:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Vyučovacie zásady

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: Dievča kajka (22)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 008 slov
Počet zobrazení: 2 109
Tlačení: 170
Uložení: 190
Procesuálna stránka vyučovania a vyučovacie zásady. Vzťahy vznikajúce v priebehu vyučovania.
 
VP: obsahová stránka - čo robiť?
  procesuálna stránka - ako učiť 
- racionálna stránka organizácie vyučovania
- usporiadanie rozvrhu vyučovacích hodín
- racionálne overovanie vedomostí žiakov
 
 Procesuálna stránka vyučovania – pozostáva z vyučovacej činnosti U a učenia Z. PS určujú použité formy vyučovania, vyučovacie zásady, metódy, vyuč. prostriedky.
 
Vyučovacie zásady
 
Požiadavky, zákonitosti, kt. musí rešpektovať U, aby dosiahol didaktický cieľ. Všeobecné požiadavky, ktoré ovplyvňujú priebeh a výsledok vyuč. procesu.
 
Klasici uplatňovali zásady (v minulosti podliehali zásady zmenám)
J. A. Komenský – z názornosti, aktivity, uvedomelosti, sústavnosti, trvácnosti a zhody s prírodou (NAUSTZ)
J. J. Rousseau – z prirodzenosti, názornosti, aktivity a individuálneho prístupu k ž (PNAI)
Don Bosco – nadprirodzený a prirodzený princíp výchovy, aktivitu, individ. prístup a optimizmus.
Pestaloci – z. názornosti sústavnosti, postupnosti
 
Dnes
Maňáková – z. uvedomelosti, názornosti, aktivity, primeranosti, trvácnosti, sústavnosti
Velikanič – z. uvedomelosti, výchovnosti (deti vychovávame v každom okamihu), názornosti, aktivity, sústavnosti, primeranosti, trvácnosti (aby sa obsah vzdelávania stal majetkom v trvácej podstate)
Jarábek – z. výchovnosti, vedeckosti, uvedom., aktivity, dôkladnosti, trvácnosti, primeranosti, sústavnosti.
 
Obdržálek – princípy:
1. uvedomelosti – pôsobí na rozumovú a citovú stránku osobnosti. Uplatňuje sa pri osvojovaní nových poznatkov a ich uplatňovaní v praktickom živote, zahŕňa vytvorenie klad. vzťahu ž k učeniu. Napomáha tomu jasný výklad učiva. Výklad má syntetizovať učivo, aby ž tvorili odpovede. Je dôležité dokonalé pochopenie učiva
2. názornosti – názorná pomôcka má mať svoj zmysel, nesmie tlmiť abstraktno žiaka
3. sústavnosti – učivo usporiadať do logických celkov, kt. tvorí sústavu,
4. primeranosti – prihliadnutie na psychický a fyzický stav žiaka obtiažnosť, terminológia primeraná veku detí, indiv. prístup U k ž, náročnosť. Postupovať od konkrétneho k abstraktnému, známe, neznámemu, od jednoduchšieho  k zložitejšiemu
5. aktivity – vyvolávanie a udržiavanie aktívneho prístupu žiakov k vyučovaniu, probl. úlohy
6. vedeckosti –najnovší stav poznatkov v odbore, terminológia má byť použ. primerane veku
7. trvácnosti – správna motivácie, názorné vyučovanie, aktívny prístup žiakov – preniknúť do jadra problému, pochopiť ho, rozvíjať pamäť a log. myslenie, aby ž si zapamätal poznatky a vedel ich využiť.
Počet vyuč. zásad nie je a nemôže byť raz a navždy stanovený, lebo zásady sa menia tak ako rastú poznatky o vyučovaní.
 
Vzťahy vznikajúce v priebehu vyučovania:
 
1. Učiteľ žiak
-  pozitívne vzťahy – pre ž. zdroj spokojnosti, školskej úspešnosti
-  negatívne vzťahy – zdroj pamäte pre ž aj U, zdroj nespokojnsoti
žiak: zdroj duševného zraňovania nedisciplinovanosť, agresivita, plachosť, strata sebadôvery.
Zdroj napätia: a) zo strany U:   nesprávny prístup k ž,
neocenenie námahy,
zneužívanie rodičov
b) zo strany ž: nezáujem o vyučovanie,
zneužívanie U,
nedisciplinovanosť,
agresivita,
nevychovanosť.
Pedagóg musí hľadať príčiny správania žiaka. Odstrániť príčiny a potom následky.
 
2. Učiteľ  žiak
 
učivo
 
Vzťah ž k učivu sa utvára na základe: Vzťah U k učivu sa utvára na základe:
vzťahu k obsahu učiva vzťahu k učivu
organizácie vyučovania, činnosti v škole, doma    pracovných vlastností
vzťahu k U intelektuálnych schopností
motivácie vzťahu k svojej spoločenskej role
psychického stavu
denného režimu
 
3.  prostredie
  učiteľ  žiak
učivo
Vzťah U a ž k prostrediu sa prejavuje v školskom prostredí, v triednej klíme a atmosfére, kt utvárajú U a žiaci. Na klímu vplýva miera sociálnych vzťahov medzi žiakmi a medzi ž a U.
Klíma (atmosféra) prívetivá
nevľúdna
 
