Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Obsah princípu spoločného dobra Referát 2016 slov 2243 304 337 08.08.2011 0
Slovenčina Štát a uplatnenie princípu subsidiarity Referát 1003 slov 2859 308 331 08.08.2011 10
Slovenčina Solidarita a jej znaky Referát 1869 slov 2730 280 322 08.08.2011 8
Slovenčina Človek a ľudské práva, Ľudská dôstojnosť Referát 2320 slov 9537 386 394 08.08.2011 5.4
Slovenčina Sociálna patológia, deviácia a kontrola Referát 1448 slov 8608 425 417 08.08.2011 4.8
Slovenčina Proces, typy a činitele socializácie Referát 4440 slov 11346 409 437 08.08.2011 8.2
Slovenčina Spoločnosť a kultúra Referát 1452 slov 2913 309 341 08.08.2011 10
Slovenčina Stredoveká filantropia a kresťanská charita Referát 1103 slov 2870 338 337 08.08.2011 4
Slovenčina Vývoj sociálnej práce od r. 1945 po súčasnosť Referát 1694 slov 3502 334 348 08.08.2011 10
Slovenčina Nezamestnanosť ako sociálny problém Referát 2207 slov 9687 385 407 08.08.2011 6.5
Slovenčina Osobnosť sociálneho pracovníka Referát 1552 slov 11625 481 456 08.08.2011 6.4
Slovenčina Typológia klientov Referát 1412 slov 4007 340 322 08.08.2011 1
Slovenčina Sociálny prípad a sociálny problém Referát 843 slov 5364 335 398 08.08.2011 5.5
Slovenčina Sociálna opora, sociálna sieť Referát 1301 slov 5514 415 418 08.08.2011 7.3
Slovenčina Sociálna starostlivosť a sociálna pomoc Referát 558 slov 3871 325 361 08.08.2011 7
Slovenčina Predmet, objekt a úlohy sociálnej práce Referát 1104 slov 7521 460 426 08.08.2011 5.8
Slovenčina Pojem sociálny, sociálna práca Referát 1295 slov 9523 446 486 08.08.2011 7.5
Slovenčina Liečebná pedagogika (LP) Referát 5269 slov 7738 334 368 08.08.2011 7.4
Slovenčina Špeciálna pedagogika (ŠP) Referát 2635 slov 6521 349 366 08.08.2011 6.3
Slovenčina Sociálna pedagogika Referát 10114 slov 7058 293 352 08.08.2011 7.1
Slovenčina Vypracované otázky z pedagogiky Referát 51916 slov 22690 509 650 08.08.2011 6.4
Slovenčina Pedagogika nadaných a talentovaných Poznámky 89 slov 2104 236 319 07.05.2011 6.3
Slovenčina Pedagogika viacnásobne postihnutých Poznámky 152 slov 4185 398 412 07.05.2011 6
Slovenčina Pedagogika psychosociálne narušených Poznámky 201 slov 2082 255 330 07.05.2011 2
Slovenčina Pedagogika detí s poruchami učenia Poznámky 780 slov 2648 299 345 07.05.2011 5
Slovenčina Pedagogika osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou Poznámky 195 slov 2983 342 397 07.05.2011 1
Slovenčina Pedagogika telesne a zdravotne postihnutých Poznámky 283 slov 2169 288 314 07.05.2011 9.3
Slovenčina Pedagogika sluchovo postihnutých Poznámky 228 slov 3342 337 378 07.05.2011 10
Slovenčina Pedagogika zrakovo postihnutých Poznámky 359 slov 4768 450 462 07.05.2011 3.2
Slovenčina Pedagogika mentálne postihnutých Poznámky 443 slov 4416 365 424 07.05.2011 5.8
Slovenčina Systém inštitúcií pre postihnutých Poznámky 223 slov 2898 321 364 07.05.2011 6
Slovenčina Metódy používané v starostlivosti o postihnutých Poznámky 177 slov 2994 349 387 07.05.2011 1
Slovenčina Poruchy správania, etiológia, symptomatika Poznámky 152 slov 3670 364 415 07.05.2011 4
Slovenčina Edikácia (výchova) Poznámky 566 slov 2524 282 343 07.05.2011 10
Slovenčina Vývin, vývinové anomálie (nerovnosti) Poznámky 493 slov 3948 325 383 07.05.2011 10
Slovenčina Socializácia v špeciálnej pedagogike Poznámky 280 slov 3402 351 348 07.05.2011 8.7
Slovenčina Základné princípy v špeciálnej pedagogike Poznámky 214 slov 2610 318 355 07.05.2011 8.5
Slovenčina Systém ŠPP vo všeobecnom a užšom zameraní Poznámky 194 slov 1479 202 271 07.05.2011 0
Slovenčina Miesto špeciálnej pedagogiky v sústave vied Poznámky 151 slov 2154 227 275 07.05.2011 10
Slovenčina Špeciálna pedagogika - predmet, cieľ a úlohy Poznámky 144 slov 2734 292 335 07.05.2011 5.1
Slovenčina Špeciálna pedagogika Referát 4192 slov 24243 629 636 06.08.2009 7.6 SOŠ
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #kazuistika vzor #posudok na žiaka vzor #metody vychovy kemsak #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #vyučovacia jednotka #vypracovaná kazuistika #kazuistika žiaka, príklady #predmet a úlohy pedagogiky #Kazuistika sociálneho klienta #blokové vyučovanie #hodnotenie audiovizuálneho diela #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #aktivizačné metódy #didaktické zásady v MŠ #Terénna sociálna práca - esej #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #vyucovacie metody #týždenný edukačný plán pre mš #sebareflexia učiteľa - vzor #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #pedagogická psychológia zelina #metodika hodnotenia rozprávky #3. Školská sústava a činitele, ktoré ju ovplyvňujú #ako sa píše kazuistika #testy opatrovatelstvo #sebareflexia z pedagogickej praxe #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #posudok žiaka na štúdium v USA #metodika hodnotenia filmu #didaktická skladba vyučovania #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #etický problém a etická dilema v sociálnej práci #zážitkové učenie v MŠ #vekové osobitosti prežívania choroby #lokomočné pohyby #globálne etické problémy v súčasnosti #pracovné vyučovanie mentálne postihnutých #individuálne,skupinové,hromadné vyučovanie #individuálny plán klienta #aktivizujúce metody vo výchove #učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor

Pedagogika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Pedagogika Kategória Rozsah
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Pedagogika 1225 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Pedagogika 2660 slov
Slovenčina Organizačné formy výučby Pedagogika 600 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Pedagogika 3037 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Pedagogika 3627 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií Pedagogika 1876 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva Pedagogika 1918 slov
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Pedagogika 500 slov
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Pedagogika 2481 slov
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Pedagogika 4098 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Pedagogika 4789 slov
Slovenčina KEMSAK Pedagogika 107 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Pedagogika 2591 slov
Slovenčina Sociálna práca so seniormi Pedagogika 1686 slov
0.043