:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: Dievča kajka (22)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 712 slov
Počet zobrazení: 1758
Tlačení: 141
Uložení: 159
Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole. Problémové, programované a ďalšie spôsoby vyučovania a možnosti ich využitia.
 
Ježiš pristúpil k nim a povedal: „Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“
 ( Mt 28, l9- 20).
 
Apoštoli si boli vedomí tohto rozkazu svojho Učiteľa a aj ho plnili. Po nich plní túto výzvu celá Cirkev. Učí národy a krstí tých, čo uverili v Neho. Kresťanstvo do pohanského Ríma prinieslo vzdelanie. Bola to Cirkev, ktorá prvá zakladala školy, v jej lone vznikali kultúrne a vzdelanostné hodnoty Európy i celého sveta. Jednou z úloh Cirkvi je vzdelávanie a sprístupnenie vedeckých a kultúrnych hodnôt ľudstva.

Nebolo to ináč ani so vzdelaním nášho národa. My, hrdí prvodedičia odkazu slovanských vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda sme povďační Cirkvi za vzdelanostné a kultúrne dedičstvo, ktoré sme spolu s vierou dostali do nášho národného vienka. Od čias solúnskych bratov sa Cirkev stará a zveľaďuje vzdelanostnú a kultúrnu úroveň národov. Je to neoddeliteľné právo Cirkvi, mať svoje školy, výchovné ústavy a inštitúcie, vzdelávať sa a vychovávať bez rozdielu členov národa. Preto je potrebné dostať kresťanskú pedagogiku do povedomia verejnosti.
 
Autori didaktiky pre kresťanské školy považujú didaktiku za tú časť pedagogických vied, ktorá sa zaoberá, vzdelávaním a učebným procesom, ktorý realizuje spravidla učiteľ. Učebným procesom žiak získava vedomosti, zručnosti a návyky. Kresťanská škola má sledovať záujmy a potreby mládeže v zmysle prirodzeného a nadprirodzeného poslania v duchu Evanjelia.
 
Ciele vyučovacieho procesu na kresťanskej škole:
Cieľom je pomáhať žiakovi k sebarealizácii, aby mohol prežiť plnohodnotný a zároveň kresťanský život. Kresťanská škola má vytvoriť pre žiaka také podmienky, aby sa z neho stal dobrý praktický kresťan, ktorý chápe sociálne potreby a záujmy spoločnosti v duchu radostnej zvesti Evanjelia. Tento cieľ môže kresťanská škola dosiahnuť len vtedy, ak bude jej vzdelávací a výchovný proces založený na fenoméne lásky ( ZÁKON LÁSKY).

KONCEPCIE VYUČOVANIA

(pozri tézu č. 4)
 
Vývojom názorov na vzdelávací proces sa menili aj názory na vyučovanie. Ucelené názory na cieľ, obsah, organizáciu a priebeh vyučovacieho procesu tvoria koncepciu vyučovania. Jednotlivé koncepcie aj rozdielne chápu postavenie učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese. V historickom vývine názorov sa uplatňovali koncepcie: (tradičné, reformné, moderné, lasaliánska škola).
 
Tradičné vyučovanie
a) Dogmatické
b) Katechizmové
c) Slovno – názorné
 
Reformné vyučovanie
a) Daltonský plán,
b) Wintská škola
c) Koncepcia pragmatizmu
 
Daltonský plán a Winetská škola zaktivizovali žiaka, umožnili mu učiť sa keď to považoval za najvhodnejšie (samoštúdium), ale na druhej strane vyžadovali dobrú pamäť a disciplinovanosť na pravidelné učenie vo voľnom čase. Cieľom sa stáva žiak sám, učivo si osvojuje z vlastného záujmu.
Pragmatizmus - spojenie školy so životom. Využíva aktivizujúce metódy podnecujúce žiakov k činnosti.

Tieto koncepcie rešpektujú osobitosti a vekové zvláštnosti žiakov, podceňujú však systematické osvojovanie si vedomostí. Neposkytujú ucelené vedomosti. Žiak má poznatky útržkovité, medzerovité. Príčinou je podcenenie úlohy učiteľa.

Moderné vyučovanie
a) problémové vyučovanie
b) programové vyučovanie
c) skupinové vyučovanie
 
Koncepcia lasalianskej školy
 
Rozlišujeme dva základné aspekty:
 
1. model lasalianskej výchovy:
 
je jasne definovaný a určený v pravidlách školských kresťanských bratov. Je to výchova, ktorá je charakterizovaná vôľou ponúknuť mladým prostriedkami spásy ľudskú formáciu s osobným ohlasovaním náuky Ježiša Krista. Je to služba, pozornosť ku každému. Je orientovaná na tých, čo to najviac potrebujú (uprednostňovať chudobných, odhaľovať korene tejto chudoby). Ide o uvádzanie všeľudských a evanjeliových hodnôt do života, privádzanie ľudí k vedomiu, že sú Božími deťmi. Vychovávateľ venuje pozornosť svojim žiakom, ktorí majú školské alebo osobné problémy a ťažkosti, alebo trpia inak (sociálne či rodinné problémy...).
 
2. model lasalianskej školy:
 
Táto škola je v plnej zhode s pravidlami rehole bratov kresťanských škôl a je miestom - strediskom výchovy pre život. Celá jej práca spočíva v týchto aktivitách:
-  prijať predovšetkým chudobnú mládež a poskytovať jej výchovné a vzdelávacie služby,
-  odpovedať výchovným a vzdelávacím potrebám mladých
-  vyhľadávať u mladých autentickú inkulturáciu
-  hlásať obnovu a plnosť života v duchu evanjelia
-  uvoľňovať cesty a chodníčky katechéze
-  pracovať ako komunita v duchu Cirkvi.
 
Lasalianska škola je organizovaná v duchu spolupráce, záujmu o žiaka, v duchu viery a vytvárania priestoru pre jej účinné oživovanie. Preto si vyžaduje veriacich, vyrovnaných, tvorivých, ochotných pracovníkov, schopných milovať tak, ako to vyžaduje náš Učiteľ – Ježiš Kristus.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Učebné poznámky z pedagogiky

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Sústava PG vied 388 slov
Slovenčina Pedagogika a vedy 854 slov
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia 456 slov
Slovenčina Kresťanská škola 104 slov
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) 287 slov
Slovenčina KEMSAK 107 slov
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí 394 slov
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania 225 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ 270 slov
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa 3655 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií 1876 slov
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť 535 slov
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku 287 slov
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku 1517 slov
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia 297 slov
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka 377 slov
Slovenčina J. J. Rousseau 444 slov
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi 519 slov
Slovenčina John Friedrich Herbart 377 slov
Slovenčina Vyučovací proces 751 slov
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) 2782 slov
Slovenčina Vyučovacie zásady 1008 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva 1918 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód 1225 slov
Slovenčina Význam J. A. Komenského 1776 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky 4789 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese 3627 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov 3037 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra 2660 slov
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie 1824 slov
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov 1661 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie 2591 slov
Slovenčina Význam správnej výchove 1862 slov
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách 2127 slov
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy 1797 slov
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak 1391 slov
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní 841 slov
0.018