Čo je komunikačná rola v procese manažmentu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Chlapec primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 504 slov
Počet zobrazení: 386
Tlačení: 21
Uložení: 17

Vysvetliť čo je komunikačná rola v procese manažmentu. Aká je vaša definícia manažérskej komunikácie? Verbálna a neverbálna komunikácia. Popísať základné fázy komunikačného procesu. 

Komunikácia je významnou súčasťou práce manažéra. Je jednou zo základných spôsobilostí, ktorou musí každý úspešný manažér disponovať. Komunikačné jednanie zahrňuje celú škálu čiastkových komunikačných spôsobilostí (schopnosť viesť rozhovor, presvedčiť, argumentovať, ovplyvniť verbálne i neverbálne, využívať spätnú väzbu, schopnosť aktívne počúvať, získavať informácie, identifikovať hlavné myšlienky), ktoré musí manažér ovládať pri dosahovaní svojho cieľa.

Manažérska komunikačná rola – informácie prichádzajú k manažérovi od podriadených aj nadriadených

Komunikácia je reč symbolov. Komunikácia môže byť zakódovaná (vojaci). K nejakému symbolu pripojím význam.

Základné fázy komunikačného procesu:

V komunikačnom procese dochádza k výmene informácií medzi vysielateľom správy (V) a prijímateľom správy (P) prostredníctvom komunikačného kanála (KK). Tento proces je ukončený prijatím a pochopením správy.

Model je zložený z týchto prvkov:

  • Vysielateľ správy – vysielateľ transformuje myšlienku do slov, zvolí príslušnú štruktúru, dĺžku, formu informácie, spôsob a štýl podania informácie.Predpokladom efektívneho prenosu správy u vysielateľa je i jej zakódovanie takým spôsobom, ktorý bude dostatočne jasný a zrozumiteľný pre prijímateľa správy.
  • Komunikačný kanál – môže nadobúdať formu:

ústnu – priamu – tvárou v tvár,

nepriamu – napríklad prostredníctvom telefónu,

písomnú – napríklad prostredníctvom listu.

Výber komunikačného kanálu závisí od charakteru vysielanej správy, poslucháčov, potreby rýchleho prenosu informácií, konkrétnej situácii i od osobnostných vlastností a zručností vysielateľa.

  • Prijímateľ správy - prijímateľ vyslanú správu musí prijať, dekódovať a pochopiť. Správne pochopenie správy ovplyvňuje sociálno-kultúrne prostredie, fyzické prostredie, postoj k správe, k vysielateľovi, odborná úroveň (vzdelanie) ako i komunikačné zručnosti prijímateľa, efektívne počúvanie, psychické naladenie, očakávanie, dôvera či percepčné schopnosti.

4 fázy procesu komunikácie:

-vyslať

- prijať

-pochopiť

-akceptovať

Okrem týchto prvkov do komunikačného procesu zasahuje počas celého prenosu správy šum. Je neoddeliteľnou súčasťou a pôsobí tak na strane vysielateľa, ako i prijímateľa a v rámci komunikačného kanálu.

Efektívnosť interpersonálnej komunikácie zvyšuje využívanie spätnej väzby (SV) tak na strane vysielateľa ako i na strane prijímateľa správy. Prostredníctvom SV je daná informácia o úspešnosti prenosu správy, o spôsobe jej pochopenia.

Verbálna a neverb. Komunikácia-prečo manažér potrebuje komunikovať?

-vedenie je vedieť povedať čo chcem a viem ľudom vysvetliť prečo to majú urobiť

Neverbálna komunikácia

Ľudia pri komunikácii využívajú jazyk – reč, ktorá je dopĺňaná rečou tela. Neverbálne vyjadrenia majú napomáhať lepšiemu pochopeniu informácií vyjadrených verbálne, avšak často sú v rozpore s verbálnym obsahom. Niektoré neverbálne prejavy sú všeobecne zrozumiteľné, majú všeobecne platný význam (prejavy radosti, smútku), iné sú kultúrne viazané – rôzne gestá, vzájomný odstup, mimika. Význam i využívanie neverbálnych signálov sa mení i vplyvom výchovy a spoločenskej situácie. V literatúre existujú rôzne členenia neverbálnych prostriedkov komunikácie:

mimika – výrazový prejav tváre, haptiku – bezprostredný dotyk, proxemiku – vzájomná vzdialenosť, posturológiu – držanie tela a konfiguráciu jeho častí, kinetiku – pohyby tela, gestiku – pohyby, ktoré majú sprostredkujúci charakter, pohľad – kontakt očí.

Verbálna komunikácia –hovoriť, písať(ústna, písomná)

Manažér strávi približne 70 – 80 % svojho času komunikáciou. Väčšina z tohto času pripadá na verbálnu komunikáciu. Thill, Bovée celý verbálny proces komunikovania rozdeľujú na niekoľko fáz: počúvanie, rozprávanie, čítanie, písanie. Písanie a rozprávanie je prostriedkom vysielania správy, čítanie a počúvanie je spôsobom prijímania správy.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#komunikacia na pracovisku

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúškeZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024