Dráma ako literárny druh

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 268 slov
Počet zobrazení: 1 728
Tlačení: 67
Uložení: 68

Dráma

1. Charakterizujte literárno-teoretické pojmy z oblasti drámy: dramatické žánre, kompozícia dramatického diela, dialóg, monológ, autorské poznámky.

Dráma

 • V širšom slova zmysle
  • ako literárny druh, popri lyrike a epike
  • má s nimi niektoré spoločné znaky
  • Dejovosť, spĺňa dramatický trojuholník ako v epike
  • postavy vyjadrujú svoje pocity a myšlienky (prebraté z lyriky)
  • Chýba v nej rozprávač, je nahradený scénickými poznámkami
 • V užšom slova zmysle
  • dramatický žáner
  • iné pomenovanie pre činohru
  • Zobrazuje hlavné spoločenské problémy
  • hlavný hrdina rieši rozpory medzi postavami
  • Hlavným hrdinom je bežný, jednoduchý človek

Vnútorná kompozícia literárneho diela:

 • Spĺňa dramatický trojuholník
  • úvod (expozícia)
  • zápletka (kolízia)
  • vyvrcholenie (kríza)
  • obrat (peripetia)
  • rozuzlenie (katastrofa)

Vonkajšia kompozícia literárneho diela:

 • Člení sa na dejstvá, obrazy (scény) a výstupy

Dejstvo

 • časť, menší úsek divadelnej hry
 • knižná podoba dramatickej hry ich má viac, na javisku z časového dôvodu najčastejšie 2 – 3 dejstvá
 • medzi dejstvami sú kratšie alebo dlhšie prestávky (slúžia na premenu javiska, zmenu postáv a vytvárajú ilúziu, že medzi dejstvami uplynul určitý čas, niekedy aj niekoľko rokov)
 • ak sa hra skladá len z jedného dejstva, hovoríme jej jednoaktovka

Výstup

 • úsek dejstva, kde sa na javisku nezmení počet postáv
 • jednotlivé výstupy rozoznáme, ak sa na javisku nezmení počet postáv (výstup sa zmení, ak postava príde alebo odíde)

Obraz (scéna)

 • menšia časť dejstva
 • Prostredie sa mení priamo pred očami diváka

Dialóg

 • Z gréckeho dialogos - rozhovor
 • Rozhovor dvoch alebo viacerých postáv
 • Komunikačné roly by sa mali pravidelne striedať
 • Druhy dialógu (A – postava A, B – postava B, r - rozprávač ):
  • Symetrický
   • Striedajú sa komunikačné roly, sú neprerušované autorskou rečou
   • A, B, A, B, A, B
  • Asymetrický
   • Je prerušovaný priamou rečou alebo vnútornou rečou postáv
   • A, r, A, B, A, r, B, r

Monológ

 • z gréckeho monos = sám, logos = reč (protiklad dialógu)
 • je súvislý, neprerušovaný, dlhý prehovor jednej postavy
 • Rozlišujeme:
  • Hovorený
   • Nahlas, postavu nik neprerušuje (napr. doktor Dutoschwarz objasňuje svoj „geniálny plán“ ako ovládnuť svet)
 • Vnútorný (myslený prehovor postavy)
  • Má inú podobu v:

· Lyrike

 • je reprezentovaný lyrickým subjektom, hrdinom (jeho myšlienky a pocity tvoria lyrické dielo)

· Epike

 • ho vytvára rozprávač (komentuje, aké sú myšlienkové pochody danej postavy)

· Dráme

 • Má inú podobu, je hovorený nahlas (zväčša smerom do publika)
 • Slúži na komentovanie deja, vysvetlenie súvislostí

Replika

 • Prehovor jednej postavy v dialógu
 • Zapisuje sa priamou rečou
 • Je typická najmä pre drámu, kde sa nezapisuje priamou rečou ( Postava: replika )

Autorské (scénické) poznámky

 • Zastupujú rozprávača v dráme
 • Obsahujú pokyny pre konanie a správanie sa jednotlivých postáv
 • Dotvárajú okolnosti deja, obsahujú rámcový opis scény
 • Graficky sú vyčlenené zátvorkami

