Pondelok, 29. mája 2017, meninyVilma, zajtra Ferdinand
Dnes prezretých 6168 študentských prácOnline: 463 mladých ľudí

Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Sociálna práca s občanmi so zdravotným znevýhodnením Referát 496 slov 5240 418 460 17.08.2011 4.5
Slovenčina Sociálna práca so seniormi Referát 1686 slov 19945 707 694 17.08.2011 6.5
Slovenčina Sociálna terapia a intervencia v SP Referát 1241 slov 9568 479 525 17.08.2011 6.6
Slovenčina Opatrovateľská služba a osobná asistencia Referát 944 slov 3542 347 328 17.08.2011 6
Slovenčina Metóda sociálneho hodnotenia Referát 522 slov 4943 384 417 17.08.2011 8.7
Slovenčina Etapy sociálnej práce s jednotlivcom Referát 973 slov 9139 423 436 17.08.2011 7.3
Slovenčina Metodika, metodológia, techniky, prístupy sociálnej práce Referát 615 slov 17295 652 675 17.08.2011 6.1
Slovenčina Vznik a vývoj metód sociálnej práce Referát 1207 slov 5699 400 383 17.08.2011 5.7
Slovenčina Vzťah občianskeho a rodinného práva Referát 1152 slov 3165 320 354 14.08.2011 3
Slovenčina Verená sociálna správa Referát 1438 slov 6957 393 430 14.08.2011 9.7
Slovenčina Správne právo Referát 567 slov 4223 340 427 14.08.2011 5.8
Slovenčina Vymedzenie sociálno-patologických javov Referát 825 slov 7947 397 446 14.08.2011 4.5
Slovenčina Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce Referát 690 slov 5877 390 418 14.08.2011 7.4
Slovenčina Subjekty a objekty sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia Referát 392 slov 9754 651 667 14.08.2011 5.4
Slovenčina Špecifiká sociálnej práce v období globalizácie Referát 586 slov 4779 369 406 14.08.2011 1
Slovenčina Etická zodpovednosť a typológia sociálnych pracovníkov Referát 661 slov 5198 384 383 14.08.2011 7.5
Slovenčina Sociálnoprávna ochrana detí Referát 566 slov 4416 369 400 14.08.2011 3.5
Slovenčina Transformácia sociálnej sféry po roku 1989 Referát 749 slov 10283 506 552 14.08.2011 4.8
Slovenčina Príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia Referát 961 slov 2227 264 317 14.08.2011 5
Slovenčina Sociálna sieť (typy, faktory, rozdiely) Referát 364 slov 3556 312 360 14.08.2011 10
Slovenčina Sociálne služby v kontexte sociálnej práce Referát 2039 slov 4636 420 425 14.08.2011 3
Slovenčina Legislatívna úprava štátnych sociálnych dávok Referát 2806 slov 5816 408 403 14.08.2011 8
Slovenčina Legislatívna úprava zdravotného poistenia Referát 1426 slov 2482 373 397 14.08.2011 0
Slovenčina Legislatívna úprava úrazového poistenia Referát 2089 slov 3017 294 345 14.08.2011 0
Slovenčina Poisťovací systém Slovenskej republiky Referát 1433 slov 2516 306 296 14.08.2011 8.7
Slovenčina Sociálne zabezpečenie v krajinách európskej únie Referát 947 slov 3561 335 349 14.08.2011 4.3
Slovenčina Tripartita, právo na prácu, štrajk, regulácia Referát 782 slov 3936 347 367 14.08.2011 8
Slovenčina Sociálne zabezpečenie starších ľudí Referát 1582 slov 1960 288 288 14.08.2011 0
Slovenčina Sociálna pomoc, pomáhanie, pomoc k svojpomoci, filantropia, charita Referát 518 slov 7739 473 487 13.08.2011 4.4
Slovenčina Sociálna politika a sociálne zabezpečenie v oblasti chudoby a nezamestnanosti Referát 1355 slov 6302 395 419 13.08.2011 8
Slovenčina Sociálna udalosť a konflikt Referát 597 slov 4564 365 371 13.08.2011 8.7
Slovenčina Sociálna opora, sociálna podpora Referát 486 slov 3694 344 318 13.08.2011 0
Slovenčina Sociálna politika a sociálne zabezpečenie v oblasti rodiny Referát 1783 slov 5845 348 378 13.08.2011 3.8
Slovenčina Sociálna politika a sociálne zabezpečenie Referát 860 slov 4453 293 336 13.08.2011 7.2
Slovenčina Princípy sociálnej politiky a jej faktory Referát 684 slov 8158 428 480 13.08.2011 7.5
Slovenčina Vývoj sociálnej politiky Referát 506 slov 3297 313 361 13.08.2011 0
Slovenčina Typológia sociálneho štátu Referát 901 slov 5741 370 406 13.08.2011 6
Slovenčina Východiská sociálnej politiky v staroveku Referát 823 slov 3123 285 331 13.08.2011 1
Slovenčina Vzťah sociálnej práce a iných vied Referát 805 slov 5256 359 401 13.08.2011 1.3
Slovenčina Vývoj sociálnej práce od 19. storočia Referát 2999 slov 8038 387 416 13.08.2011 8
Slovenčina Pojmy: Sociálny problém, sociálny konflikt Referát 697 slov 11529 439 488 13.08.2011 6.6
Slovenčina Predmet teórie sociálnej práce Referát 555 slov 4085 336 363 13.08.2011 4.7
Slovenčina Ľudské práva, práva dieťaťa Referát 861 slov 5647 339 409 13.08.2011 6.8
Slovenčina Typológia klientov Referát 1176 slov 4810 338 374 13.08.2011 0
Slovenčina Vzťah sociálnej práce a sociálnej politiky Referát 1147 slov 5213 342 354 13.08.2011 6
Slovenčina Osobnosť sociálneho pracovníka Referát 615 slov 14651 725 756 13.08.2011 6.6
Slovenčina Sociálna práca ako vedná disciplína Referát 822 slov 8790 392 481 13.08.2011 7.5
Slovenčina Východiská sociálnej práce Referát 1020 slov 3879 306 313 13.08.2011 5
Slovenčina Postavenie sociálnej práce Referát 3296 slov 3234 321 350 09.08.2011 7
Slovenčina Princípy sociálnej náuky Cirkvi Referát 2098 slov 3960 355 331 08.08.2011 5
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 Ďalej

