Stredovek (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 567 slov
Počet zobrazení: 1 195
Tlačení: 75
Uložení: 75

STREDOVEK

 • hlavné postavenie mala cirkev
 • súvisí so šírením kresťanstva
 • pozemský život – dočasný, pominuteľný
 • Ora Et Labora – modli sa a pracuj
 • základná autorita – Biblia
 • synkretizmus – prelínanie žánrov
  • dôraz sa kládol na vecnosť, ale aj na umeleckú stánku
 • Znaky:
  • topicca - frázovitosť
  • imitácia Biblie
  • alegória
  • využívanie symboliky z Biblie
  • amplifikácia, kumulácia – básnické figúry a trópy
  • hyperbolizácia – nadnesený charakter
  • klimax - rozširovanie
  • teória o nemenlivosti poriadku sveta
   • cirkev na 1. mieste, potom panovník, poddaní
 • literatúra sa delila na
  • náboženskú (bol zobrazovaný svätec – askéza = odriekanie si, pustovník, mních)
   • žánre: legenda (život svätca, zázrakovosť, mysticizmus, jeho skutky a činy)
    • Legenda o svätom Svoradovia Benediktovi -Maurus
   • hagiografia (životopis svätca)
   • mystérium (náboženská dráma, inscenované v rádoch)
   • piesne, básne
   • exemplá (kratšie príbehy s poučným charakterom)
  • svetskú (bol zobrazovaný panovník a rytier – šľachetný, obetavý, je oddaný panovníkovi, cirkvi a bohu)
   • pozemská
   • hrdinská epika, eposy
   • bojuje za panovníka, národ
   • Pieseň o Rolandovi – francúzska literatúra
    • rytier Roland bojuje za Karola Veľkého
    • storočie – mapuje obdobie 8.storočia
    • Karol Veľký – viedol križiacke výpravy proti Saracénom (v Španielsku považovaní za pohanov)
    • bojuje a padne do pasce, hrdinsky bojuje
    • mal roh Olyfant – nevyužil ho, neskoro m prichádzajú na pomoc
    • Roland zomiera
   • Slovo o pluku Igorovom (ruská literatúra)
   • Pieseň o Sidovi (Španielska literatúra)
   • Pieseň o Nibelungoch (nemecká literatúra)
   • mestská svetská literatúra – dvorná lyrika
    • obraz mestského života
    • išla nad rámec stredovekého vnímania
    • krátke poviedky, slabo zosmiešňovali
    • hlúposť feudálov, panovníkov, cirkevných hodnostárov
   • česká literatúra: kroniky (chronologický záznam)
    • Kosmasova kronika
    • Dalimilova kronika – Kronika česká – Kronika boemorum
     • veršovaná
    • centrum staroslovienskej kultúry – Sázavský kláštor
    • Hospodyně pomiluj ny
    • Ján Hus – husiti
     • kazateľ v betlehemskej kaplnke, profesor na Pražskej univerzite
     • snažil sa reformovať cirkev, bojoval proti predávaniu odpustkov
     • bol upálený

Veľkomoravské obdobie (800 – 1000 n.l.)

 • obdobie vzniku jazyka, písma, vzdelania, prvých literárnych pamiatok
 • 863 – Konštantín a Metod prichádzajú na naše územie
  • knieža Rastislav poslal poslov so žiadosťou k byzantskému cisárovi Michalovi III. o vierozvestov (v zrozumiteľnom jazyku)
  • zostavili prvé písmo – hlaholiku
   • na základe malých písmen gréckej abecedy
  • prvý slovanský spisovný jazyk – staroslovienčinu
 • prvá veta bola veta, ktorou uviedli evanjelium sv. Jána
  • „Na počiatku bolo slovo, i slovo bolo u Boha, i Boh bol slovo.“
 • franský kňazi sa bránili , chceli zachovať trojjazyčníctvo
 • odišli do Ríma za pápežom Hadrianom II., ktorý potvrdil a obril bohoslužby v staroslovienčine, schválil aby boli preložené evanjeliá, bohoslužobné knihy
 • pápež vymenoval Metoda za arcibiskupa
  • začal budovať arcibiskupstvo v Nitre
 • naspäť sa vracia iba Metod
 • Konštantín ostáva Ríme v gréckom kláštore – dostáva rehoľné meno Cyrylos
 • keď sa Metod vracia vládne už Svätopluk
 • Svätopluk mal obavy o svoju pozíciu, vzdelanie pre neho nebolo podstatné
 • Metod sa nevzdával
 • 880 išiel opäť do Ríma za pápežom Jánom VIII., ktorý potvrdil liturgiu
 • 885 Metod zomiera, pápež Štefan V zakazuje starosloviensku liturgiu
 • Svätopluk sa pripojil k latinskej liturgii
 • starosloviensky kňazi boli silne prenasledovaní
 • Metodovi učenci utiekli do Bulharska
  • zostavujú nové písmo – cyrilika
   • na základe veľkých písmen gréckej abecedy
  • staroslovienčina bol vyspelý jazyk

Prekladová literatúra

 • Misál – omšová kniha
 • Breviár – modlitebná kniha
 • Žaltár – zbierka žalmov
 • spevníky
 • Súdny zákonník pre svetských ľudí – prvý občiansky zákonník

Pôvodná literatúra

 • Moravsko-panónske legendy
  • Život sv. Konštantína (napísal Kliment)
  • Život sv. Metoda (napísal Gorazd)
 • Proglas – 9.stor. napísal Konštantín
  • predslov k sv. Evanjeliu
 • pochvalné slová
  • Pochvala Cyrilovi, filozofovi
  • Pochvalné slovo na Cyrila a Metoda

MORAVSKO-PANÓNSKE LEGENDY

 • nemajú asketický, zázrakový charakter
 • obraznosť v jazyku
 • citáty z Biblie

Život sv. Konštantína

 • boj s trojjazyčníkmi
 • učenie, štúdiá pred VM
 • ako múdreho človeka, filozofa

Význam

 • v klasicizme a romantizme (17.-18. stor.) = obdobie národného obrodenia
 • Ján Kollár – Slávy dcéra
 • Hollý – eposy, selanky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#slová začínajúce na ň #Vety na slovo rytier #stredovek #literatura stredovek

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019