Tragédia

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 10.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 207 slov
Počet zobrazení: 6 613
Tlačení: 497
Uložení: 549
TRAGÉDIA
- z gr. tragódiá= capí spev
- najstarší dramatický žáner
- hlavným znakom je boj jednotlivca, prípadne skupiny s nepriateľskými silami
- základom tragickosti je konflikt medzi výnimočnou osobnosťou a vládnucimi spoločenskými
  vrstvami
- prvky tragického konfliktu medzi jednotlivcom a spoločnosťou sú rozličné:
1.Boj hlavného hrdinu proti istým spoloč. silám a predsudkom (Antigona napriek zákazu
    pochová svojho brata , kráľ. 
nepriateľa)
2.Len výnimočný človek sa môže stretnúť v boji s presilou- h. hrdinovia majú silný charakter
  preto ich vystúpenie vzbudzuje rešpekt a strach v radoch nepriateľa
 
3.tragická postava porpi kladných  vlastnostiach má aj negatívne – pýcha, nadmerná vášeň..
 
4.Tragický boj sa končí pádom, smrťou hl. hrdinu- jeho činy sú z morálneho  hľadiska
prijateľné; niekedy však ide o stratu správneho úsudku (Othello)
 
-klasická tragédia má záväznú kompozíciu:
1.epozícia (úvod. časť)- uvádza diváka do čias a prostredia deja, oboznamuje ho s hlavnými
  predstaviteľmi
2.zauzlenie= kolízia(zápletka)- vyvolaná udalosťou, kt. má rozhodujúci vplyv na vývin a priebeh
diania
3.kríza (vyvrcholenie)-t.j. dejová situácia, v kt. sa realizuje konflikt s rozhodujúcou zrážkou medzi
    hlavnými  postavami deja
4.peripetia -nečakaný obrat ako retardujúci prvok
5.katastrofa- tragické riešenie konfliktu
 
-takéto obsahové členenie často zodpovedalo aj formálnemu členeniu tragédie na dejstvá
-klas. tragédia mala 5 dejstiev
-dodržiavala sa pri tom jednota času, miesta a deja
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.5)

Literatúra teóriaZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020