Spracovanie informácií

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.12.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 589 slov
Počet zobrazení: 33 152
Tlačení: 1 048
Uložení: 935
Spracovanie informácií
 
Informácia je taký údaj, ktorý obohacuje poznanie používateľa jazyka. Informatika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá vznikom, získavaním, spracovaním, ukladaním, sprístupňovaním informácií. Informácie čerpáme z viacerých zdrojov.
 
Zdroje informácií/ informačné pramene:
- primárne informačné pramene (informácie hľadáme v originálnych, nespracovaných textoch) – kniha, článok v časopise, článok na webovej stránke, vedecké spisy, výskumné správy vedeckých pracovníkov atď.;
- sekundárne informačné pramene (informácie vyberáme z primárnych prameňov): katalogizačný lístok – heslovitý údaj o knihe; signatúra knihy – označenie písmenom a číslom; anotácia; menný a vecný register; obsah knihy; resumé/ abstrakt; internetový portál; analýza umeleckých diel, spracované obsahy diel atď.;
- terciárne informačné pramene (treťoradé pramene, informácie vyberáme zo sekundárnych, niekedy i z primárnych prameňov): použitá literatúra; zoznam literatúry (bibliografia); výsledok vyhľadávania na internete; rešerš (z. fr. výťah, prehľad, súhrn).
 
Kniha
Informácie o nej podávajú:

- Záložka na obálke – stručná informácia o obsahu;
- Obsah – zoznam kapitol s údajmi o stranách;
- Menný a vecný register – abecedný zoznam mien, termínov, pojmov;
- Marginálie (z lat. margo – okraj) – stručné poznámky na vonkajšom okraji stránky;
- Resumé (z fr. résumer – zhrnúť) – stručný výťah obsahu textu, súhrn, prehľad, zhrnutie záverov, často v cudzom jazyku, v odbornej literatúre abstrakt;
- Použitá literatúra (zoznam bibliografických odkazov) – abecedný zoznam použitej literatúry; v odbornej literatúre sa zvlášť uvádza citovaná literatúra; ak sú na obálke knihy vypísaní viacerí autori, do bibliografie uvedieme všetky mená, kolektívne dielo (ak nemá vedúcu osobnosť) začneme do zoznamu zapisovať až názvom diela; ak sú na obálke knihy uvedení napr. traja autori a pripísaný celý kolektív ďalších autorov, zapíšeme tri mená a skratku kol. V súčasnosti má väčšina kníh svoje ISBN (z angl. International Standard Book Number – Medzinárodné normalizované číslovanie kníh), podľa trinásťmiestneho čísla ISBN (od 1. 1. 2007) môžeme určiť krajinu, vydavateľa a poradie vydania;

Vzor:
Tolmáči, L.: Vlastiveda 4. Pracovný a poznámkový zošit. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2005. 56 s. ISBN 80-7158-609-9.
 
Kartotéka
Je nosič informácií vo forme sady lístkov alebo počítačových dát usporiadaných podľa vopred stanovených zásad. Spracovaním kartotéky do strojom čitateľnej podoby vzniká databáza.
 
Bibliografický zápis
Je zápis priezviska, inciály mena autora, názvu diela, miesta vydania, vydavateľstva, roku vydania, prípadne počtu strán alebo strany, z ktorej sme použili informáciu. Obsah a formu upravuje Slovenská technická norma.
Vzor:
Pisárčiková, M.: Jazyk súčasnej prózy a jazyková kultúra. In: Spisovná slovenčina a jazyková kultúra. Bratislava: Veda, 1995, s. 35; Krasko, I.: Nox et solitudo. 4. vyd. Bratislava: Tatran, 1975, s. 12-13
 
· Slovo In znamená (v diele); ak uvádzame viac výrokov toho istého autora z tej istej knihy, nemusíme vždy uvádzať názov knihy, ale napíšeme výraz ibid. (z lat. ibidem – tamže)
 
Pri získavaní informácií z internetu zapíšeme celý údaj aj s dátumom nášho vstupu: História bratislavskej MHD. http://www.imhd.sk/ba?www=historia/index/ 31.1.2002.
 
Rešerš
Je prehľad, súpis poznatkov a údajov o téme získaných z primárnych a sekundárnych prameňov, napr. z knižných katalógov.
Anotácia
Je stručná charakteristika obsahu knihy, článku, dokumentu, kompaktného disku (CD), videozáznamu a pod. V súčasnosti sa viac približuje reklame. Popri informačných údajoch často hodnotí, propaguje, pôsobí na city.
 
Knižničný systém Slovenskej republiky je súčasťou štátneho informačného systému a tvorí ho:
- Národná knižnica,
- Vedecké knižnice,
- Akademické knižnice,
- Verejné knižnice,
- Školské knižnice,
- Špeciálne knižnice.

Spracovanie informácií
Pri spracovaní textu alebo pri tvorbe vlastného textu využívame:

- Konspekt – výťah z textu, je záznam zákldaných údajov, hlavných myšlienok;
- Osnova – najstručnejší prehľadný záznam obsahu textu  v bodoch, v heslách;
- Téza – je stručne zhrnutá myšlienka, z textu vyplývajúca zásada vyjadrená ucelenou vetou;
- Citát – doslovné zaznamenanie uceleného výroku inej osoby;
- Voľná citácia – sa využíva v rečníckych a publicistických textoch, pri ktorých sa neuvádza autor či dielo, z ktorého citovaný text pochádza;
- Parafráza – je voľné prerozprávanie; voľné spracovaniee cudzej predlohy – vyjadrenie rovnakého deja, myšlienky alebo motívu iným spôsobom.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013