Význam kresťanských pedagógov

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 661 slov
Počet zobrazení: 2 681
Tlačení: 217
Uložení: 207
Význam kresťanských pedagógov a ich prínos pre uplatňovanie kresťanských princípov vo výchovno-vzdelávacom procese.
 
Učiteľ je povolaný učiť, viesť a vychovávať deti a mládež. Kresťanský učiteľ to robí v duchu celého kresťanského výchovného systému. Povolanie učiteľa nesie znaky kresťanskej posvätnosti. Pán Ježiš povedal obyčajným rybárom „poď“! a oni šli. Tak i mladým kresťan. intelektuálom dnes hovorí „poď!“. Učiteľ je poslaný k mladým dušiam. Aj tu patria slová Pána apoštolom: „Iďte a učte všetky národy.“ „Učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal!“ V tom je posvätnosť kresťanského učiteľa.

Učiteľ popri žiakovi je ústrednou postavou nášho kresťan. života, našej budúcnosti ako kresťanského národa. Boj o žiaka, boj o budúcnosť národa a kresťanstva bol vždy sprevádzaný bojom o U (svedectvo posledného obdobia)
 
Učiteľ kresťanskej školy má byť odborne na výške, vzdelaný vo svojom odbore, vzdelaný smerom k príbuzným vedám, aby mohol dávať žiakom náležité vedomosti, širokú škálu rozhľadu o svojom predmete i o predmetoch príbuzných. Lebo len ten môže naučiť, kto je vzdelaný. U má metodicky správne predkladať žiakom predpísané učivo. Môžeme tvrdiť, že i pedagóg sa rodí. U má mať prirodzené vlohy a danosti na metodicky správne podávanie vedomosti svojim žiakom.
 
No toto všetko nestačí pre kresťanskú školu. Odborná a metodická zdatnosť musí byť doplnená nemenej dôležitými a to náboženskými a vysokými morálnymi kvalitami. Táto požiadavka je opodstatnená aj tým, že najlepšia a najdokonalejšia kresťanská výchova je príkladom (len ten môže zapáliť, kto horí).
Osobnosť U v kresťanskej škole musí vynikať ako vzor náboženského a mravného života, ako prototyp budúcich dospelých ľudí, ktorí vyrastú z jeho žiakov. Obraz takého U ostáva v duši mladého človeka na celý jeho život.
Našu spoločnosť negatívne ovplyvňuje ideologický liberalizmus, sociálny fatalizmus, a ekonomický konzumizmus. Proti týmto prúdom musí vystúpiť a pracovať i kresťanský učiteľ. A to svojou pevnou vierou, mravným životom a bezhraničnou láskou k Bohu a zverenej mládeži.
Z tohto nám vyplýva, že do kresťanskej školy nepatrí človek závislá na alkohole, drogách, nemravník, trestne stíhaný, človek s pocitom menejcennosti, zakomplexovaný, ale tiež i rozvedený, neplniaci si svoje rodinné záväzky, nežijúci v sviatostnom manželstve atď.
  U má byť predovšetkým vyzbrojený láskou a láskavosťou voči svojim žiakom. Má byť starostlivým, stále odpúšťajúcim, trpezlivým. Celý svoj život a všetku svoju prácu má dať do naplnenia životného hesla: „Všetko na slávu Božiu a pre spásu mladých.“
 
Kresťanský pedagóg má mať tieto ľudské a pedagogické kvality:
-  jemné až materinské zaobchádzanie so žiakmi
-  vypestovanú zodpovednosť za seba i druhých
-  rozvážnosť pri slovách i skutkoch v živote
-  rozhodnosť vo veciach viery a mravov, dokonca
-  nekompromisnosť v týchto otázkach
-  cit pre spravodlivosť
-  umiernenosť až láskyplnosť pri trestaní žiakov
-  pevnosť a stálosť vo svojich postojoch
-  dôvera v Božiu pomoc a zdravá sebadôvera
-  veľkodušnosť pri odpúšťaní priestupkov žiakov
 
 
Kresťanský pedagóg vo vzťahu k ostatným pedagógom sa má usilovať:
-  o vzájomné porozumenie medzi členmi pedag. zboru
-  o dobré ľudské, kresťanské, interpersonálne vzťahy
-  o odpúšťanie nedostatkov, chýb, urážok
-  nehovoriť o druhom zle
-  brániť navzájom jeden druhého, pomáhať si
-  kolegiálne sa podeliť na pedag. radostiach, ale i v neúspechoch.
 
