Pondelok, 29. mája 2017, meninyVilma, zajtra Ferdinand
Dnes prezretých 4471 študentských prácOnline: 400 mladých ľudí

Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Obsah princípu spoločného dobra Referát 2016 slov 2175 302 335 08.08.2011 0
Slovenčina Štát a uplatnenie princípu subsidiarity Referát 1003 slov 2777 305 328 08.08.2011 10
Slovenčina Solidarita a jej znaky Referát 1869 slov 2646 279 321 08.08.2011 8
Slovenčina Človek a ľudské práva, Ľudská dôstojnosť Referát 2320 slov 9124 381 390 08.08.2011 5.8
Slovenčina Sociálna patológia, deviácia a kontrola Referát 1448 slov 8267 422 411 08.08.2011 4.8
Slovenčina Proces, typy a činitele socializácie Referát 4440 slov 10879 403 429 08.08.2011 8.2
Slovenčina Spoločnosť a kultúra Referát 1452 slov 2795 307 338 08.08.2011 10
Slovenčina Stredoveká filantropia a kresťanská charita Referát 1103 slov 2776 336 336 08.08.2011 4
Slovenčina Vývoj sociálnej práce od r. 1945 po súčasnosť Referát 1694 slov 3406 331 346 08.08.2011 10
Slovenčina Nezamestnanosť ako sociálny problém Referát 2207 slov 9471 380 402 08.08.2011 6.5
Slovenčina Osobnosť sociálneho pracovníka Referát 1552 slov 11205 474 449 08.08.2011 6.4
Slovenčina Typológia klientov Referát 1412 slov 3880 336 318 08.08.2011 1
Slovenčina Sociálny prípad a sociálny problém Referát 843 slov 5130 330 394 08.08.2011 5.5
Slovenčina Sociálna opora, sociálna sieť Referát 1301 slov 5321 410 412 08.08.2011 7.3
Slovenčina Sociálna starostlivosť a sociálna pomoc Referát 558 slov 3729 323 358 08.08.2011 7
Slovenčina Predmet, objekt a úlohy sociálnej práce Referát 1104 slov 7251 454 421 08.08.2011 5.8
Slovenčina Pojem sociálny, sociálna práca Referát 1295 slov 9215 442 482 08.08.2011 7.5
Slovenčina Liečebná pedagogika (LP) Referát 5269 slov 7542 330 365 08.08.2011 7.4
Slovenčina Špeciálna pedagogika (ŠP) Referát 2635 slov 6228 340 359 08.08.2011 6.6
Slovenčina Sociálna pedagogika Referát 10114 slov 6800 290 347 08.08.2011 7.1
Slovenčina Vypracované otázky z pedagogiky Referát 51916 slov 21987 499 635 08.08.2011 6.5
Slovenčina Pedagogika nadaných a talentovaných Poznámky 89 slov 2034 233 314 07.05.2011 6.3
Slovenčina Pedagogika viacnásobne postihnutých Poznámky 152 slov 4027 392 404 07.05.2011 6.8
Slovenčina Pedagogika psychosociálne narušených Poznámky 201 slov 2023 254 327 07.05.2011 2
Slovenčina Pedagogika detí s poruchami učenia Poznámky 780 slov 2596 297 344 07.05.2011 5
Slovenčina Pedagogika osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou Poznámky 195 slov 2869 337 395 07.05.2011 1
Slovenčina Pedagogika telesne a zdravotne postihnutých Poznámky 283 slov 2110 283 309 07.05.2011 9.3
Slovenčina Pedagogika sluchovo postihnutých Poznámky 228 slov 3240 330 374 07.05.2011 10
Slovenčina Pedagogika zrakovo postihnutých Poznámky 359 slov 4630 442 455 07.05.2011 3.2
Slovenčina Pedagogika mentálne postihnutých Poznámky 443 slov 4194 357 417 07.05.2011 5.8
Slovenčina Systém inštitúcií pre postihnutých Poznámky 223 slov 2780 312 358 07.05.2011 6
Slovenčina Metódy používané v starostlivosti o postihnutých Poznámky 177 slov 2889 342 383 07.05.2011 0
Slovenčina Poruchy správania, etiológia, symptomatika Poznámky 152 slov 3554 361 411 07.05.2011 4
Slovenčina Edikácia (výchova) Poznámky 566 slov 2415 279 340 07.05.2011 10
Slovenčina Vývin, vývinové anomálie (nerovnosti) Poznámky 493 slov 3740 320 377 07.05.2011 10
Slovenčina Socializácia v špeciálnej pedagogike Poznámky 280 slov 3288 346 340 07.05.2011 8.7
Slovenčina Základné princípy v špeciálnej pedagogike Poznámky 214 slov 2501 315 351 07.05.2011 8.5
Slovenčina Systém ŠPP vo všeobecnom a užšom zameraní Poznámky 194 slov 1442 202 271 07.05.2011 0
Slovenčina Miesto špeciálnej pedagogiky v sústave vied Poznámky 151 slov 2063 225 274 07.05.2011 10
Slovenčina Špeciálna pedagogika - predmet, cieľ a úlohy Poznámky 144 slov 2634 290 332 07.05.2011 4.7
Slovenčina Špeciálna pedagogika Referát 4192 slov 23938 622 631 06.08.2009 7.6 SOŠ
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #kazuistika vzor #metody vychovy kemsak #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #posudok na žiaka vzor #vyučovacia jednotka #vypracovaná kazuistika #kazuistika žiaka, príklady #Kazuistika sociálneho klienta #predmet a úlohy pedagogiky #hodnotenie audiovizuálneho diela #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #Terénna sociálna práca - esej #blokové vyučovanie #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #aktivizačné metódy #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #vyucovacie metody #pedagogická psychológia zelina #metodika hodnotenia rozprávky #sebareflexia učiteľa - vzor #didaktické zásady v MŠ #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #ako sa píše kazuistika #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #posudok žiaka na štúdium v USA #sebareflexia z pedagogickej praxe #didaktická skladba vyučovania #metodika hodnotenia filmu #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #zážitkové učenie v MŠ #lokomočné pohyby #vekové osobitosti prežívania choroby #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #etický problém a etická dilema v sociálnej práci #globálne etické problémy v súčasnosti #testy opatrovatelstvo #aktivizujúce metody vo výchove #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor #3. Školská sústava a činitele, ktoré ju ovplyvňujú #týždenný edukačný plán pre mš #pracovné vyučovanie mentálne postihnutých #nezamestnanosť - esej #edukačné zásady #kazuistika

Pedagogika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Pedagogika Kategória Rozsah
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina KEMSAK Pedagogika 107 slov
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Pedagogika 4098 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Pedagogika 1225 slov
Slovenčina Vypracované otázky z pedagogiky Pedagogika 51916 slov
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Pedagogika 500 slov
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní Pedagogika 841 slov
Slovenčina Hra – znaky, funkcie, rozdelenie, realizácia Pedagogika 1265 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Pedagogika 3037 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Pedagogika 3627 slov
Slovenčina Prezentácia - obhajoba (projektov, SOČ, seminárnych a iných prác...) Pedagogika 2387 slov
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Pedagogika 2481 slov
Slovenčina Subjekty a objekty sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia Pedagogika 392 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva Pedagogika 1918 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Pedagogika 2591 slov
0.021