Strofa, Verš, Rým

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 11.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 505 slov
Počet zobrazení: 41 697
Tlačení: 1 013
Uložení: 1 059
Strofa, Verš, Rým
Rým
- zvuková zhoda na konci slov alebo skupín slov na konci veršov, prípadne polveršov
- patrí medzi základné znaky poézie
- voľný verš sa môže zaobísť aj bez rýmov
- vyskytuje sa aj v próze (Korán, Tisíc a jedna noc)
- plní predovšetkým funkciu:
-  eufonickú
-  rytmickú
-  sémantickú (významovú)
 
- rýmy sa nevytvárajú náhodne ale preto, aby slová z rozličných významových polí navzájom súviseli
- má vplyv na estetický účinok básne
- rozlišujeme viacero druhov rýmov:
 
1. ZDRUŽENÝ RÝM
- rýmové spojenie dvoch za sebou nasledujúcich veršov podľa schémy aa / bb / cc
- najjednoduchší typ rýmu a často sa vyskytuje v ľudovej slovesnosti, v sylabickom veršovom systéme
 
2. PRERÝVANÝ RÝM
- vzniká pravidelným spojením určitých veršov, napríklad druhého a štvrtého, kým ostatné verše sa
  navzájom nerýmujú
- schéma a b c b
 
3. STRIEDAVÝ RÝM
- rýmové spojenie dvoch párnych a dvoch nepárnych veršov v strofe podľa schémy a b a b
- vyskytuje sa hlavne v sylabotonickom veršovom systéme
 
4. OBKROČNÝ RÝM
- je v štvorverší rýmové spojenie prvého so štvrtým a druhého s tretím veršom
- schéma a b b a
- vyskytuje sa v prvých dvoch strofách sonetu
 
5. POSTUPNÝ RÝM
- rýmové spojenie vždy po dvoch veršoch a vyskytuje sa vo väčších strofách alebo v rámci dvoch strof
- náročný rým so schémou a b c a b c
 
6. EXOTICKÝ RÝM
- druh rýmu, v ktorom sa rýmujú dve slová cudzieho pôvodu alebo cudzí pôvod má aspoň jedno slovo
- na exotické rýmy je bohatá tvorba T. Janovica:  Treba avantgarde
stále robiť garde?
 
7. GRAMATICKÝ RÝM
- známy hlavne zo staršej poézie
- vytvárajú ho slová toho istého slovného druhu a v tom istom gramatickom tvare
- schéma a a a a
 
8. VNÚTORNÝ RÝM
- druh rýmu, v ktorom sa rýmuje slovo alebo slovné spojenie z prvého  polveršia s koncom verša
- používali ho najmä symbolisti
- slúži na zvýšenie eufonickej výstavby verša alebo celej básne
- napr.: Démon kýs´ škaredý, chvost vlečúc po zemi,
  ko mne sa priplazil, do ucha šepce mi.
 
9. REFRÉN
- opakovanie záverečného verša na konci strofy v nezmenenej alebo čiastočne zmenenej podobe
- zdôrazňuje nejakú myšlienku alebo je jadrom celej básne

Verš
- z lat. versus = obrat, riadok
- zákaldná jednotka básnického rytmu
- spravidla jeden riadok v básni
- vyznačuje sa zvukovým usporiadaním, ktoré je založené buď na pravidelnom rozložení prízvučných a
  neprízvučných slabík, alebo na pravidelnom  striedaní dlhých a krátkych slabík
- nevyhnutnou podmienkou vnútorného usporiadania básnického textu je rytmický impulz = očakávanie
  že po skupine rytmických  jednotiek, organizovaných určitým spôsobom, bude nasledovať jednotka
  organizovaná podobne alebo zhodne
- najjednoduchšou zložkou rytmického impulzu je dvojdielna intonačná schéma, čiže rozčlenenie verša
  na dve polveršia
- verš na dve polveršia rozdeľuje pauza (prestávka) - značka //

Strofa
- iným slovom sa nazýva sloha
- ide o zoskupenie veršov na základe spoločnej rýmovej schémy a uplatnenia rovnakého metrického
  pôdorysu v rytme
- je relatívne samostatnou významovou jednotkou básne
- v básni môžu byť úplne rovnaké, ale aj celkom odlišné strofy
- primárnym znakom je ich grafické vyčlenenie a relatívna samostatnosť
- rozlišujeme:
· básne s rovnakou strofickou schémou (Marína, Detvan – Sládkovič)
· ak sa schéma v texte sústavne mení a nepodlieha pravidelnosti, hovoríme o astrofickosti textu
 
- najmenšiu strofu môže tvoriť aj dvojveršie
- najčastejšie sa realizuje ako štvorveršie, ale variabilita rýmov je v nej značne široká
- strofy so 4ma veršami sa najčastejšie vyskytujú vo folklóre
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.5)

Literatúra teóriaZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017