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #kazuistika vzor #metody vychovy kemsak #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #posudok na žiaka vzor #vyučovacia jednotka #vypracovaná kazuistika #kazuistika žiaka, príklady #Kazuistika sociálneho klienta #predmet a úlohy pedagogiky #hodnotenie audiovizuálneho diela #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #Terénna sociálna práca - esej #blokové vyučovanie #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #aktivizačné metódy #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #vyucovacie metody #pedagogická psychológia zelina #metodika hodnotenia rozprávky #sebareflexia učiteľa - vzor #didaktické zásady v MŠ #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #ako sa píše kazuistika #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #posudok žiaka na štúdium v USA #sebareflexia z pedagogickej praxe #didaktická skladba vyučovania #metodika hodnotenia filmu #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #zážitkové učenie v MŠ #lokomočné pohyby #vekové osobitosti prežívania choroby #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #etický problém a etická dilema v sociálnej práci #globálne etické problémy v súčasnosti #testy opatrovatelstvo #aktivizujúce metody vo výchove #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor #3. Školská sústava a činitele, ktoré ju ovplyvňujú #týždenný edukačný plán pre mš #pracovné vyučovanie mentálne postihnutých #nezamestnanosť - esej #edukačné zásady #kazuistika

Pedagogika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Pedagogika Kategória Rozsah
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina KEMSAK Pedagogika 107 slov
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Pedagogika 4098 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Pedagogika 1225 slov
Slovenčina Vypracované otázky z pedagogiky Pedagogika 51916 slov
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Pedagogika 500 slov
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní Pedagogika 841 slov
Slovenčina Hra – znaky, funkcie, rozdelenie, realizácia Pedagogika 1265 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Pedagogika 3037 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Pedagogika 3627 slov
Slovenčina Prezentácia - obhajoba (projektov, SOČ, seminárnych a iných prác...) Pedagogika 2387 slov
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Pedagogika 2481 slov
Slovenčina Subjekty a objekty sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia Pedagogika 392 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva Pedagogika 1918 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Pedagogika 2591 slov
0.024