Administratívny štýl znaky,žánre, štruktúrovaný životopis

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 05.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 561 slov
Počet zobrazení: 2 257
Tlačení: 52
Uložení: 52

Administratívny štýl (AŠ) – hlavné znaky a základné žánre. Napíšte krátky vlastný štruktúrovaný životopis.

Je OBJEKTÍVNY štýl, štýl VEREJNÉHO styku, ktorý sa používa na komunikáciu medzi OBČANOM a ÚRADOM alebo ÚRADMI NAVZÁJOM (vo verejnej správe, službách, pošta, banka, advokácii...). Je to štýl verejnej, úradnej komunikácie.

Je to PÍSOMNÝ štýl, ktorý sa používa v úradoch (pošta, banka).

Administratívne texty sú väčšinou MONOLOGICKÉ a PÍSOMNÉ, OBJEKTÍVNE a NEOSOBNÉ. Môžu mať aj ústnu formu, ide však o vopred písomne pripravené texty, ktoré sú len ústne prednesené – napr. správa o činnosti.

Funkciouadministratívneho štýlu je sprostredkovať príjemcovi presné údaje, fakty bez doplňujúcich a vysvetľujúcich detailov. Najviac využíva informačný a opisný slohový postup.

Administratívne texty prísne dodržujú spisovnú normu, sú stereotypné. Často majú ustálenú formu v podobe FORMULÁROV či PREDTLAČÍ.

Vyjadrovanie v informačných útvaroch je !! stručné, presné, vecné, vystihuje podstatu veci.!!

Používajú sa knižné slová, termíny, skratky, značky.

ZÁKLADNÉ ZNAKY administratívneho štýlu:

 1. VECNOSŤ, ENUMERÁCIA - využíva nocionálne, pojmové slová (nepríznakové) napr. dom neprípustné sú expresívne slová: domček, chatrč, odborné názvyzmenka, akcia, čo ho približuje k odbornému štýlu, prináša veľa faktov, vymenúva ich – enumerácia
 2. STRUČNOSŤ- stručné informácie bez vysvetľovania (pozvánka)
 3. PREHĽADNOSŤ- útvary AŠ majú ustálenú formu (musia byť čitateľné), existujú štátne normy na úpravu úradného listu – žiadosť,reklamácia, splnomocnenie, dlžobný úpis
 4. KNIŽNOSŤ– vete chýba pestrá modalita, vety sú oznamovacie, v právnickej oblasti zložité súvetia
 5. VEREJNOSŤ– štýl verejného styku, úradnej komunikácie
 6. ADRESNOSŤ – majú konkrétneho príjemcu, adresáta (úradné listy)
 7. PRESNOSŤ pojmov – používajú sa slová bez citového zafarbenia, opakujú sa niektoré konštrukcie (so zreteľom na..., vzhľadom na ...)

Výrazové prostriedky administratívnych textov:

 • nepoužívame EXPRESÍVNE (citovo zafarbené)slová
 • vyskytujú sa v ňom ustálené slovné spojenia – a to hlavne združené pomenovania: krajský úrad, samosprávny kraj, podať sťažnosť, uplatniť reklamáciu...
 • veľa iniciálových skratiek a skratkových slov: ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav, NAPANT – Národný park Nízke Tatry
 • typické sú tzv. KANCELARIZMY: faktúra, výdajka, výberové konanie
 • v ústnom styku sa uplatňuje aj univerbizácia (skracovanie slov): rozpočtová organizácia – rozpočtovka, platové stupne – platovka, schvaľovací proces – schvaľovačka...

ŽÁNRE administratívneho štýlu:

 1. DOKUMENTÁRNE majú platnosť veľmi dlhý čas, archivujú sa: zápisnica, protokol - zápis o úradnom konaní, zmluva, potvrdenka (odkladať pre prípad reklamácie),triedny katalóg, záväzok, zmenka, splnomocnenie, dlžobný úpis...
 1. OZNAMOVACIEspráva o činnosti, oznámenie, telegram, žiadosť, prihláška, reklamácia, urgencia, ŽIVOTOPIS,hlásenie, objednávka, oficiálna pozvánka, sprievodný list, inzerát, upomienka, dotazník, ponuka služieb....

 

 1. HESLOVÉ – využívajú často formuláre, šablóny, ich  platnosť je časovo limitovaná, niektoré nebývajú dlho aktuálnepozvánka na recepciu,rozvrh hodín, poštová poukážka, patrí sem ajvysvedčenie,štruktúrovaný životopis, diplom, faktúra, tlačivá (poštové, dopravné, bankové), cestovné príkazy...

 

ŽIADOSŤ – ako úradný list musí obsahovať: hlavičku, adresu príjemcu, vec, text žiadosti, záver – zdvorilostné formulky, dátum, podpis a prílohy

ZÁPISNICA – jej súčasťou je prezenčná listina, program, uznesenia, dátum, zapísal a podpis zapisovateľa

!!! Napíšte vlastný krátky štruktúrovaný životopis !!!

ŠTRUKTÚROVANÝ ŽIVOTOPIS

Je založení na strohom vymenovaní základných životopisných údajov, a to vecne a stereotypne.

Má heslovú formu - nepíše sa ako súvislý text. Pri uvádzaní priebehu vzdelania alebo zamestnania sa postupuje od súčasného stavu do minulosti. Pri jazykových zručnostiach uvádzame pravdivý stav ich ovládania. Nesmie sa zabudnúť na miesto a dátum + vlastnoručný podpis.

ŠTRUKTÚROVANÝ ŽIVOTOPIS

OSOBNÉ ÚDAJE:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Národnosť:

Adresa:

Telefón:

E-mail:

Referencie:

VZDELANIE:

2011 – 2015 Pedagogická a kultúrna akadémia, Modra, odbor učiteľstvo pre MŠ a vychov.

2002- 2011 ZŠ Vajanského v Modre

ABSOLVOVANÉ SKÚŠKY:

2013 štátna skúška z angličtiny

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

PROFESIJNÝ CIEĽ:

Pokračovať v štúdiu na VŠ odbor hudobná a výtvarná výchova

ĎALŠIE VEDOMOSTI, ZRUČNOSTI A SCHOPNOSTI:

Jazyky:

Práca na počítači:

Vodičský preukaz:

 

ZÁUJMY:

Modra 05. 02. 2015 vlastnoručný podpis

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)

Diskusia: Administratívny štýl znaky,žánre, štruktúrovaný životopis

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018