Predmet pracovného práva

Spoločenské vedy » Právo

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 357 slov
Počet zobrazení: 3 206
Tlačení: 320
Uložení: 336
Vymedzte predmet pracovného práva a uveďte:
· Ako vzniká prac. pomer?
· Čo musí a čo by mala obsahovať prac. zmluva?
· Čo musíme vedieť pred tým ako podpíšeme prac. zmluvu?
· Spôsoby zániku prac. pomeru.


Ako vzniká pracovný pomer
Upravuje vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, podmienky vzniku, trvania a zániku pracovného pomeru, kódexom pracovného práva je zákonník prace.

Pracovný pomer
je právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, v ktorom je zamestnanec povinný prácu vykonávať osobne, a to v súlade s potrebami a pokynmi zamestnávateľa:
Podľa rozsahu pracovného času rozlišujeme:
o 1. Hlavný pracovný pomer- pracovný pomer dohodnutý na plný týždenný pracovný čas
o 2.súbežný PP: nemôže byť uzavretý na plný týždenný pracovný čas, ak pracovník už ma hlavný PP, tento pomer nemôže byt na plný pracovný úväzok.
o 3.vedľajsi pracovný pomer - je vo vzťahu k hlavnému PP dohodnutý na kratší čas než stanovený týždenný PČ.
Podľa spôsobu vzniku PP:
o na dobu neurčitú - znamená, že sa uzatvára medzi zamestnávateľom a zamestnancom bez dohody dĺžky jeho trvania.
o dobu určitú - utvára sa presne vymedzený čas, ktorý je uvedený v pracovnej zmluve
Čo musí a čo by mala obsahovať pracovná zmluva:
musí - druh prace(jej stručná charakteristika), miesto výkonnú prace, deň nástupu do p= deň vzniku PP, mzdové podmienky.... 
môže - výplatné termíny, prac. Čas, výmer dovolenky, dĺžka výpovednej doby...
 
Čo musíme vedieť predtým ako podpíšeme prac. Zmluvu : zamestnanec sa pred podpísaním PZ musí oboznámiť so svojimi právami a povinnosťami, ktoré mu zo zmluvy vyplývajú, pracovnými podmienkami, mzdovými poriadkami, pracovným poriadkom organizácie, bezpečnostnými pokynmi pri prací, pracovnoprávnou zodpovednosťou za spôsobené škody atd.
 
Spôsoby zániku:  pracovný pomer sa konci buď udalosťou- uplynutím doby, ukončením prace, úmrtím a podobne alebo môže byť rozviazaný:
· Dohodou - zamestnanec alebo zamestnávateľ sa písomné dohodnú ku ktorému dnu pracovný pomer konci.
· Výpoveďou - zamestnanec alebo zamestnávateľ dá druhej strane písomnú výpoveď, zamestnávateľ naviac doloží dôvod výpovede. PP sa konci uplynutím výpovednej lehoty( najmenej 2 mesiace)
· Okamžitým zrušením - zamestnávateľ zruší PP z dôvodu hrubého porušenia pracovnej disciplíny alebo odsúdenia zamestnanca za trestný čin, zamestnanec vtedy, ak nedostane výplatnú mzdu, alebo ak ju pri práci vážne ohrozene zdravie alebo život.
· Zrušenie v skúšobnej dobe - kedy zamestnanec aj zamestnávateľ môžu zrušiť PP bez udania dôvodu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.026