Vyučovacie zásady

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 008 slov
Počet zobrazení: 7 520
Tlačení: 326
Uložení: 330
Procesuálna stránka vyučovania a vyučovacie zásady. Vzťahy vznikajúce v priebehu vyučovania.
 
VP: obsahová stránka - čo robiť?
  procesuálna stránka - ako učiť 
- racionálna stránka organizácie vyučovania
- usporiadanie rozvrhu vyučovacích hodín
- racionálne overovanie vedomostí žiakov
 
 Procesuálna stránka vyučovania – pozostáva z vyučovacej činnosti U a učenia Z. PS určujú použité formy vyučovania, vyučovacie zásady, metódy, vyuč. prostriedky.
 
Vyučovacie zásady
 
Požiadavky, zákonitosti, kt. musí rešpektovať U, aby dosiahol didaktický cieľ. Všeobecné požiadavky, ktoré ovplyvňujú priebeh a výsledok vyuč. procesu.
 
Klasici uplatňovali zásady (v minulosti podliehali zásady zmenám)
J. A. Komenský – z názornosti, aktivity, uvedomelosti, sústavnosti, trvácnosti a zhody s prírodou (NAUSTZ)
J. J. Rousseau – z prirodzenosti, názornosti, aktivity a individuálneho prístupu k ž (PNAI)
Don Bosco – nadprirodzený a prirodzený princíp výchovy, aktivitu, individ. prístup a optimizmus.
Pestaloci – z. názornosti sústavnosti, postupnosti
 
Dnes
Maňáková – z. uvedomelosti, názornosti, aktivity, primeranosti, trvácnosti, sústavnosti
Velikanič – z. uvedomelosti, výchovnosti (deti vychovávame v každom okamihu), názornosti, aktivity, sústavnosti, primeranosti, trvácnosti (aby sa obsah vzdelávania stal majetkom v trvácej podstate)
Jarábek – z. výchovnosti, vedeckosti, uvedom., aktivity, dôkladnosti, trvácnosti, primeranosti, sústavnosti.
 
Obdržálek – princípy:
1. uvedomelosti – pôsobí na rozumovú a citovú stránku osobnosti. Uplatňuje sa pri osvojovaní nových poznatkov a ich uplatňovaní v praktickom živote, zahŕňa vytvorenie klad. vzťahu ž k učeniu. Napomáha tomu jasný výklad učiva. Výklad má syntetizovať učivo, aby ž tvorili odpovede. Je dôležité dokonalé pochopenie učiva
2. názornosti – názorná pomôcka má mať svoj zmysel, nesmie tlmiť abstraktno žiaka
3. sústavnosti – učivo usporiadať do logických celkov, kt. tvorí sústavu,
4. primeranosti – prihliadnutie na psychický a fyzický stav žiaka obtiažnosť, terminológia primeraná veku detí, indiv. prístup U k ž, náročnosť. Postupovať od konkrétneho k abstraktnému, známe, neznámemu, od jednoduchšieho  k zložitejšiemu
5. aktivity – vyvolávanie a udržiavanie aktívneho prístupu žiakov k vyučovaniu, probl. úlohy
6. vedeckosti –najnovší stav poznatkov v odbore, terminológia má byť použ. primerane veku
7. trvácnosti – správna motivácie, názorné vyučovanie, aktívny prístup žiakov – preniknúť do jadra problému, pochopiť ho, rozvíjať pamäť a log. myslenie, aby ž si zapamätal poznatky a vedel ich využiť.
Počet vyuč. zásad nie je a nemôže byť raz a navždy stanovený, lebo zásady sa menia tak ako rastú poznatky o vyučovaní.
 
Vzťahy vznikajúce v priebehu vyučovania:
 
1. Učiteľ žiak
-  pozitívne vzťahy – pre ž. zdroj spokojnosti, školskej úspešnosti
-  negatívne vzťahy – zdroj pamäte pre ž aj U, zdroj nespokojnsoti
žiak: zdroj duševného zraňovania nedisciplinovanosť, agresivita, plachosť, strata sebadôvery.
Zdroj napätia: a) zo strany U:   nesprávny prístup k ž,
neocenenie námahy,
zneužívanie rodičov
b) zo strany ž: nezáujem o vyučovanie,
zneužívanie U,
nedisciplinovanosť,
agresivita,
nevychovanosť.
Pedagóg musí hľadať príčiny správania žiaka. Odstrániť príčiny a potom následky.
 
