Pojem ľudské práva a slobody

Spoločenské vedy » Právo

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 251 slov
Počet zobrazení: 4 140
Tlačení: 321
Uložení: 317
Vysvetlite pojem ľudské práva a slobody.
-  sú práva fyzických osôb, ktoré vyplývajú z príslušnosti k ľudskému rodu
-  práva, ktoré nepodliehajú kontrole štátu, za predpokladu, že človek dodržuje zákony
-  zaručujú sa všetkým bez rozdielu pohlavia, rasy, viery a náboženstva,...
-  zásadným dokumentom je Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN z 10.12.1948

Vysvetlite rozdelenie ľudských práv na 3 generácie a porovnajte ich. Ktoré práva patria k jednotlivým generáciám? (Uveďte 3-5 príkladov)
-  ľudské práva rozdeľujeme na základe 3 generácií (vývojových stupňov):
o  1. GENERÁCIA (občianske a politické práva):
· sú základné ľudské práva od 18.st.
· právo na život, sloboda pohybu a pobytu
· sloboda myslenia, právo vlastniť majetok
o  2. GENERÁCIA (hospodárske, sociálne a kultúrne práva):
· od 20.st.
· slobodná voľba povolania, právo na ochranu zdravia
· právo na vzdelanie,  spravodlivú odmenu za prácu
o  3. GENERÁCIA (práva solidarity):
· globálne problémy od 21.st.
· právo na zdravé životné prostredie, právo na život v mieri
· právo slobodne disponovať s prírodným bohatstvom
Pracujte s Ústavou SR a rozlíšte ich členenie.
-  ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY
o  právo na život
-  POLITICKÉ PRÁVA
o  právo voliť, byť volený,...
-  PRÁVO NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A ETNICKÝCH SKUPÍN
o  právo na vzdelanie v rodnom jazyku
 
-  HOSPODÁRSKE, SOCIÁLNE A KULTÚRNE PRÁVA
o  právo na vzdelanie
 
-  PRÁVO NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
o  ale aj povinnosť životné prostredie chrániť
-  PRÁVO NA SÚDNU OCHRANU
o  právo domáhať sa práva na súde

Vysvetlite pojem ombudsman.
-  osoba, konajúca v záujme inej osoby
-  osoba, ktorá ochraňuje naše ľudské práva
-  súčasný ombudsman:...............................................................................................
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014