Všeobecne platné metod. odporúčanie ku vš. zásadám – každú vyuč. zásadu je treba didakt. správne chápať v priebehu celej vyučovacej hodiny
1. Zásada uvedomelosti a aktivity – vyjadruje požiadavku, aby ž k učebnej činnosti pristupovali uvedomele a
aby vlastnou aktívnou činnosťou získali nové vedomosti, spôsobilosti, zručnosti a návyky (niekedy sa formulujú osobitne) -  čo sa ž učí, prečo sa to učí – kladný vzťah
-  čo znamená aktivita? Hlásenie?
-  Metod odporúča – využívať vstupné a priebežné motivačné metódy.
-  využívať predchádz. vedomosti a poznatky ž z mimošk. učenia
-  uplatňovať adektátne vyuč. metódy, aktivity a tvorivosť ž., vlastné tvorivé postupy
-  klásť na ž primerané požiadavky, rešpektovať individ. osobitosti žiakov
2. zásada názornosti  - vyjadruje požiadavky, aby ž získaval nové vedomosti, spôsobilosti, rzučnosti, návyky na základe konkrét. zmyslového vnímania podnetov a javov
-  J. A Komenský – zapojiť čím väčší počet zmyslov – zmyslová skúsenosť je základ a tvorí prameň poznávania skutočnosti
-  funkciu názoru plnia pozorovanie skutočných predmetov a javov
nepriamy názor (kresby, fotografie, filmy)
názorné predstavy (vyvolané rozprávaním, príbehy)
vzťahové predstavy (ide o prežívanie vzťahov, odvahy..)
-  Metod. odporúča – učiť správne pozorovať predmety javy
-  viesť ž k analýze pozorovania, učiť vyvodzovať závery
-  názor využiť v každej fáze Vyuč. Hodiny
-  krieda + tabuľa
3. zásada primeranosti – vyžaduje požiadavky, aby obsah a rozsah učiva, ale i metódy jeho sprostredkovania ž. boli primerané k ich biologicko – psychologickým schopnostiam
Úzko súvisí so zásadou individ. prístupu
Metodika odporúča
-  postupnosť podľa pravidiel – od blízkeho k vzdialenému,..
-  rešpektovať a uplatňovať primeranosť vo všetkých fázach vých. procesu
-  uplatňovať primerané metódy výučby, dávať ž priemerané úlohy
-  sústrediť sa v učiva na podstatu a tú vyžadovať od žiakov
-  využívať mikrodiagnózu
4. zásada trvácnosti – VP, aby si žiaci učivo bezpečne zapamätali a aby si ho v prípade potreby vedeli vybaviť v pamäti a využiť v činnosti
Zabúdanie je prirodzenou súčasťou psychiky človeka, najrýchlejšie  zabúda v prvých minútach a hodinách po osvojení si učiva. Postupne sa spomaľuje – opakovanie a upevňovanie učiva má nasledovať v krátkom časovom odstupe po procese učenia. Na vyuč. sa preto zaraďuje etapa prvotného opakovania a upevňovania učiva.
Metod odporúča
- podporovať túto zásadu aj zásadu uvedomelosti, primeranosti, názornosti
- venovať pozornosť trvácnosti v priebehu celého vyuč. procesu
- využívať mikrodiagnózy
- voliť primeraný rozsah učiva, primerané metódy, uplatňovať a využívať aktivitu ž
- systematicky preverovať vedomosti
- učiť ž technikám autodidakcie
5. zásada systematickosti – VP logicky usporiadať didakt. systém učiva so zreteľom na vekové osobitosti ž., ktorý si ž systematicky osvojujú pod vedením učiteľa
Pri výuke dochádza k postupnému obohacovaniu pojmov o nové znaky a vzťahy, uplatňovaním tejto zásady si ž utvára medzi jednotl. pojmami mnohostranné vzťahy, zaraďuje ich do širšej sústavy a hierarchie pojmov a priraďuje nižšie pojmy k vyšším – Piaget
Metod. odporúča: - tvorivú práca U s obsahom vzdelania
- premyslenú príprava U na vyuč. proces s akcentom na činnosť ž
- systemat. preverovanie a systematizovanie vedomostí.
 
6. zásada výchovnosti vyučovania
7. zásada individuálneho prístupu k žiakom
8. zásada spätnej väzby vo vyučovaní
9. zásada vedeckosti
10.   zásada spájania teórie s praxou
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Učebné poznámky z pedagogiky

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Sústava PG vied 388 slov
Slovenčina Pedagogika a vedy 854 slov
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia 456 slov
Slovenčina Kresťanská škola 104 slov
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) 287 slov
Slovenčina KEMSAK 107 slov
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí 394 slov
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania 225 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ 270 slov
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa 3655 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií 1876 slov
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť 535 slov
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku 287 slov
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku 1517 slov
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia 297 slov
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka 377 slov
Slovenčina J. J. Rousseau 444 slov
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi 519 slov
Slovenčina John Friedrich Herbart 377 slov
Slovenčina Vyučovací proces 751 slov
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) 2782 slov
Slovenčina Vyučovacie zásady 1008 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva 1918 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód 1225 slov
Slovenčina Význam J. A. Komenského 1776 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky 4789 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese 3627 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov 3037 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra 2660 slov
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie 1824 slov
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov 1661 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie 2591 slov
Slovenčina Význam správnej výchove 1862 slov
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách 2127 slov
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy 1797 slov
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak 1391 slov
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní 841 slov
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole 712 slov
0.028