2. Učiteľ  žiak
 
učivo
 
Vzťah ž k učivu sa utvára na základe: Vzťah U k učivu sa utvára na základe:
vzťahu k obsahu učiva vzťahu k učivu
organizácie vyučovania, činnosti v škole, doma    pracovných vlastností
vzťahu k U intelektuálnych schopností
motivácie vzťahu k svojej spoločenskej role
psychického stavu
denného režimu
 
3.  prostredie
  učiteľ  žiak
učivo
Vzťah U a ž k prostrediu sa prejavuje v školskom prostredí, v triednej klíme a atmosfére, kt utvárajú U a žiaci. Na klímu vplýva miera sociálnych vzťahov medzi žiakmi a medzi ž a U.
Klíma (atmosféra) prívetivá
nevľúdna
 
Všeobecne platné metod. odporúčanie ku vš. zásadám – každú vyuč. zásadu je treba didakt. správne chápať v priebehu celej vyučovacej hodiny
1. Zásada uvedomelosti a aktivity – vyjadruje požiadavku, aby ž k učebnej činnosti pristupovali uvedomele a
aby vlastnou aktívnou činnosťou získali nové vedomosti, spôsobilosti, zručnosti a návyky (niekedy sa formulujú osobitne) -  čo sa ž učí, prečo sa to učí – kladný vzťah
-  čo znamená aktivita? Hlásenie?
-  Metod odporúča – využívať vstupné a priebežné motivačné metódy.
-  využívať predchádz. vedomosti a poznatky ž z mimošk. učenia
-  uplatňovať adektátne vyuč. metódy, aktivity a tvorivosť ž., vlastné tvorivé postupy
-  klásť na ž primerané požiadavky, rešpektovať individ. osobitosti žiakov
2. zásada názornosti  - vyjadruje požiadavky, aby ž získaval nové vedomosti, spôsobilosti, rzučnosti, návyky na základe konkrét. zmyslového vnímania podnetov a javov
-  J. A Komenský – zapojiť čím väčší počet zmyslov – zmyslová skúsenosť je základ a tvorí prameň poznávania skutočnosti
-  funkciu názoru plnia pozorovanie skutočných predmetov a javov
nepriamy názor (kresby, fotografie, filmy)
názorné predstavy (vyvolané rozprávaním, príbehy)
vzťahové predstavy (ide o prežívanie vzťahov, odvahy..)
-  Metod. odporúča – učiť správne pozorovať predmety javy
-  viesť ž k analýze pozorovania, učiť vyvodzovať závery
-  názor využiť v každej fáze Vyuč. Hodiny
-  krieda + tabuľa
3. zásada primeranosti – vyžaduje požiadavky, aby obsah a rozsah učiva, ale i metódy jeho sprostredkovania ž. boli primerané k ich biologicko – psychologickým schopnostiam
Úzko súvisí so zásadou individ. prístupu
Metodika odporúča
-  postupnosť podľa pravidiel – od blízkeho k vzdialenému,..
-  rešpektovať a uplatňovať primeranosť vo všetkých fázach vých. procesu
-  uplatňovať primerané metódy výučby, dávať ž priemerané úlohy
-  sústrediť sa v učiva na podstatu a tú vyžadovať od žiakov
-  využívať mikrodiagnózu
4. zásada trvácnosti – VP, aby si žiaci učivo bezpečne zapamätali a aby si ho v prípade potreby vedeli vybaviť v pamäti a využiť v činnosti
Zabúdanie je prirodzenou súčasťou psychiky človeka, najrýchlejšie  zabúda v prvých minútach a hodinách po osvojení si učiva. Postupne sa spomaľuje – opakovanie a upevňovanie učiva má nasledovať v krátkom časovom odstupe po procese učenia. Na vyuč. sa preto zaraďuje etapa prvotného opakovania a upevňovania učiva.
Metod odporúča
- podporovať túto zásadu aj zásadu uvedomelosti, primeranosti, názornosti
- venovať pozornosť trvácnosti v priebehu celého vyuč. procesu
- využívať mikrodiagnózy
- voliť primeraný rozsah učiva, primerané metódy, uplatňovať a využívať aktivitu ž
- systematicky preverovať vedomosti
- učiť ž technikám autodidakcie
5. zásada systematickosti – VP logicky usporiadať didakt. systém učiva so zreteľom na vekové osobitosti ž., ktorý si ž systematicky osvojujú pod vedením učiteľa
Pri výuke dochádza k postupnému obohacovaniu pojmov o nové znaky a vzťahy, uplatňovaním tejto zásady si ž utvára medzi jednotl. pojmami mnohostranné vzťahy, zaraďuje ich do širšej sústavy a hierarchie pojmov a priraďuje nižšie pojmy k vyšším – Piaget
Metod. odporúča: - tvorivú práca U s obsahom vzdelania
- premyslenú príprava U na vyuč. proces s akcentom na činnosť ž
- systemat. preverovanie a systematizovanie vedomostí.
 
6. zásada výchovnosti vyučovania
7. zásada individuálneho prístupu k žiakom
8. zásada spätnej väzby vo vyučovaní
9. zásada vedeckosti
10.   zásada spájania teórie s praxou
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Učebné poznámky z pedagogikyOdporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023