
motivácia – daná obsahom učiva, potrebou predmetu v budúc. U a jeho vzťah k predmetu
expozícia – fáza sprostredkúvania nových poznatkov, aby sa žiaci naučili správne myslieť
fixácia – upevňovanie učiva
diagnóza – skúšanie, preverovanie, hodnotenie (ústne, písomné, testy)
aplikácia – použitie získaných vedomostí v praxi.
 
Regulácia VP a teórie vysvetľujúce reguláciu podľa Štefanoviča:
  vštepovanie vedomostí, zručností a návykov žiakom
  organizácia poznávacej činnosti žiakov
  rozvíjanie myšlienkových operácií žiakov (rozvoj myslenia)
  simulovanie bádateľskej aktivity a rozvíjanie bádateľských aktivít žiakov
 
Cyklus vyučovacieho procesu
1. Prípravná sekvencia – obdobie plánovania (projektovania) učiva (osnovy, plány)
-určitá sloboda pri vyučovaní – možnosť meniť UO
  U si robí tém. plán z osnov vydaných Min. školstva pre daný typ školy
  U je povinný pripravovať sa na hodinu ústne alebo písomne + materiálne pomôcky
  Je dôležité aktívne naplniť 45 minút.
2. Realizačná sekvencia – zahrňuje komplexný priebeh vyučovania v podmienkach školy
Snaha o všestranne rozvinutú harmonickú osobnosť, ktorá je schopná sebavýchova, akceptovať spoločnosť.
3. Diagnostická sekvencia – diag. výkon žiakov a jeho prístup k učivu, ale aj diagnóza učiteľov. Kontrola a hodnotenie pomocou spätnej väzby má v rámci vyuč. procesu veľkú cenu. Diagnóza výkonov U: vykonáva riaditeľ, zástupca, inšpektor:
 – orientované na dokumentáciu triedne knihy, vysvedčenia.
- orientované na kvalitu str. žiakov – ako U vyučuje.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)

Učebné poznámky z pedagogiky

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Sústava PG vied 388 slov
Slovenčina Pedagogika a vedy 854 slov
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia 456 slov
Slovenčina Kresťanská škola 104 slov
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) 287 slov
Slovenčina KEMSAK 107 slov
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí 394 slov
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania 225 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ 270 slov
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa 3655 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií 1876 slov
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť 535 slov
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku 287 slov
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku 1517 slov
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia 297 slov
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka 377 slov
Slovenčina J. J. Rousseau 444 slov
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi 519 slov
Slovenčina John Friedrich Herbart 377 slov
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) 2782 slov
Slovenčina Vyučovacie zásady 1008 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva 1918 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód 1225 slov
Slovenčina Význam J. A. Komenského 1776 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky 4789 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese 3627 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov 3037 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra 2660 slov
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie 1824 slov
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov 1661 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie 2591 slov
Slovenčina Význam správnej výchove 1862 slov
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách 2127 slov
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy 1797 slov
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak 1391 slov
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní 841 slov
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole 712 slov
0.016