2. Vysvetlite pojmy súvisiace s realizáciou dramatického diela: divadelné predstavenie, inscenácia, premiéra, derniéra.

Inscenácia

 • je realizácia literárneho dramatického textu na javisku, v televízii, rozhlase, kde sa text stáva živým obrazom s hercami a prostredím
 • Rozlišujeme viaceré inscenačné formy:

o Divadelné predstavenie

 • audio-vizuálna forma inscenácie, dôraz sa kladie na sluchový vnem
 • zrakový vnem (vizuálna zložka) je až druhotný

o Film

 • dôraz sa kladie na zrakový vnem
 • sluchový vnem (audiálna zložka) je až druhotný

o Rozhlasová a televízna hra

 • Audiálna forma, bez vizuálneho prevedenia

Premiéra

 • Pokiaľ sa inscenuje dielo po prvý raz

Repríza

 • Pokiaľ je inscenované dielo opakované viackrát

Derniéra

 • Pokiaľ je dramatický text inscenovaný posledný raz

3. Uveďte moderné druhy drámy v slovenskej a svetovej dramatickej tvorbe.

Súčasné žánre:

 • Veselohra
  • Názov pre modernú komédiu
  • Komédia opisuje komický vzťah k svetu a zosmiešňuje nedostatky jednotlivca alebo spoločnosti

Fraška

 • je osobitným druhom komédie, kde vznikajú nepravdepodobné zápletky a situácie
 • Využíva iróniu a uštipačný humor

Groteska

 • humorná hra, ktorej úlohou je niečo zosmiešniť

ü Gag

 • žartovná vložka alebo vsuvka, používa sa v nej shumor aj satira
 • na Slovensku sa s ňou stretneme na Kremníckych gagoch (festival satiry a humoru)

Monodráma

 • Hra, v ktorej ide o monológ jednej postavy

Melodráma

 • žáner so sentimentálnym nádychom

Kabaret

 • humoristicko-satirický žáner
 • jednoduchý, aby mu každý rozumel

Estráda

 • Zahŕňa v sebe viacero typov žánrov

Hudobné žánre:

 • Opera
  • hovorené slovo je nahradené spevom

Opereta

 • kombinuje sa hovorené slovo so spevom

Muzikál

 • Hudobný žáner, ktorý vzniká kombináciou spevu, tanca a dejovosti

Známe divadlá na Slovensku:

 • Nová Scéna Slovenského národného divadla (1962)
  • spočiatku hrávala hry avantgardných autorov

Divadlo na korze (1969)

 • autorské divadlo (= divadlo malej javiskovej scény, s malým počtom hercou, malou scénou, založené na veľkej obraznosti)
 • Bolo prvou alternatívnou profesionálnou scénou na Slovensku
 • založili ho Milan Lasica a Július Satinský
 • v roku 1970 ho komunisti na Slovensku rozpustili

o Milan Lasica a Július Satinský

 • Zaslúžili sa o vznik moderného slovenského kabaretu a paródie
 • V Divadle Korza (intelektuálnom divadle) sa konalo ich prvé predstavenie Soirée [soaré] = večer
 • Vytvárali atmosféru stálych paradoxov (lebo boli dvojica)
 • Používali nie ľahko pochopiteľný humor, inteligentný, jemný a citlivý, ktorý pochopí človek s určitým vzdelaním
 • Postavy mali len symbolické mená (napr. Optimista, Pesimista)
  • Pán Lasica bol prísny, ironickejší, filozof, vzdelanec
  • Pán Satinský prostejší, poddajnejší, ľudskejší
 • Dialógy končili nečakanými pointami [poentami],boli plné irónie, sebairónie a paródie vtedajšieho režimu (preto ich divadlo komunisti rozpustili)
 • Tvorba:

· Paródie dramatických hier:

 • Nečakanie na Godota
 • Náš priateľ René
 • Hamlet

· Kabarety:

 • Nikto nie je za dverami
 • Deň radosti

· Knižná tvorba:

 • Lasica
  • Piesne o ničom

o Satinský

 • Moji milí Slováci
 • Karavána šteká, psi idú ďalej
 • Čučoriedkáreň
 • Šľak ma ide trafiť

ü Radošínske naivné divadlo (1963)

 • založil ho Stanislav Štepka
 • Vzniklo ako ochotnícke (neprofesionálni herci) divadlo v Radošine (Nitriansky kraj), dedinský ochotnícky súbor (napr. Katarína Kolníková – upratovačka v škole)
 • od roku 1970 pôsobí v Bratislave
 • hrá iba hry svojho zakladateľa Stanislava Štepku
  • Jeden z najpopulárnejších slovenských dramatikov súčasnosti
  • Napísal viac ako 50 hier
  • Láskavý humor
  • Odsúdenie konzumného spôsobu života
  • Hrdinami v jeho tvorbe sú obyčajní ľudia, na svet nazerajú až detsky naivným spôsobom, čím zvýrazňujú absurdnosť a abnormálnosť sveta
  • Ich naivnosť nie je hlúpa, je to múdrosť prefíkaných šašov a klaunov
  • Hry píše a hrá v radošinskom nárečí
  • Tvorba:
   • Jááánošííík
   • Človečina
   • Kúpeľná sezóna
   • Pavilón B
   • Ženské oddelenie
   • Alžbeta Hrozná
 • Lás-ka-nie
 • Zver sa píše s veľkým Z

o Slovenské národné divadlo (1920; Bratislava)

