Sídla

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča julka
Typ práce: Referát
Dátum: 17.09.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 446 slov
Počet zobrazení: 10 373
Tlačení: 553
Uložení: 550
Osídlenie - súbor sídel na území, v ktorých prebiehajú základné aktivity obyvateľstva (bývanie, práca)

Sídlo
-základná jednotka osídlenia, ktorú tvorí akékoľvek obývané a priestorovo oddelené zoskupenie bytových a nebytových objektov
-prebieha proces integrácie (zlučovanie a zrastanie sídel)
-najnižšie osídlené jednotky sa nazývajú lokality
-napr.: vidiecke sídlo, mesto, veľkomesto
 
Obec -samostatný samosprávny územný celok, ktorý tvorí jedno alebo viac sídel
-združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt
-rozdelenie: -vidiecke obce
  -počet obyvateľov do 2000
  -nízka zástavba, vidiecka architektúra, nižšia vybavenosť služieb
  -mestá
  -počet obyvateľov od 2000 do 100 000
  -výšková zástavba, komplexná vybavenosť, sociálne vzťahy
  -mestá s počtom obyvateľov väčším ako 100 000 sa nazývajú veľkomestá
Metropola
- mesto, ku ktorému spáduje určité územie, plní určité funkcie na najvyššej úrovni voči svojmu zázemiu
delia sa na: -svetové (Mexiko City, New York, Tokio, Londýn)
  -kontinentálne (Brussel, Montreál, Jakarta)
  -štátne - Bratislava
  -národné - Nitra
Mestská aglomerácia- zoskupenie mesta a okolitých sídel so vzájomnými väzbami, vytvára súvislý celok,
  Nerešpektuje administratívne hranice, napr. Viedeň, Bratislava, Budapešť...
Konurbácia -zoskupenie miest, ktoré sú navzájom prepojené a v jednotlivých funkciách sa dopĺňajú
  Napr. Liverpool – Manchester, Dortmund – Essen,
Megalopolis
-územie, kde sú aglomerácie, mestá, veľkomestá úzko prepojené, prípadne zrastené do jedného celku
-napr.: Bos-Wash (priestor medzi Bostonom a Washingtonom), Chi-Pits (Chicago - Pittsburg)
 
Štruktúra sídel
-určiť sa dá podľa viacerých znakov:
-veľkosť: -platí, že sa znižuje  podiel najnižších kategórií a rast a pribúdanie najvyšších sídel
-dynamika vývoja: -rozdelenie sídel na progresívne (rast), stacionárne (stagnácia), regresívne (pokles)
-funkcia: -poľnohospodárska, priemyselná, dopravná, kúpeľná, rekreačná, administratívna, univerzitná,
  vedecká, informačná, finančná, ..
hierarchia: -pravidlo poradia veľkosti miest- podľa počtu obyvateľov – Zipfovo pravidlo ˇ, počet obyvateľov n-tého mesta vypočítame, ak vydelíme počet obyvateľov najväčšieho mesta číslom „n“
-pri plánovaní miest, sledovanie dynamiky mest. systémov
  - teória centrálnych miest -centrálne miesta sú sídla poskytujúce centrálne funkcie
 -pri určení vybavenosti služieb, funkcii sídel, komunikačné
  spojenia, prírodné bariéry
 
Vnútorná štruktúra sídel

-mesto sa počas vývoja rozrastá horizontálne a vertikálne, naberá nové funkcie a štruktúra sa stáva komplikovanejšou
-morfológia -pôdorys mesta- o historickom vývoji, etapách stavebného vývoja mesta,
-podľa vývoja rozlišujeme:
-monogenetické (jednotná architektúra)
-polygenetické (výstavba v hist. Oddelených etapách (gotika, barok...))
-funkčné členenie mesta -funkcia obytná, administratívna, priemyselná, dopravná, službová..
-najvýznam. mestské funkcie v centre mesta
priestorový rast mesta- horizontálny rast- rozvoj dopravy
  -vertikálny rast- vysoké ceny pozemkov v najväčších mestách (New York)
Urbanizácia
-patrí k hlavným globálnym problémom ľudstva
-je to pomešťovanie spoločnosti, proces koncentrácie obyvateľstva do miest
.ukazovatele urbanizácie:- stupňa (úrovne) urbanizácie (podiel mestského obyvateľstva)
-dynamiky (tempa)urbanizácie (priemerný  ročný rast mest. obyvateľstva)
-v menej rozvinutých regiónov- dynamika, rast aglomerácií a vysoký podiel obyvateľstva z celkového mest. obyv. štátov
-vo viac rozvinutých regiónoch nastáva stagnácia, úbytok obyvateľov veľkých metropol
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.6)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015