Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Sociálna práca s občanmi so zdravotným znevýhodnením Referát 496 slov 5378 423 464 17.08.2011 4.5
Slovenčina Sociálna práca so seniormi Referát 1686 slov 20485 720 706 17.08.2011 6.5
Slovenčina Sociálna terapia a intervencia v SP Referát 1241 slov 9898 488 533 17.08.2011 6.6
Slovenčina Opatrovateľská služba a osobná asistencia Referát 944 slov 3691 352 333 17.08.2011 6
Slovenčina Metóda sociálneho hodnotenia Referát 522 slov 5059 388 419 17.08.2011 8.7
Slovenčina Etapy sociálnej práce s jednotlivcom Referát 973 slov 9377 429 441 17.08.2011 7.3
Slovenčina Metodika, metodológia, techniky, prístupy sociálnej práce Referát 615 slov 17781 661 688 17.08.2011 6.1
Slovenčina Vznik a vývoj metód sociálnej práce Referát 1207 slov 5859 403 388 17.08.2011 5.7
Slovenčina Vzťah občianskeho a rodinného práva Referát 1152 slov 3237 323 359 14.08.2011 3
Slovenčina Verená sociálna správa Referát 1438 slov 7093 398 436 14.08.2011 9.7
Slovenčina Správne právo Referát 567 slov 4291 343 429 14.08.2011 5.8
Slovenčina Vymedzenie sociálno-patologických javov Referát 825 slov 8131 406 453 14.08.2011 4.5
Slovenčina Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce Referát 690 slov 5999 397 425 14.08.2011 7.4
Slovenčina Subjekty a objekty sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia Referát 392 slov 10065 669 684 14.08.2011 5.4
Slovenčina Špecifiká sociálnej práce v období globalizácie Referát 586 slov 4882 371 408 14.08.2011 1
Slovenčina Etická zodpovednosť a typológia sociálnych pracovníkov Referát 661 slov 5287 386 387 14.08.2011 7.5
Slovenčina Sociálnoprávna ochrana detí Referát 566 slov 4553 373 403 14.08.2011 3.5
Slovenčina Transformácia sociálnej sféry po roku 1989 Referát 749 slov 10508 511 561 14.08.2011 4.8
Slovenčina Príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia Referát 961 slov 2275 267 318 14.08.2011 5
Slovenčina Sociálna sieť (typy, faktory, rozdiely) Referát 364 slov 3691 319 367 14.08.2011 10
Slovenčina Sociálne služby v kontexte sociálnej práce Referát 2039 slov 4777 424 431 14.08.2011 3
Slovenčina Legislatívna úprava štátnych sociálnych dávok Referát 2806 slov 5949 410 405 14.08.2011 8
Slovenčina Legislatívna úprava zdravotného poistenia Referát 1426 slov 2529 377 400 14.08.2011 0
Slovenčina Legislatívna úprava úrazového poistenia Referát 2089 slov 3122 295 350 14.08.2011 0
Slovenčina Poisťovací systém Slovenskej republiky Referát 1433 slov 2617 307 298 14.08.2011 8.7
Slovenčina Sociálne zabezpečenie v krajinách európskej únie Referát 947 slov 3674 339 354 14.08.2011 4.3
Slovenčina Tripartita, právo na prácu, štrajk, regulácia Referát 782 slov 4076 351 371 14.08.2011 8
Slovenčina Sociálne zabezpečenie starších ľudí Referát 1582 slov 2078 292 291 14.08.2011 0
Slovenčina Sociálna pomoc, pomáhanie, pomoc k svojpomoci, filantropia, charita Referát 518 slov 8001 482 497 13.08.2011 4.4
Slovenčina Sociálna politika a sociálne zabezpečenie v oblasti chudoby a nezamestnanosti Referát 1355 slov 6476 399 426 13.08.2011 8
Slovenčina Sociálna udalosť a konflikt Referát 597 slov 4683 369 374 13.08.2011 8.7
Slovenčina Sociálna opora, sociálna podpora Referát 486 slov 3794 350 326 13.08.2011 0
Slovenčina Sociálna politika a sociálne zabezpečenie v oblasti rodiny Referát 1783 slov 5989 351 381 13.08.2011 3.8
Slovenčina Sociálna politika a sociálne zabezpečenie Referát 860 slov 4584 299 343 13.08.2011 7.2
Slovenčina Princípy sociálnej politiky a jej faktory Referát 684 slov 8318 434 486 13.08.2011 7.5
Slovenčina Vývoj sociálnej politiky Referát 506 slov 3448 315 364 13.08.2011 0
Slovenčina Typológia sociálneho štátu Referát 901 slov 6121 388 427 13.08.2011 6