 • Východoslovenské národné divadlo (1924; Košice)
 • Divadlo Jonáša Záborského (1944; Prešov) Ivan Bukovčan : Kým kohút nezaspieva

Autor je predstaviteľom slovenskej drámy po roku 1945

Celá divadelná hra je založená na existencializme - skúma ľudské bytie, správanie sa v hraničnej situácii

Hl. postavy:

 • Ondrej- študent
 • Terežčák- bývalý horár
 • Babjaková- babica
 • Šusták- zverolekár
 • Uhrík- holič
 • Tulák
 • Tomko- učiteľ
 • Pani Lekárniková
 • Marika Mondoková- prostitútka
 • Fischl- obchodník

Dej:

Celá hra sa odohráva v pivnici, v malom mestečku istej novembrovej noci roku 1944, krátko po potlačení Slovenského národného povstania.

Pred domom obchodníka s drevom, Fischla, niekto zabije nemeckého vojaka, ktorý je osobnou strážou Fischlovho hosťa- nemeckého dôstojníka, majora von Lucasa. Ten ako pomstu za jeho smrť použije starý zvyk: jeden k desiatim a dá zaistiť prvých desiatich ľudí, ktorí budú na ulici po siedmej hodine. Zozbieraní rukojemníci spočiatku nevedia, prečo ich zaistili a utešujú sa tým, že je to len kvôli tej siedmej hodine, aj keď Terezčáka zaistili tesne pred siedmou. Keď privedú ako desiatu prostitútku Mariku, povie im o vražde. Vtedy začnú tušiť, o čo ide.

Autor takto postavil hrdinov do ohrozenia, pozorujúc, ako sa zachovajú. Medzitým do pivnice príde Fischl, ktorý ich oboznámi so situáciou. Ak sa do rána nájde vinník, budú prepustení, ak nie, všetkých obesia. Sľubuje, že im pomôže a bude prosiť majora o miernejšie riešenie tohto prípadu. Po druhej Fischlovej návšteve sa dozvedia, že vojak, ktorý bol zabitý, bol načisto opitý, čím sa úplne zmenila ich situácia. Keďže opitý vojak je nedisciplinovaný vojak, major začal pochybovať, či je správne, aby zotrval na svojom pôvodnom rozhodnutí, keďže vojak týmto ohrozil bezpečnosť svojho veliteľa. Preto sa rozhodol potrestať iba jedného z nich. Rozhodnutie necháva na nich samých.

Neskôr im Fischl donesie kľúč od pivnice pre toho jedného, ktorý má po vypršaní lehoty vyjsť von a utekať. Bude zastrelený na úteku. Žiadne vypočúvanie, verejná poprava.

Krajne napätá situácia, ktorá vznikla umožňuje porovnávanie ľudí a ich morálnych kvalít. Postavy musia voliť medzi smrťou a životom, vykúpeným jednou obeťou spomedzi nich. Takýto krízový stav dokonale preverí charaktery. Pod hrozbou smrti ich pud sebazáchovy núti konať inštinktívne. Autor z nich postupne strháva masky a odhaľuje morálne trosky. Nie všetci, čo v normálnom živote stoja sociálne či inak nad ostatnými, sa v tejto situácii ukážu v dobrom svetle. Zverolekár Šustek a Pani lekárniková sa cynicky stavajú k osudu ostatných, len aby vyviazli so zdravou kožou. Zato Tulák, učiteľ Tomko, študent Ondrej, ba ja prostitútka Marika nájdu v sebe dosť síl, aby si zachovali ľudskú česť. Nikomu sa nechce umierať, ale slabšie charaktery podľahnú hystérii a strácajú svoju ľudskú tvár.

Najvyšinutejší je holič Uhrík, ktorý napokon v afekte zavraždí Tuláka. Nervy ničiace pohľady a slová ostatných, hrôza a výčitky z tohto činu ho v závere vedú k sebaobetovaniu. Aj keď ho Tomko volá späť, Uhrík s kľúčom odchádza.

Názov je odvodený od toho, že si mali postavy vybrať, kým nesvitne ráno, takže kým kohút nezaspieva.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023