Princípy kresťanskej školy
 
1. nadprirodzený princíp kresťanskej školy vychádza z nadprirodzeného poslania človek. Za týmto princípom je človek ako integrálna osobnosť smerujúca už od prvopočiatku k Bohu ako svojmu počiatku i zakončeniu. Kresťan. škola usmerňuje človeka k plnosti človeka v Bohu. Teda prijať mladého človeka, vychovávať ho, viesť ho k TOMU, ktorý poslal Ježiša Krista, je prirodzený princíp kresťan. školy. Tento je aj v dotváraní človeka ako živého obrazu Boha. Tento božský obraz je sakrálnosť každej osoby a osobnosti, je najcennejším bohatstvom človeka, lebo prekračuje rámec materiál. sveta. Teda hodnota človeka je meraná tým, čím on sám je a nie tým, čo má. Nadprirodzený princíp nevylučuje zo svojho stredu snaženie a prácu inovercov, či nevercov vôbec. Každý človek smeruje k NEMU. Nadprirodzený princíp kresťan. školy nachádza svoje základy v učení kresťanstva, v PS, katolíckej teológii, ktorý hlása ľudskú slobodu a prirodzený božský zákon.
2. prirodzený princíp kresťanskej školy plynie z nadprirodzeného princípu. Oba princípy tvoria hlboko kresťanskú pedagogiku, ktorú nazývame posvätnou pedag.
Prirodzený princíp vo svojej podstate tkvie právo vo výchove k ľudskej slobode a na druhej strane k výchove svedomia. Prirodzený princíp spočíva vo výchove k dobru a pravde, ku ktorým nás vedú teologické čnosti a vlastnosti osobnosti (spravodlivosť, múdrosť, trpezlivosť, zmužilosť, otvorenosť, úctivosť).
 
A.  výchova k ľudskej slobode, k slobode slobodného dieťaťa Božieho je vlastne Boží impulz slobodného usmerňovania človeka k dobru.
B.  výchova svedomia je Boží impulz slobodného usmerňovania človeka k pravde.
 
Oba tieto impulzy musia byť spojené láskou. Tá je nenahraditeľným fenoménom kresťanskej školy. Medzi nadprirodzeným a prirodzeným princípom kresť. školy je priamy vzťah, a aj keď sú špecificky rozdielne, majú spoločný základ. Nadprirodzený princíp dáva prirodzenému princípu ľudskú pečať kresťanskej identity.
(Náčrt kresťanskej pedagogiky)
 
Učiteľ by sa mal snažiť chrániť vieru detí v spravodlivosť a objektívnosť. Užitočné pre deti je, ak nielen U bude učiť deti, ale sám sa bude aj on od nich učiť. Výchovný proces má byť preniknutý úctou k dieťaťu. Učiteľ má spôsobovať deťom radosť tým, že odhalí vlastné schopnosti každého žiaka.
Učiteľ má akceptovať práva žiaka na vlastný názor, hodnotovú orientáciu. Tiež má podporovať: samostatnosť, iniciatívu a celkový rozvoj osobnosti žiaka.
 
Primeraná disciplína je jedným zo zákl. predpokladov práve v triede. Nemala by však byť prekážkou v zdravom vývine detí. Preto musia byť U vnímaví, citliví a láskaví. Úspešný U je schopný autopercepciou vnímať svoje vlastnosti, skúmať svoj vplyv na žiakov. Úlohou U nemôže byť iba snaha vychovávať poslušné, pohodlné dieťa, ale snaha vychovávať silného, pracovitého a usilovného človeka. Na to, aby mal človek uvedené vlastnosti musíme mu výchovou dať možnosti samostatne riešiť veľa otázok.
    (Didaktika pre kresťanské školy: Burian, Špánik)
 
Duch školy je vytváraný osobnosťou U, ktorí v nej pôsobia. na osobných vlastnostiach pedagógov záleží, aký vzťah si k školským a iným povinnostiam vytvoria žiaci. Dôležité je, aby U už od vstupu dieťaťa do školy utváral priaznivé podmienky pre zdravý rozvoj a uplatnenie sa každého žiaka.
Preto je nevyhnutné, aby bol U: vyrovnaný, trpezlivý, taktný, spravodlivý, ochotný.
Z pracovných vlastností by nemali chýbať: usilovnosť, schopnosť organizovať prácu, zodpovednosť.
Mal by sa celoživotne vzdelávať a odstraňovať svoje nedostatky.
 
Ak má U záujem o budúcnosť žiakov, začína si pozorne všímať individuálne zvláštnosti a osobitosti žiakov. Pozornejšie sa zaujíma o vekové osobitosti jednotlivých vývojových období a nadobudnuté informácie uplatňuje pri pôsobení na žiakov. Tak sa stávajú U aj psychológmi. Stáva sa, že U sa o psychol. vlastnosti žiaka zaujíma iba vtedy, keď sa žiak prejaví záporne.
Typy Učiteľov:
1. Hrubý a pomstivý – študijná aktivita žiakov sa mení na obrannú. Žiaci sa klamaním a podvodmi snažia uniknúť neprimeraným trestom U
2. Bolestínsky – dožaduje sa disciplíny zo súcitu. Prízvukovaním vlastnej dobroty sa snaží získať žiakov pre plnenie príkazu a pravidelnú prípravu na hodiny.
3. Teatrálny – U s veľkým zanietením pre vyučovací premet získava žiakov
4. Vedecký – často býva metodicky málo obratný. Menšiu pozornosť obvykle venuje aj preverovaniu vedomostí ž.
5. Mentorský – zameriava sa na časté poúčanie ž. Sústavne upozorňuje žiakov na nedostatky
6. Familiárny – snaží sa získavať žiakov priateľským prístupom. Obvykle to spôsobuje zníženie autority U, občas neberú žiaci U vážne.

