Verejné vs súkromné právo - rozdiel

Spoločenské vedy » Právo

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 163 slov
Počet zobrazení: 11 782
Tlačení: 738
Uložení: 796
Verejné a súkromné právo + uviesť rozdiel. Menovať odvetvia verejného a súkromného práva.

Rozoznávame 3 typy práva a to:

A. 
Verejné právo 
Právo zahŕňa široký okruh spoločenských oblastí a vzťahov, preto sa podľa spoločných čŕt a princípov delí do kategórií:
• medzinárodné a vnútroštátne právo (upravuje vzťahy v rámci jedného štátu alebo medzi štátmi),
• verejné a súkromné (upravuje vzťahy medzi občanmi, medzi štátom a občanmi),
• hmotné právo (stanovuje štátom záväzné a vynútiteľné pravidlá správania),
• procesné (určuje postup jednotlivca štátnych orgánov pri porušení práva a spôsob sankcionovania).
- sú to normy, ktoré upravujú vzťahy medzi štátom a fyzickými a právnickými osobami.
- právne normy upravujúce vzťah medzi štátom a fyzickými osobami,
- odvetvia: ústavné, trestné, správne, finančné právo, medzinárodné.
 
B. Súkromné právo
- založené na princípe rovnosti a nezávislosti subjektov, ktoré vstupujú do vzájomných vzťahov,
- vzťahy vznikajú na základe slobodne prejavenej vôle (zmluvou,...),
- odvetvia: rodinné, občianske, obchodné právo.
Zmiešanú povahu má pracovné právo.

C. Zmiešaný typ práva
-zmes obidvoch typov napr. autorské práva, poisťovacie a pod.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012