Práca SOČ

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 231 slov
Počet zobrazení: 1 827
Tlačení: 91
Uložení: 85

Práca SOČ

Výkladový slohový postup – slúži na objektívne (bez emócií) vysvetlenie toho, ako niečo vzniklo, na čo je to určené, ako ovplyvňuje veci okolo a pod.. Dôraz nie je na vymenúvaní faktov, autor sleduje hlavne logicko-príčinné súvislosti medzi nimi.

Vo výkladovom slohovom postupe sa sleduje vnútorná logika, z čoho vyplýva aj silná textová viazanosť výpovede. Uplatňuje sa v náučnom, publicistickom a rečníckom štýle.

Náučný štýl – písaná forma, adresát je väčšinou neprítomný, preto je obsah vyjadrený iba jazykovými prostriedkami. Využíva zložitú stavbu viet, zložené súvetia. Náučné texty sa využívajú najmä vo vedeckej a pracovnej oblasti.

Základom je vecnosť, presnosť a jasnosť. Najčastejšie sú monologické a monotematické. Úlohou je sprostredkovať a vysvetliť poznatky v danom vednom odbore a nie presviedčať. Používa sa výhradne spisovný jazyk, často sa využívajú termíny.

Fázy tvorenia

 • Výber témy, námet, zapisujeme si otázky k danej téme
 • Hľadanie zdrojov – majú byť hodnoverné, nie len internet, ale aj encyklopédie.
 • Knižnica v Martine (treba si spraviť bibliografické zápisy)

Kompozícia

 1. Úvod
 2. Metodika – uviesť procesy logického myslenia, ktoré boli použité pri tvorbe práce
 • Indukcia - od jednoduchého k zložitému, od známeho k neznámemu, od konkrétnych príkladov k všeobecnému záveru, poučke, vzorcu
 • Dedukcia - zo zovšeobecnenia, poučky atď. sa odvodzujú konkrétne príklady
 • Komparácia – porovnávanie, vyhľadávanie objektov alebo javov, ktoré majú spoločnú črtu alebo črty; metóda zisťovania zhodných alebo rozdielnych vlastností
 • Syntéza – zhrnutie
 • Analýza – rozbor
 • Generalizácia – zovšeobecnenie
 1. Vlastná práca
 • Členenie na kapitoly a podkapitoly
 • Akým smerom sa výskum bude uberať, zámery, ďalšie postupy
 • Citáty
 1. Záver – nové otázky, ako by sa dalo v danej téme pokračovať, zhrnutie toho, na čo sme prišli
 2. Bibliografia – meno, názov, mesto, vydavateľstvo, rok, počet strán, ISBN
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017