Slovenčina Východiská sociálnej politiky v staroveku Referát 823 slov 3195 291 336 13.08.2011 1
Slovenčina Vzťah sociálnej práce a iných vied Referát 805 slov 5365 364 406 13.08.2011 1.3
Slovenčina Vývoj sociálnej práce od 19. storočia Referát 2999 slov 8300 393 420 13.08.2011 8
Slovenčina Pojmy: Sociálny problém, sociálny konflikt Referát 697 slov 11896 446 494 13.08.2011 6.6
Slovenčina Predmet teórie sociálnej práce Referát 555 slov 4178 338 365 13.08.2011 4.7
Slovenčina Ľudské práva, práva dieťaťa Referát 861 slov 5975 344 416 13.08.2011 6.9
Slovenčina Typológia klientov Referát 1176 slov 5026 341 379 13.08.2011 0
Slovenčina Vzťah sociálnej práce a sociálnej politiky Referát 1147 slov 5333 346 358 13.08.2011 6
Slovenčina Osobnosť sociálneho pracovníka Referát 615 slov 15116 742 772 13.08.2011 6.6
Slovenčina Sociálna práca ako vedná disciplína Referát 822 slov 9003 403 492 13.08.2011 7.5
Slovenčina Východiská sociálnej práce Referát 1020 slov 4032 312 316 13.08.2011 5
Slovenčina Postavenie sociálnej práce Referát 3296 slov 3366 331 360 09.08.2011 7
Slovenčina Princípy sociálnej náuky Cirkvi Referát 2098 slov 4097 359 336 08.08.2011 5
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 Ďalej

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #kazuistika vzor #posudok na žiaka vzor #metody vychovy kemsak #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #vyučovacia jednotka #vypracovaná kazuistika #kazuistika žiaka, príklady #predmet a úlohy pedagogiky #Kazuistika sociálneho klienta #blokové vyučovanie #hodnotenie audiovizuálneho diela #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #aktivizačné metódy #didaktické zásady v MŠ #Terénna sociálna práca - esej #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #vyucovacie metody #týždenný edukačný plán pre mš #sebareflexia učiteľa - vzor #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #pedagogická psychológia zelina #metodika hodnotenia rozprávky #3. Školská sústava a činitele, ktoré ju ovplyvňujú #ako sa píše kazuistika #testy opatrovatelstvo #sebareflexia z pedagogickej praxe #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #posudok žiaka na štúdium v USA #metodika hodnotenia filmu #didaktická skladba vyučovania #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #etický problém a etická dilema v sociálnej práci #zážitkové učenie v MŠ #vekové osobitosti prežívania choroby #lokomočné pohyby #globálne etické problémy v súčasnosti #pracovné vyučovanie mentálne postihnutých #individuálne,skupinové,hromadné vyučovanie #individuálny plán klienta #aktivizujúce metody vo výchove #učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor

Pedagogika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Pedagogika Kategória Rozsah
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Pedagogika 1225 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Pedagogika 2660 slov
Slovenčina Organizačné formy výučby Pedagogika 600 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Pedagogika 3037 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Pedagogika 3627 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií Pedagogika 1876 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva Pedagogika 1918 slov
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Pedagogika 500 slov
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Pedagogika 2481 slov
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Pedagogika 4098 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Pedagogika 4789 slov
Slovenčina KEMSAK Pedagogika 107 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Pedagogika 2591 slov
Slovenčina Sociálna práca so seniormi Pedagogika 1686 slov
0.036