Základné a špecifické požiadavky na Učiteľovu osobnosť
Základné: Špecifické:
  - odbornosť  - akademické schopnosti
  - pg-ps - didaktické
  - fil – pol.  - percepčné
  - všeobecné vzdelanie  - komunikačné
  - charakterovo - vôľové vlastnosti    - organizačné
  - pracovné vlastnosti    - schopnosť získavať autoritu
- spoloč – char. vlastnosti
- intelektuálne vlastnosti
- cit. temper. vlastnosti
 
Výchovné systémy niektorých rehoľných spoločností:
 
Uršulínky – (zakladateľka – sv. Angela Merici)
  Vychovávateľ má sväté poslanie pomáhať dieťaťu, aby rozvíjalo Božiu podobnosť, boží život. Výchova má pomáhať dieťaťu, aby samo uskutočňovalo utváranie veľkého diela obrazu Božej  vôle a Božskej inteligencie.
  Tento výchovný systém považuje výchovu za výsadu, hlása, že výchova je najvyšším a najsvätejším dielom ľudstva, lebo Boh je prameňom a príčinou práv a povinností každej ľudskej bytosti. Výchova patrí Stvoriteľovi, lebo ON má právo na svoje dielo. Vo výchove sa toto právo prenáša na rodičov, U. Učiteľ čerpá svoju silu v modlitbe.
Uršulínky definujú výchovu detí a mládeže ako proces, ktorý vytvára u detí, plný kresťanský život, život plný vedomostí, lásky a ochoty k službe rozvojom ich prirodzených i nadprirodzených schopností.
Cieľom ich výchovy je výchova dievčat, ktoré sa raz stanú kresťan. manželkami a matkami. Sv. Angela vypracovala pre svoju školu jednotl. zložky výchovy: ROZUMOVÚ, CITOVÚ, VOĽOVÚ, RODINNÚ, SOCIÁLNU.
 
Školské sestry de notre dane (zaklad. sv. Peter Fourier)
Zdôrazňoval pri výchove je dôležité, aby každému dieťaťu bola venovaná pozornosť a úcta, ako by bolo jediné a prizerá sa na jeho možnosti a schopnosti. Neprejavujte nechuť voči tým, ktorí majú pri učení ťažkosti.
  Výchovný systém Školských sestier je založený na LÁSKE. Zakladateľ PF odporúčal ako prvý metódu spoločného vyučovania (priekopník skupinového vyučovania)
  Zakladateľ myslel na výchovu, ktorá tkvela v kresť. a mravnej výchove dievčať.
Výchovný systém tohto typu zodpovedá týmto radám:
-  U má prebúdzať u svojich chovancov akt viery, nádeje a lásky
-  učí ich dôverovať Božej láske
-  v modlitbe hovoríme s Bohom
-  deti nech žijú radostne a spokojne, s láskou
-  nikým nikde nepohŕdať, nikoho nikdy neurážať
-  deti nech žijú vo vzájomnej svornosti a priateľstve
-  U nech je plný duch. radosti, veľkorysosti, pravej pokory, opatrnosti, trpezlivosti, lásky k deťom.
 
Spoločnosť saleziánov Výchovný systém sv. Jána Bosca sa volá  Preventívny výchovný systém. Skladá sa:
1. U predloží a vysvetlí pravidlá
2. U dozerá, ale sa i stará, o to, aby sa pravidlá dodržiavali
3. U je láskavý a účastný celého života chovancov
4. osvedčuje sa tento systém viac u mladých ľudí
5. pre vychovávateľa je ťažší, pre chovancov ľahší.

Školský bratia
Výchovný systém školských bratov možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:
 
1. U má rozumný názor na žiaka, založený na rešpektovaní jeho osoby
2. podporuje aktivitu žiaka
3. je sprievodcom a nie učiteľom
4. vychádza z hlbokých záujmov žiaka
5. spája školu so životom
6. pretvára triedu na skutočné spoločenstvo
7. každú manuálnu prácu spája s duševnou činnosťou
8. rozvíja tvorivé schopnosti: iniciatívu, predstavivosť, vynaliezavosť
9. každému prispôsobuje formu učenia -  podporuje individuálnu aktivitu a slobodu
-  rešpektuje rytmus a situáciu každého
-  podporuje sebahodnotenie
10. vedie k sebadisciplíne:   - nevnucuje, ale podporuje sebadisciplínu
- podporuje samostatné vedenie skupiny
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Učebné poznámky z pedagogikyOdporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022